Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2021/2022

powrót

Projekt edukacyjny "Serca nie da się zastąpić".

Wstęp

Serce, symbol uniesień i emocji, ale to przede wszystkim, najważniejszy organ naszego ciała. Na co dzień nie uświadamiamy sobie jak bardzo potrzebuje naszej uwagi i zadbania o dobre funkcjonowanie. Nasza szkoła od wielu lat włącza się do obchodów Światowego Dnia Serca poprzez organizowanie imprez, konkursów, wystaw. W ten sposób pragniemy wpływać na świadomość dzieci i młodzieży, by dbały o swoje zdrowie od najmłodszych lat. W tym roku powstał projekt w ramach którego będziemy promować wiedzę o chorobach serca i profilaktyce z tym związanej.
Projekt „Serca nie da się zastąpić” został opracowany w oparciu o treści zawarte w Programie Wychowawczo Profilaktycznym Szkoły oraz założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Angażując naszych uczniów w realizację jego założeń, stwarzamy warunki do podejmowania aktywności dającej zadowolenie i pozytywne emocje tak bardzo potrzebne podczas pobytu w szpitalu.

Cele projektu:

Cele ogólne:

1. Zmniejszanie napięć i niwelowanie skutków choroby spowodowanych hospitalizacją poprzez stwarzanie warunków do osiągania sukcesów w czasie pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.
2. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat chorób serca i ich leczenia.
3. Wskazanie uczniom działań i zachowań sprzyjających utrzymaniu dobrej kondycji serca.
4. Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu.
5. Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi.
6. Tworzenie warunków do osiągnięcia sukcesu na płaszczyźnie różnorodnych umiejętności, uzdolnień i zainteresowań.

Cele operacyjne (planowane osiągnięcia uczniów):

1. Dziecko żyje aktywnie z chorobą, uczestniczy w formach zabawowych i tematycznych dostosowanych do jego możliwości psycho – fizycznych.
2. Samodzielnie wyszukuje informacje dotyczące chorób serca i profilaktyki.
3. Wymienia czynniki wpływające pozytywnie na kondycję serca.
4. Samodzielnie i według własnych pomysłów wykonuje prace plastyczne, estetycznie i starannie łączy materiały zdobnicze.
5. Odczuwa satysfakcję i zadowolenie podczas wykonywania zadań, chętnie prezentuje efekty swojej pracy.
6. Samodzielnie rozwiązuje interaktywne, tematyczne rozrywki umysłowe, a także uzupełnia karty pracy.

Czas trwania, sposoby realizacji oraz zasięg projektu.


Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 33 w wieku od 3 – 18 lat przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na oddziałach: Kardiologii, Onkologii i Pneumonologii. Realizacja założeń planowana jest od 27.09 do 01.10. 2022 roku podczas pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.


Plan realizacji projektu.

Zagadnienia i tematyka działań:
a. serce – jeden z najważniejszych organów naszego organizmu
b. prawidłowe nawyki związane z codziennym funkcjonowaniem człowieka
c. wpływ prawidłowej diety, ruchu na zdrową kondycję organizmu

Metody pracy.
a. oparte na słowie,
a. oparte na obserwacji,
b. oparte na praktycznej działalności uczniów,
c. aktywizujące.

Techniki pracy:
a. rozmowy tematyczne,
b. rozrywki umysłowe,
c. zajęcia plastyczne,
d. burza mózgów,
e. pokazy multimedialne,
f.  praca z komputerem,
g. quiz tematyczny,
h. filmy dydaktyczne,
i.  karty pracy, umysłowe rozrywki interaktywne,
j.  praca z książką.

Formy pracy:
a. Praca w małych grupach.
b. Praca indywidualna.

Pomoce dydaktyczne:
a. Artykuły papiernicze, różnorodne materiały zdobnicze.
b. Komputery, tablica interaktywna, tablet, telefon.

Ewaluacja i prezentacja efektów projektu:

Ewaluacja cząstkowa – bieżąca.

a. Termometr uczuć: określenie nastroju i ocena atrakcyjności zajęć.
b. Twarze z emocjami – uczniowie młodsi.
c. Kosz i walizka – określenie plusów i minusów zajęć.
d. Drzewo z opiniami – określenie stopnia zadowolenia z zajęć.

Ewaluacja końcowa.

a. Wystawy prac plastycznych – WSD, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy.
b. Ogólnopolski konkurs plastyczny na temat: Kierunek zdrowe serce.
c. Quiz wiedzy.
d. Przekazanie prac zwycięzców konkursu Fundacji Serce Dziecka.

Autorzy projektu:  

Maria Górska, Małgorzata Sakowska, Beata Deptuła, Beata Kocoń