Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2019/2020

powrót

IGŁĄ MALOWANE - DZIECIAKI SZYJĄ DALEJ

PROJEKT EDUKACYJNY PRZEZNACZONY

DO REALIZACJI W FORMIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ODDZIAŁU PSYCHIATRII

POBYTU DZIENNEGO ORAZ STACJONARNEGO

SU NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY

WPROWADZENIE

Niniejszy projekt jest kontynuacją zeszłorocznego przedsięwzięcia „Dzieciaki szyją same” przeznaczonego dla młodzieży przebywającej na leczeniu szpitalnym w Klinice Psychiatrii Dziennej i Stacjonarnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy i objętej zajęciami szkolnymi przez Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Jest to łączna grupa około 30 uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego.

Wieloletnia praca z osobami leczonymi na lęk społeczny, depresje, choroby afektywne dwubiegunowe oraz schizofrenię pokazały, jak ogromne problemy ma młodzież z prawidłowym funkcjonowaniem w grupie społecznej, nawiązywaniem kontaktów, znalezieniem dobrego sposobu na odreagowanie swoich frustracji i napięć nerwowych, a także na odkrywanie i rozwijanie swoich zainteresowań oraz talentów.

Pobyt uczniów w szpitalu przewidywany jest średnio na oddziale dziennym na około 10 miesięcy – od września do czerwca, a na oddziale stacjonarnym do około 3 miesięcy - jest to okres leczenia medycznego, stawiania ostatecznych diagnoz, nauki szkolnej prowadzonej w zespołach nauczania na oddziale szpitalnym oraz uczestnictwa w różnych formach terapii. Widząc konieczność różnorodnych działań mających na celu wsparcie młodzieży, podniesienie zaniżonej samooceny, naukę umiejętności nawiązywania kontaktów, dostrzegania potrzeb innych osób, naukę codziennych czynności potrzebnych w normalnym, samodzielnym funkcjonowaniu w życiu bardzo ważnym staje się zorganizowanie dla dzieci i młodzieży w cykl zajęć o charakterze terapeutycznym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży oraz odkrywając wspólne zainteresowania grupy nauczycieli opracowano projekt, którego celem byłaby nauka szycia oraz przedsięwzięcia z nią związane. Jednak oprócz rozwijania umiejętności krawieckich uczniowie mieliby okazję budowania tak potrzebnej więzi i relacji podczas wspólnego działania. Pragniemy, aby niniejszy projekt, podobnie jak w zeszłym roku, nadal rozwijał w naszych uczniach umiejętność otwierania się na potrzeby innych w szczególności młodszych pacjentów. Uczniowie przyjmowani do szpitala przeżywają lęk z powodu oderwania od najbliższego, rodzinnego środowiska, odczuwają niepokój wynikający z zaburzenia poczucia bezpieczeństwa oraz niepewności związanej z leczeniem szpitalnym. Tu pomocna byłaby przygotowana i uszyta przez samych siebie poduszka, którą uczestnik projektu po zakończonym okresie hospitalizacji może zabrać do domu. Uczniowie wraz z nauczycielami braliby także udział w przygotowaniach „szyjątek”, które trafią na licytacje oraz liczne akcje charytatywne, związane z niesieniem pomocy chorym i potrzebującym. Wśród prac przewidziane są również podziękowania - upominki dla wszystkich darczyńców, którzy swoim wkładem finansowym, materialnym, obecnością, a przede wszystkim dobrym słowem będą wspierać niniejszy projekt.

Wszystkie spotkania w ramach projektu będą miały miejsce w Klinice Psychiatrii Dzieci
i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w salach szkolnych, pod opieką i przy wsparciu nauczycieli Zespołu Szkół nr 33: Honoraty Glazy-Gulgowskiej, Sylwii Kamieńskiej, Marty Kozłowskiej i Jolanty Sękowskiej. Autorami wzorów poduszek będą uczniowie, zaś nauczyciele opiekunami i doradcami podczas całego procesu tworzenia - od skrojenia, poprzez naukę różnych sposobów szycia – maszynowego i ręcznego po wykańczanie i ozdabianie prac.

Spotkania terapeutyczne będą się odbywały w miłej, sprzyjającej rozmowom i pracy atmosferze, aby młodzież mogła porozmawiać na różne tematy, a nauczyciele będą wykorzystywali ten czas na uświadomienie ważności podejmowania działań o charakterze wolontariatu
i wzmacnianie młodzieży na każdym etapie tworzenia prac.

W SKŁAD PROJEKTU WCHODZI:
1. Nazwa projektu.
2. Cele projektu.
3. Czas i zasięg trwania projektu.
4. Środki i materiały do realizacji projektu.
5. Działy tematyczne oraz przebieg realizacji projektu.
6. Kryteria oceniania.
7. Forma prezentacji.
8. Przewidywane efekty projektu.
9. Ewaluacja projektu.

