Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2016/2017

powrót

Projekt edukacyjny "Książka na jesienne wieczory"

Autorzy projektu:

Joanna Michalak

Marta Modrzyńska

Maria Górska

Wstęp

Książka towarzyszy ludziom od najmłodszych lat. Czytanie to nie tylko sposób na wspólne spędzanie czasu, zacieśnianie więzi rodzinnych, to także rozwój i doskonalenie wielu umiejętności intelektualnych, poszerzanie zainteresowań oraz stymulacja i pobudzanie wyobraźni człowieka w każdym wieku. Głośne czytanie zdecydowanie wspomaga mowę u dziecka i wzbogaca jego słownictwo, uczy koncentracji, rozbudza ciekawość. Właściwie dobrana książka, to okno na świat, odkrywanie różnorodności i bogactwa kultur, budzenie wrażliwości, nauka tolerancji, wskazywanie pozytywnych postaw i zachowań, które w przyszłości mogą stać się wzorcami do naśladowania.

Proponując projekt edukacyjny na temat: Książka na jesienne wieczory, chcemy zachęcić uczniów na każdym etapie edukacyjnym, do sięgania po literaturę zgodną z ich zainteresowaniami ale także po taką, która być może stanie się zalążkiem do odkrywania nowych, fascynujących przygód i doświadczeń. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że każdy kontakt z książką (także tą nietradycyjną, elektroniczną, wirtualną) przynosi wiele pozytywnych skutków i jest źródłem radości oraz wspaniałej zabawy.

1. CELE PROJEKTU

Cele ogólne:

• Zmniejszanie napięć spowodowanych pobytem w szpitalu poprzez stwarzanie warunków do osiągania sukcesów i zadowolenia w czasie działalności edukacyjno - wychowawczej.

• Motywowanie uczniów do czytania oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

• Integracja grupy poprzez sytuacje wychowawcze kształtujące postawy koleżeństwa, wzajemnej pomocy i zaufania.

• Wspieranie rozwoju procesów poznawczych oraz usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych.

Cele operacyjne:

• Dziecko aktywnie żyje z chorobą, chętnie uczestniczy w formach zabawowych dostosowanych do jego możliwości wysiłkowych.

• Uczeń zna historię powstania książki oraz zasady kulturalnego korzystania z zasobów biblioteki i czytelni.

• Uczeń współtworzy atmosferę przyjaźni i wzajemnego zrozumienia, dba o dobre imię grupy i akceptuje jej zasady funkcjonowania.

• Uczeń w kilku zdaniach prezentuje swoją ulubioną książkę.

• Samodzielnie i według własnych pomysłów wykonuje prace plastyczne.

• Czuje satysfakcję i zadowolenie ze swojej działalności plastycznej, chętnie prezentuje prace na wystawie.

• Zna zasady rozwiązywania rebusów, wykreślanek, quizów i zgodnie z nimi rozwiązuje tematyczne rozrywki umysłowe.

• Współpracuje w zespole rówieśniczym, wspólnie wykonuje rekwizyty do inscenizacji.

• Samodzielnie wyszukuje informacje w Internecie oraz rozwiązuje zadanie interaktywne.

2. Czas trwania i zasięg projektu.

Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 33 w wieku od 3 – 18 lat przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na 3 oddziałach: Oddziale Neurologii, Oddziale Reumatologii i w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej oraz w Klinice Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. Realizacja założeń planowana jest od 17 października do 05.11.2016 r.

3. Sposoby realizacji.

• zajęcia edukacyjno - wychowawcze w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.

4. Plan realizacji projektu.

TERMIN REALIZACJI: III tydzień października 2016

ZAGADNIENIA: Książki, które warto przeczytać.

TEMATYKA

1. Bohaterowie ulubionych książek dziecięcych i młodzieżowych.

2. W magicznym świecie Brzechwy i Tuwima.

3. Książka inna niż tradycyjna.

METODY PRACY    

• Rozmowy tematyczne.

