Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Artykuły / Scenariusze

powrót

Scenariusz zajęć z chemii "Roztwory wodne"

Oddział: Neurologii Dziecięcej 

klasy: IV - VI 


Cele terapeutyczne

- odciążenie psychiki dzieci poprzez miłą atmosferę oraz samodzielną pracę na lekcji

-odwrócenie uwagi od złego samopoczucia spowodowanego chorobą


Cele operacyjne

-umie wyjaśnić znaczenie pojęć poznanych w tym rozdziale,

-wyjaśnić, dla jakich substancji i dlaczego woda jest dobrym rozpuszczalnikiem,

-wskazać czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania

-korzystać z wykresu rozpuszczalności,

-dokonywać obliczeń związanych ze stężeniem procentowym roztworów,

-wie, jak otrzymać roztwór nasycony danej substancji z nienasyconego i odwrotnie.


Materiały i środki dydaktyczne

- karty z pytaniami do konkursu „Pomyśl i odpowiedz”,

- koperty z zadaniami, karty odpowiedzi


Metody:

-praktyczna (ćwiczenia uczniowskie, rozwiązywanie zadań)

-słowna – pogadanka,praca własna uczniów.

 

Przebieg lekcji:


 1. Część nawiązująca:
  - sformułowanie tematu lekcji, wyjaśnienie uczniom, w jaki sposób będą pracować


2. Część właściwa:
Konkurs chemiczny – „Pomyśl i odpowiedz”

Uczniowie losują pięć kartek z pytaniami (Zał. 1). Uczniowie wybierają kolejnośćodpowiedzi, czytają pytanie i udzielają odpowiedzi. Poprawna odpowiedź – uczeń otrzymuje 1 pkt., zła – 0 pkt.

Uczniowie otrzymują karty z zadaniami do wykonania  - Zał. 2


 1. Podsumowanie

Po rozwiązaniu zadań, uczniowie wymieniają się kartami z rozwiązanymi zadaniami i sprawdzają poprawność ich wykonania z kartami odpowiedzi.

Każde poprawnie rozwiązane zadanie – 2 pkt., każde źle zrobione zadanie – 0 pkt. W zadaniu 4 można też otrzymać 1 pkt.

Uczniowie sumują otrzymane punkty zarówno w konkursie, jak i w zadaniach. Uczniowie, którzy uzyskali najwięcej punktów otrzymują oceny bardzo dobre. Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów, udziela wskazówek,które treści nauczania wymagają jeszcze utrwalenia przed sprawdzianem. 

Załącznik 1 - Pytania do konkursu

1. Co to jest zawiesina?

2. Co to jest dipol?

3. Co to jest zmiana stanu ciekłego w stan stały?

4. Jak nazywa się proces polegający na zmianie stanu stałego w stan gazowy?

5. Co to jest resublimacja?

6. Na czym polega topnienie?

7. Co to jest skraplanie?

8. Jak nazywa się zmiana stanu ciekłego w stan gazowy?

9. Co to jest roztwór nasycony?

10. Co to jest roztwór właściwy?

11. Co to jest roztwór koloidalny?

12. Co to jest roztwór nienasycony?

13. W jaki sposób można otrzymać roztwór nienasycony danej substancji z roztworu nasyconego?

14. W jaki sposób można zwiększyć szybkość rozpuszczania większości substancji stałych w wodzie?

15. W jaki sposób można otrzymać roztwór nasycony z roztworu nienasyconego?

16. Jak rozdzielić na składniki mieszaninę kredy z wodą?

17. Jak rozdzielić na składniki roztwór soli kuchennej?

18. W jaki sposób rozdzielić składniki roztwór denaturatu w wodzie?

19. Co to jest rozpuszczalność substancji?

20. Od czego zależy rozpuszczalność substancji?


Załącznik 2

Zadanie 1- Roozwiąż logogryf

Podaj i wyjaśnij hasło. 


       

1.

                   
     

2.

                     

3.

                           
   

4.

                       
   

5.

                       
     

6.

                     
       

7.

                   
 1. Pierwiastek chemiczny znajdujący się w termometrach.
 2. Najbardziej popularny rozpuszczalnik.
 3. Wpływa na szybkość rozpuszczania substancji.
 4. Zmiana gazowego stanu skupienia wody w stan ciekły.
 5. Roztwór mąki w wodzie to ... .
 6. Stały stan skupienia wody.
 7. Substraty i produkty reakcji to ... .

Zadanie 2

W naczyniu z którym płynem najszybciej rozpuści się cukier?

 1. a) gorąca herbata
 2. b) letnia herbata
 3. c) zimna herbata

 Opracowała: Katarzyna Trzebiatowska