Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2018/2019

powrót

Projekt międzyprzedmiotowy pt. "Smaki Europy".

„Jesteś tym co jesz” Hipokrates
„Życie bez podróży jest jak potrawa bez soli.” Elżbieta Dzikowska

SPIS TREŚCI
I. Wstęp i założenia organizacyjne
II. Cele projektu
III. Działy tematyczne
IV. Czas i zasięg trwania projektu
V. Metody i formy pracy
VI. Środki i materiały do realizacji projektu
VII. Harmonogram działań
VIII. Przewidywane efekty projektu
IX. Ewaluacja
X. Organizatorzy projektu

I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Zainspirowane modą na programy kulinarne postanowiłyśmy zrealizować projekt edukacyjny o nazwie „Smaki Europy”, uwzględniając zasady zdrowego odżywiania. Realizacja założeń projektu stworzy uczniom warunki do nauki przez twórczą aktywność. Projekt zabiera uczniów w „kulinarną podróż” po wybranych krajach świata. Zapoznaje ich
z geografią, kulturą i tradycją kulinarną wielu państw.
W projekcie biorą udział uczniowie klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, 3 klasy gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych przebywający na leczeniu na oddziałach dziecięcych Kliniki Psychiatrii dziennej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dra Jurasza w Bydgoszczy.
II. CELE PROJEKTU
Cele główne:
- poznanie zwyczajów kulinarnych wybranych państw, ich kultury i obyczajów,
- nabywanie nowych umiejętności kulinarnych,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

- Cele szczegółowe:
- przybliżenie wiedzy na temat upodobań kulinarnych wybranych państw Europy,
- rozbudzanie zainteresowania tematyką kultury i obyczajów państw europejskich,
- stwarzanie warunków do odkrywania i eksperymentowania kulinarnego,
- poznawanie mapy kulinarnej Europy,
- umożliwienie wykorzystania różnych źródeł informacji,
- zachęcenie do wzbogacania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności kulinarnych,
- umożliwienie osiągnięcia sukcesu i odwrócenie uwagi dziecka chorego od przykrych doświadczeń związanych z hospitalizacją poprzez uczestnictwo w imprezie, konkursie, quizie wiedzy.

III. DZIAŁY TEMATYCZNE
- Włochy
- Niemcy
- Wielka Brytania
- Grecja
- Francja
- Litwa
- Szwecja
IV. CZAS I ZASIĘG TRWANIA PROJEKTU
Przewidywany czas realizacji projektu: od października do listopada 2018 r. Zagadnienia projektu będą realizowane podczas lekcji języka niemieckiego i geografii.
W październiku realizowana będzie tematyka Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Grecji, m.in. przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych. Listopad poświęcony będzie Francji, Litwie i Szwecji. Na zakończenie projektu przewidziana jest impreza podsumowująca, podczas której nastąpi rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego.
V. METODY I FORMY PRACY
Metody pracy:
- burza mózgów
- wykład
- pogadanka
- pokaz (prezentacja multimedialna)
- film
Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa
VI. ŚRODKI I MATERIAŁY DO REALIZACJI PROJEKTU
Uczestnicy projektu wykorzystują różnorodne źródła informacji na temat kulinariów krajów europejskich. Mogą korzystać np. z gazetek i broszur kulinarnych, książek kucharskich, materiałów z Internetu, słowników i plakatów tematycznych, wiedzy zdobytej podczas pogadanek z nauczycielami. Wykonanie zadań przewidzianych w projekcie uczniowie realizują we współpracy z nauczycielami realizującymi projekt.
VII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
1. Zajęcia tematyczne w Klinice Psychiatrii.
2. Pokaz filmów i prezentacji multimedialnych.
3. Quiz wiedzy pt. „Czy wiem co jem?”
4. Konkurs kulinarny na zakończenie projektu.
5. Impreza podsumowująca projekt.
VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY PROJEKTU
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
Uczeń:
- wie jak ważne jest zdrowe odżywianie w życiu każdego człowieka,
- rozumie znaczenie atrakcyjności kulinarnej Włoch, Grecji, Francji i innych krajów,
- zna symbole kulinarne wybranych krajów europejskich,
- dokonuje wyboru między tym, co popularne, a zdrowe,
- współpracuje w grupie,
- korzysta z różnych mediów,
- selekcjonuje i przetwarza zebrane wiadomości,
- twórczo myśli oraz planuje i organizuje własną pracę,
- dokonuje samooceny własnej pracy,
- prezentuje wyniki pracy.
IX. EWALUACJA
Opinie o efektywności realizowanych przedsięwzięć zbierane będą w trakcie trwania projektu oraz na zakończenie jego realizacji w formie ustnej oraz za pomocą ankiet samooceny.
Na podstawie uwag i wniosków z ewaluacji zostanie określona przydatność projektu w sensie edukacyjno-wychowawczym. Wyniki posłużą modyfikacji podejmowanych działań podczas zajęć, w trakcie których uczniowie pracują metodą projektu. Wnioski z realizacji zostaną uwzględnione
w kolejnych projektach edukacyjnych.
X. ORGANIZATORZY PROJEKTU
Anna Szopa
Bożena Gęborys