• Rozrywki umysłowe.

• Zajęcia plastyczne (origami płaskie, kolorowanki, kolaż – ilustracja bohaterów książek.

• Konkurs plastyczny na oddziale - Okładka do ulubionej książki.

• Burza mózgów.

• Spotkanie na temat: Rodzice czytają dzieciom (czytanie połączone z wywiadem).

• Pokaz multimedialny.

• Praca z komputerem.

• Przygotowanie recenzji ulubionej książki (młodzież).

• Quiz na temat: Książka moim przyjacielem.

• Kalambury, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, wykreślanek.

TERMIN REALIZACJI: IV tydzień października 2016

ZAGADNIENIA: Biblioteka wczoraj, dziś i jutro.     

TEMATYKA

1. Narodziny książki.

2. Biblioteka jakiej nie znamy.

3. Bookcrosing co watro zapamiętać?

4. Od pisarza do czytelnika.

METODY PRACY

• Rozmowy tematyczne.

• Rozrywki umysłowe. Spotkanie z Bajkowozem

• Zajęcia plastyczne.

• Burza mózgów.

• Pokaz multimedialny.

• Praca z komputerem – zajęcia interaktywne – testy i zabawy.

• Wystawa tematyczna w Bibliotece Miejskiej Filia nr 3.

• Spotkanie teatralne - Stowarzyszenie Podaj Rękę „W krainie Pana Kleksa - Na Wyspach Bergamutach"

• Spotkanie z pracownikami biblioteki UKW.

TERMIN REALIZACJI: I tydzień listopada 2016

ZAGADNIENIA: Czytamy bo warto.

TEMATYKA

1. Powody, dla których sięgam po książkę.

2. Zabawy z książką.

3. Poczytaj mi mamo – książki naszego dzieciństwa.

METODY PRACY

• Prelekcja dla rodziców: Wpływ czytania na rozwój dziecka.

• Teatrzyk/przedstawienie kukiełkowe, spontaniczne zabawy teatralne na bazie krótkiego utworu.

• Międzyoddziałowy konkurs wiedzy –podsumowanie projektu.

5. Metody pracy.

• Metody oparte na słowie.

• Metody oparte na obserwacji.

• Metody oparte na praktycznej działalności uczniów.

• Metody aktywizujące.

6. Formy pracy:

Praca w grupach i indywidualna.

7. Techniki pracy stosowane do realizacji założeń projektu edukacyjnego:

1. Czytanie, rozmowy kierowane.

2. Aktywne słuchanie.

3. Swobodne wypowiedzi.

4. Burza mózgów.

5. Praca z komputerem.

6. Zabawy z Bajkowozem.

7. Zajęcia plastyczne.

8. Rozwiązywanie kalamburów, zagadek, krzyżówek, rebusów, wykreślanek, rozrywki umysłowe interaktywne.

9. Gry dydaktyczne.

10. Quizy tematyczne, konkurs wiedzy.

11. Prezentacje multimedialne.

8. Pomoce dydaktyczne:

a) różnorodne środki plastyczne (bloki rysunkowe, techniczne, papier kserograficzny biały i kolorowy, kółka, kwadraty, trójkąty, materiały zdobnicze),

b) komputery,

c) suszone rośliny,

d) wzory dekoracji, kartek, upominków,

e) tworzywa naturalne,

f) kredki, farby plakatowe.

9. Ewaluacja i prezentacja efektów projektu:

Ewaluacja końcowa

a) Quiz tematyczny.

b) Wystawa prac plastycznych – Miejska Biblioteka Filia nr 3,

c) Międzyoddziałowy konkurs wiedzy.

Ewaluacja cząstkowa - bieżąca

a) Termometr uczuć: określenie nastroju i ocena atrakcyjności zajęć.

b) Twarze z emocjami.

c) Kosz i walizka – określenie plusów i minusów zajęć.