Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2020/2021

powrót

Projekt edukacyjny: W hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego.

Wstęp

Wychowanie do szacunku i umiłowania własnej ojczyzny jest jednym z ważnych zadań współczesnej szkoły. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej, kulturowej, przygotowuje do życia w społeczeństwie, umacnia więzi z krajem, jego historią i dniem dzisiejszym. Edukując i wychowując młode pokolenie nie możemy pozwolić na to, by wartości za które oddawali życie nasi przodkowie odeszły do lamusa.
„W hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego” to projekt w dużej mierze wirtualny, ale wszystkie działania wynikające z jego założeń, będą zachęcały wychowanków do aktywnego pogłębiania wiedzy na temat powstania oraz śledzenia wydarzeń związanych z historią i życiem uczestników Powstania Warszawskiego.
Aktywny udział w projekcie, umożliwi uczniom rozwijanie ich zainteresowań historią, a także stworzy sytuacje do pożytecznego spędzania wolnego czasu, niwelując tym samym stres związany z pobytem w szpitalu.
Projekt został opracowany w oparciu o treści zawarte w Programie Wychowawczo Profilaktycznym Szkoły oraz założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

CELE PROJEKTU

Cele ogólne:
- Zmniejszanie napięć i negatywnych skutków choroby poprzez stwarzanie warunków do osiągania sukcesów podczas pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.
- Poszerzanie wiedzy uczniów na temat wydarzeń związanych z Powstaniem Warszawskim.
- Zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu.
- Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi podczas wyszukiwania i korzystania z informacji w sieci.

Cele operacyjne:
- Dziecko żyje aktywnie z chorobą, uczestniczy w formach zabawowych i tematycznych dostosowanych do jego możliwości psycho – fizycznych.
- Uczeń wyraża swoje zdanie dotyczące postaw patriotycznych współczesnego człowieka.
- Samodzielnie wyszukuje informacje dotyczące wydarzeń związanych z Powstaniem Warszawskim i losów uczestników powstania.
- Samodzielnie i według własnych pomysłów wykonuje prace plastyczne (projekt znaczka, plakat, kartkę z życzeniami, symbole powstania).
- Redaguje życzenia skierowane do żyjących uczestników powstania.
- Estetycznie i starannie łączy materiały zdobnicze.
- Tworzy i rozwiązuje interaktywne rozrywki umysłowe.
- Czuje satysfakcję i zadowolenie ze swojej działalności, prezentuje efekty swojej pracy.

Czas trwania, sposoby realizacji oraz zasięg projektu.
Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 33 w wieku od 5 – 18 lat przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na Oddziale Pneumonologii. Realizacja założeń planowana jest od 2 do 6 sierpnia 2021 roku podczas pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.

Plan realizacji projektu:

Zagadnienie: ODDAJEMY HOŁD UCZESTNIKOM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Tematyka:
1. Powstanie Warszawskie - Historia bez cenzury, kto odpowiada za jego wybuch, dlaczego Polacy to zrobili?
2. Wirtualny spacer po Muzeum Powstania Warszawskiego.
3. Dzieci walczącej stolicy.Warszawiacy śpiewają – „O chłopakach z AK”, „Warszawskie dzieci…”
Metody pracy:
- Tematyczne rozmowy kierowane.
- Ilustracja tematów – praca z komputerem, albumami, słownikami, zdjęciami.
- Rozwiązywanie i tworzenie tematycznych zadań interaktywnych.
- Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów zdobniczych – wykonanie plakatu, kartki okolicznościowej, symboli Powstania Warszawskiego, projektowanie znaczka.
- Redagowanie życzeń dla uczestników powstania. Wirtualne zwiedzanie muzeum.
- Słuchanie utworów muzycznych.
- Konkurs wiedzy.

Metody:
- oparte na słowie.
- oparte na obserwacji.
- oparte na praktycznej działalności uczniów.
- aktywizujące.

Formy pracy:
- Praca indywidualna.

Techniki pracy stosowane do realizacji założeń projektu edukacyjnego:
1. Czytanie, rozmowy kierowane.
2. Aktywne słuchanie utworów muzycznych.
3. Swobodne wypowiedzi.
4. Praca z komputerem.
5. Zajęcia plastyczne.
6. Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów, wykreślanek.
7. Quiz tematyczny.
8. Konkurs wiedzy.
9. Prezentacje multimedialne.
10. Wystawa prac plastycznych.

Pomoce dydaktyczne:
a) farby plakatowe, kredki, ołówek, papier kolorowy, klej, materiały zdobnicze,
b) komputery, tablica interaktywna, tablet, telefon,
c) mapa Polski, Warszawy, książki, albumy, zdjęcia, ilustracje, eksponaty z muzeum, kolorowanki, wykreślanki, rebusy.

Ewaluacja i prezentacja efektów projektu:

1. Ewaluacja cząstkowa – bieżąca

- Termometr uczuć: określenie nastroju i ocena atrakcyjności zajęć.
- Twarze z emocjami.
- Kosz i walizka – określenie plusów i minusów zajęć.
- Drzewo z opiniami – określenie stopnia zadowolenia z zajęć.

2. Ewaluacja końcowa.

Wystawy prac plastycznych – hol WSD.
Konkurs wiedzy.

Autor: Maria Górska