Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Artykuły / Scenariusze

powrót

Scenariusz zajęć otwartych z języka niemieckiego pt. "Berlin liegt in Deutschland"

Arkusz scenariusza lekcji

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Szopa
Przedmiot /rodzaj zajęcia: język niemiecki 
Eta edukacyjny / grupa wiekowa: kl. I- III gimnazjum
Temat zajęć: Berlin liegt in Deutschland. (Berlin leży w Niemczech) 
Data obserwacji: 30.10.2013 r.
Oddział: Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr Jurasza, Klinika Psychiatrii

Cel terapeutyczny:
-  odreagowanie napięć nerwowych poprzez aktywny udział w zajęciach
- stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa poprzez dostosowanie tempa pracy oraz wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

Cele operacyjne (konkretne umiejętności uczniów)
Strategiczne umiejętności ucznia:
- Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w obcym w mowie i w piśmie
- Umiejętność pracy zespołowej
- Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji 

Wskaźniki (konkretne umiejętności uczniów)   
Uczeń:
- wymienia w języku niemieckim swoje skojarzenia z Berlinem
- zna podstawowe informacje na temat historii Berlina
- zna najważniejsze zabytki Berlina
- przyporządkowuje obrazki zabytków Berlina do ich podpisów
- rozwiązuje zadanie z lukami na temat zabytków Berlina
- odnajduje na mapie Berlina najważniejsze zabytki w dzielnicy „Mitte” i „Tiergarten”

 Zadania przydzielone uczniom do wykonania (przebieg lekcji)
 Uczniowie:
- opowiadają o swoich skojarzeniach z Berlinem – tworzą asocjogram
- oglądają fragment filmu o Berlinie 
- na podstawie filmu opowiadają 
o historii Berlina i jego zabytkach
- oglądają prezentację multimedialną Power Point pt. „Berlin – die Hauptstadt von Deutschland”
- zapisują do zeszytu notatkę zawierającą listę najważniejszych zabytków Berlina
- układają w grupach domino składające się z wybranych zabytków Berlina
- rozwiązują ćwiczenie z lukami dotyczące zabytków Berlina
- pracują w grupach wyszukując na mapie Berlina wskazane przez nauczyciela zabytki 

Formy pracy na lekcji: 
- indywidualna
- praca w grupach

Metody pracy na lekcji:
- metody podające: pogadanka, wykład informacyjny, objaśnienie
- metody problemowe: metody aktywizujące
- metody eksponujące: film
- metody programowe: z użyciem komputera
- metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe

Środki dydaktyczne: 
- film o Niemczech, fragment filmu o Berlinie 
- prezentacja multimedialna Power Point pt. „Berlin – die Hauptstadt von Deutschland” - materiał dodatkowy własny
- domino z zabytkami Berlina – załącznik nr 1
- ćwiczenie z lukami do wypełnienia – zabytki Berlina – załącznik nr 2
- mapy Berlina – materiał dodatkowy własny
- słownik kieszonkowy Langenscheidt polsko-niemiecki, niemiecko-polski. Berlin und München. 2002
- flaga Niemiec – materiał dodatkowy własny
- laptop + rzutnik / tablica interaktywna SMART .


Opracowanie: Anna Szopa