REALIZACJA PROJEKTU

1. Nazwa projektu: „Igłą malowane – dzieciaki szyją dalej”

2. Cele projektu
Cel główny:
• zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez naukę szycia;
• rozwijanie wrażliwości oraz działań o charakterze wolontaryjnym podejmowanych na rzecz drugiego człowieka.

Cele szczegółowe:
• poznanie nowych form rozładowanie frustracji i negatywnych emocji związanych z chorobą oraz pobytem w szpitalu;
• wskazanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu w oderwaniu od komputera;
• integracja środowiska szpitalnego;

3. Czas i zasięg trwania projektu
• czas trwania projektu – od września 2019 r. do czerwca 2020 r.;
• rodzaj i zasięg projektu – jest to projekt poznawczy, wieloetapowy, w zamierzeniu obejmujący cykliczne spotkania (dwa razy w miesiącu) z młodzieżą przebywającą na leczeniu w szpitalu, która objęta jest zajęciami edukacyjnymi przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 33 w Bydgoszczy.

4. Środki i materiały
Uczestnicy projektu korzystać będą z następujących środków i materiałów dydaktycznych:
• tkaniny i materiały tekstylne - bawełna, polar;
• elementy i naszywki dekoracyjne;
• szablony i własne projekty organizatorek;
• materiały krawieckie: iły, szpilki, nici, kordonki, nożyczki, guziki, koronki, zamki błyskawiczne, sznurki, taśmy ozdobne, inne;
• maszyny do szycia;
• żelazko i deska do prasowania, klej na gorąco;
• materiały piśmiennicze;
• odtwarzacz CD komputer (laptop) z oprogramowaniem, cyfrowy aparat fotograficzny – przeznaczone rejestrowania przebiegu projektu;
• zasoby Internetu.
5. Działy tematyczne oraz przebieg realizacji projektu
Wstęp:
1) Zasady BHP obowiązujące w szkolnej pracowni krawieckiej.
2) Zapoznanie z podstawowymi narzędziami krawieckimi.
3) Nauka szycia ręcznego i maszynowego – zapoznanie z podstawowymi ściegami, rodzajami ściegów; budowa maszyny do szycia.

Pozostałe elementy realizacji i przebiegu projektu:
1) Przygotowanie i wykonanie przez uczniów poduszek oraz innych wytworów na różnego rodzaju kiermasze oraz aukcje charytatywne na rzecz dzieci.
2) Pozyskiwanie sponsorów.
3) Dokumentacja fotograficzna i opisowa zajęć.

6. Kryteria oceniania
Spotkania oraz przedsięwzięcia w ramach projektu prowadzone są dla dzieci
i młodzieży w ramach terapii, wybranych zajęć dydaktycznych oraz pozalekcyjnych zajęć wychowawczych. Nie będą one podlegały ocenie szkolnej. Zakłada się natomiast różne formy nagradzania uczestników, np. docenianie zaangażowania uczniów poprzez dobre słowo, możliwość zatrzymania własnoręcznie uszytej pracy oraz inne nagrody za aktywny i twórczy udział w zajęciach.

7. Forma prezentacji
Przebieg zajęć dokumentowany będzie fotograficznie oraz opisowo w formie sprawozdania, które zostanie przedstawione na zakończenie projektu. Ponadto prace uczestników przekazane będą w formie upominków dla pozyskanych sponsorów lub osób w jakikolwiek sposób wspierających projekt.

8. Przewidywane efekty projektu
Uczestnik projektu:
• nazywa własne zainteresowania i wymienia czynności związane z szyciem;
• korzysta ze zdolności manualnych podczas projektowania oraz szycia;
• aktywnie spędza czas wolny poprzez twórcze działanie;
• integruje się ze środowiskiem szpitalnym;
• prezentuje swoją twórczości bezpośrednio podczas zajęć;
• korzysta z nowych form odreagowania własnych napięć i frustracji związanych
z chorobą i pobytem w szpitalu proponowanych podczas zajęć;
• czerpie radość z własnej aktywności twórczej;
• angażuje się w proponowane formy pracy, które pomagają w budowaniu poczucia własnej wartości oraz samoakceptacji;
• angażuje się w działalność artystyczną podczas zajęć w celu szybszego powrotu do sprawności i zdrowia;
• przekazuje wytwory swojej pracy na szczytny cel.

10. Ewaluacja projektu
Wytwory krawieckie i inne elementy związane z działaniami projektu, także dokumentacja fotograficzna, sprawozdanie z realizacji oraz opinie i uwagi uczestników zajęć pozwolą dokonać oceny projektu podczas jego trwania, jak i po zakończeniu. Powyższe formy realizacji pozwolą także określić przydatność projektu w sensie edukacyjnym, wychowawczym
oraz społecznym.

Honorata Glaza-Gulgowska
Sylwia Kamieńska
Marta Kozłowska
Jolanta Sękowska