Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Artykuły / Scenariusze

powrót

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem padleta (wirtualnej tablicy korkowej) - język niemiecki

Arkusz scenariusza lekcji

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Szopa
Przedmiot /rodzaj zajęcia: język niemiecki
Etap edukacyjny / grupa wiekowa: kl. III gimnazjum
Temat zajęć: Wenn ihr Spaβ an Musik habt… (Jeśli macie przyjemność z muzyki…)
Data: 17.04.2015 r.
Oddział: Klinika Psychiatrii
Cel terapeutyczny:
- wdrażanie do celowej pracy i rozbudzenie wiary we własny siły,
- podnoszenie motywacji do pokonywania trudności,
- likwidacja napięć emocjonalnych związanych z pobytem w szpitalu.

Cele operacyjne (konkretne umiejętności uczniów)
Strategiczne umiejętności ucznia:       
- umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w obcym w mowie i w piśmie
- umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji
- umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi

Wskaźniki (konkretne umiejętności uczniów)
Uczeń:
- rozumie pytania i odpowiedzi nauczyciela w jęz. niemieckim
- wymienia słownictwo związane z muzyką
- zna nazwy instrumentów muzycznych
- rozwiązuje zadania na podstawie tekstów słuchanych
- wyszukuje informacje dotyczące własnych umiejętności oraz zainteresowań muzycznych
- udziela odpowiedzi na pytania związane z muzyką: ulubionym gatunkiem oraz okolicznościami słuchania muzyki
- uzyskuje informacje o zainteresowaniach muzycznych kolegów/koleżanek
- poprawnie rozwiązuje zadania interaktywne: gra dydaktyczna oraz puzzle językowe

Zadania przydzielone uczniom do wykonania (przebieg lekcji)    
Uczniowie:
- wymieniają swoje skojarzenia z tematem muzyka
- analizują słownictwo zawarte w chmurze wyrazowej na temat muzyki
- analizują nazwy instrumentów w chmurze wyrazowej
- rozpoznają nazwy instrumentów zgodnie z obrazkiem
- rozpoznają rodzaje instrumentów muzycznych na podstawie wysłuchanej melodii
- opowiadają o swoich umiejętnościach w zakresie muzyki
- przyporządkowują dialogi do odpowiednich miejsc
- opowiadają o swoich zainteresowaniach muzycznych
- słuchają melodii hymnu Unii Europejskiej
- rozwiązują zadania powtórzeniowe (interaktywne gry) dotyczące muzyki ze strony internetowej www.learnigapps.org   oraz www.jigsawplanet.com

Formy pracy na lekcji:
- indywidualna
- w grupach

Metody pracy na lekcji:
- metody podające: pogadanka, objaśnienie
- metody problemowe: metody aktywizujące (gra dydaktyczna)
- metody eksponujące: padlet
- metody programowe: z użyciem podręcznika programowego
- metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe

Środki dydaktyczne:
- laptop z dostępem do Internetu
- tablica interaktywna
- podręcznik AHA NEU 3B
- płyta CD do podręcznika AHA NEU 3B
- padlet na temat muzyki (interaktywna tablica korkowa) http://pl.padlet.com/wall/6rmlwwvq6h8l; zawierający następujące elementy: chmury wyrazowe, awatara, grę dydaktyczną, puzzle interaktywne, obrazki instrumentów z podpisami, plik muzyczny „Oda do radości” z objaśnieniem.
- karta pracy „Wenn ihr Spaβ an Musik habt…”
- karta samooceny