Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Artykuły / Scenariusze

powrót

Scenariusz lekcji języka polskiego.

Imię nazwisko nauczyciela –Alina Poznańska

Przedmiot nauczania - język polski

Klasa – grupa łączona


Temat lekcji: Jakie ważne problemy porusza Wisława Szymborska w wierszu pt. „Prospekt”?


Cel terapeutyczny
– oderwanie od myśli o chorobie poprzez udział w zajęciach

Cel wychowawczy – profilaktyka uzależnień od leków i narkotyków, wskazanie sposobów

odreagowywanie stresów oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Standardy edukacyjne

Strategiczne umiejętności

ucznia

Wskaźniki

Zadania przydzielone uczniom

do wykonania

Poprawne posługiwanie się językiem

ojczystym w mowie i piśmie,

przygotowanie do publicznych wystąpień

Uczeń:

- potrafi samodzielnie przeczytać wiersz ze zrozumieniem,

- wskazuje podmiot liryczny, określa tematykę wiersza

Uczeń samodzielnie czyta tekst wiersza „Prospekt”

W. Szymborskiej, próbuje określić temat wiersza oraz podmiot liryczny

Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji

Uczeń:

- wyjaśnia znaczenie słowa prospekt oraz „chemiczna litość”,

- wskazuje sytuacje, w których młodzież oraz dorośli sięgają po „chemiczną litość”

Uczeń wyszukuje informacje w tekście wiersza oraz w „Słowniku wyrazów obcych” , uzupełnia zdania znajdujące się na karcie pracy

Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy

Uczeń, na podstawie własnych przemyśleń, rozwiązuje problemy postawione przez nauczyciela

Uczeń stara się znaleźć odpowiedź na następujące pytania związane z wierszem:

- „Tekst wiersza zachęca czy ostrzega przed sięganiem po leki i narkotyki?

- Do kogo poetka porównuje „chemiczną litość”?

Prezentacja własnego punktu widzenia oraz uwzględniania poglądów innych

Uczeń formułuje własne pomysły na dobry humor

Uczeń wypisuje na kolorowych karteczkach różne rady na poprawę nastroju i przykleja je na planszy

Poprawne posługiwanie się językiem polskim

w mowie i piśmie

oraz przygotowanie do publicznych wystąpień

Uczeń potrafi wymienić rady podmiotu lirycznego dotyczące dobrego samopoczucia

Uczeń czyta samodzielnie wiersz pt. „Przepis na cały rok C.E.Goethe

Wyszukuje składniki dobrego nastroju wymienione w utworze, wypisuje je na karcie pracy

Odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy

Uczeń rozumie znaczenie pojęć – uosobienie, metafora, peryfraza, anafora

Uczeń analizuje wiersz pt. „Prospekt” pod kątem środków artystycznych, w razie potrzeby korzysta ze „Słownika terminów literackich” , uzupełnia kartę pracy

Planowanie, organizowanie i ocenianie własnej pracy

Analizuje swoją pracę na lekcji

Uczeń wypełnia krótką ankietę na temat własnej pracy na lekcji oraz zdobytych wiadomości


Formy pracy na lekcji – praca indywidualna, zespołowa

Metody pracy na lekcji – praca z tekstem, poszukująca, problemowa

Środki dydaktyczne
– indywidualne karty pracy,

- wiersze pt. „Prospekt”oraz „Przepis na cały rok”,
- „Słownik wyrazów obcych”, „Słownik terminów literackich”,
- plansza z napisem „Nasze sposoby na dobry humor”,
- kolorowe karteczki, pisaki,
- portret pisarki W.Szymborskiej,
- ulotki reklamowe


Temat lekcji związany jest z realizacją szkolnego programu profilaktyki


Karta pracy ucznia

Część I

1.Zapoznaj się z treścią wiersza pt. „Prospekt” Wisławy Szymborskiej

2. Wyjaśnij znaczenie słowa – prospekt („Słownik wyrazów obcych”)

3. Uzupełnij zdania:

Podmiotem lirycznym w wierszu jest .................................................

Poetka nazywa ją też ........................................................................

Oznacza to ……...............................................................................

Człowiek korzysta z tych środków w sytuacjach życiowych, takich jak: …………


Moim rówieśnikom przeżywającym życiowe problemy poradziłbym (poradziłabym): ……….


Część II

Moje rady na poprawę nastroju:

..............................................................................................................

4. Przeczytaj wiersz pt. „Przepis na cały rok”. Uzupełnij powyższe zdanie.

5. Na przykładzie przeczytanych wierszy, spróbuj odpowiedzieć na pytanie – Jaką rolę pełni poezja w życiu człowieka?

……....................................................................................................

5. Środki artystyczne zastosowane w wierszu pt. „Prospekt”

……………………...........................................................................

Załączniki:

Przepis na cały rok

Wziąć dwanaście miesięcy,

obmyć je do czysta

z goryczy, chciwości, pedanterii i lęku

i podzielić każdy miesiąc na 30 albo 31 części ,

tak żeby zapasu starczyło akurat na rok.

Każdy dzionek przyrządza się oddzielnie,

biorąc po jednej części pracy

i dwie części wesołości i humoru.

Dodać do tego trzy kopiaste łyżki optymizmu,

łyżeczkę tolerancji,

ziarnko ironii

i szczyptę taktu.

Następnie masę tę polewa się obficie miłością.

Gotowe danie ozdobić bukiecikami małych uprzejmości

i podawać je codziennie z pogodą ducha

i porządną filiżanką ożywczej herbaty…

Catharina Elisabeth Goethe

Prospekt

„Jestem pastylka na uspokojenie.

działam w mieszkaniu,

skutkuję w urzędzie,

siadam do egzaminów,

staję na rozprawie,

starannie sklejam rozbite garnuszki –

Tylko mnie zażyj,

Rozpuść pod językiem,

Tylko mnie połknij,

Tylko popij wodą .

Wiem, co zrobić z nieszczęściem,

jak znieść złą nowinę,

zmniejszyć niesprawiedliwość,

rozjaśnić brak Boga,

dobrać do twarzy kapelusz żałobny.

Na co czekasz – zaufaj chemicznej litości.

Jesteś jeszcze młody (młoda),

Powinieneś(powinnaś) urządzić się jakoś.

Kto powiedział,

że życie ma być odważnie przeżyte?

Oddaj mi swoją przepaść –

wymoszczę ja snem,

będziesz mi wdzięczny (wdzięczna),

za cztery łapy spadania.

Sprzedaj mi swoja duszę.

Inny się kupiec nie trafi.

Innego diabła już nie ma.”

Wisława Szymborska

Opracowała:Alina Poznańska