Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2020/2021

powrót

Projekt edukacyjny "Serce pełne miłości bije radośnie nie tylko dla zakochanych".

Wstęp

Współczesny człowiek coraz częściej zapomina, że codzienne zabieganie, brak czasu dla najbliższych nie służy budowaniu prawidłowych relacji w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych. Coraz mniej uwagi poświęcamy na okazywanie sobie czułości, szacunku, rozmowę z drugim człowiekiem czy też celebrowanie chwil, które wzmacniają więzi międzyludzkie. Coroczne walentynkowe święto przypadające 14 lutego jest dobrą okazją do przywołania wspomnień, chwil pełnych wzruszeń oraz wspólne bycie razem z bliskim nam osobami. Na Walentynki warto także spojrzeć przez pryzmat rozwijania kompetencji międzykulturowych tak bardzo istotnych dla edukacji każdego młodego człowieka. Różnorodność oraz otwartość na tradycje i zwyczaje innych nacji, uczy tolerancji i akceptacji inności osób, z którymi spotykamy się na różnych życiowych ścieżkach.
Projekt „Serce pełne miłości bije radośnie nie tylko dla zakochanych” został opracowany w oparciu o treści zawarte w Programie Wychowawczo Profilaktycznym Szkoły oraz założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Angażując naszych uczniów w realizację jego założeń, stwarzamy warunki do podejmowania aktywności dającej zadowolenie i pozytywne emocje tak bardzo potrzebne podczas pobytu w szpitalu.

CELE PROJEKTU

Cele ogólne:

1. Zmniejszanie napięć i niwelowanie skutków choroby spowodowanych hospitalizacją poprzez stwarzanie warunków do osiągania sukcesów w czasie pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.
2. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat życia św. Walentego oraz walentynkowych tradycji.
3. Wskazanie uczniom działań i zachowań sprzyjających utrzymaniu dobrej kondycji serca.
4. Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu.
5. Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi.
6. Tworzenie warunków do osiągnięcia sukcesu na płaszczyźnie różnorodnych umiejętności, uzdolnień i zainteresowań.

Cele operacyjne (planowane osiągnięcia uczniów):

1. Dziecko żyje aktywnie z chorobą, uczestniczy w formach zabawowych i tematycznych dostosowanych do jego możliwości psycho – fizycznych.
2. Uczeń nazywa swoje uczucia i emocje wynikające z codziennych kontaktów z rodziną, rówieśnikami, przyjaciółmi.
3. Samodzielnie wyszukuje informacje dotyczące życia św. Walentego oraz tradycji związanych z historią walentynkowej kartki.
4. Samodzielnie i według własnych pomysłów wykonuje prace plastyczne, estetycznie i starannie łączy materiały zdobnicze.
5. Odczuwa satysfakcję i zadowolenie podczas wykonywania zadań, chętnie prezentuje efekty swojej pracy.
6. Wymienia czynniki wpływające pozytywnie na kondycję serca.
7. Samodzielnie rozwiązuje interaktywne, tematyczne rozrywki umysłowe, a także uzupełnia karty pracy.

Czas trwania, sposoby realizacji oraz zasięg projektu.
Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 33 w wieku od 3 – 18 lat przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na oddziałach: Kardiologii i Pneumonologii. Realizacja założeń planowana jest od 11 do 15 lutego 2021 roku podczas pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.

Plan realizacji projektu.

1. Zagadnienia i tematyka działań:
a. Walentynki (Poznajemy życie św. Walentego, Miłość niejedno ma imię, Walentynkowe tradycje w Polsce i na świecie).
b. Chwila dla mojego serca (Kardiolog radzi).

2. Metody pracy.
a. oparte na słowie,
b. oparte na obserwacji,
c. oparte na praktycznej działalności uczniów,
d. aktywizujące.

3. Techniki pracy:
a. rozmowy tematyczne,
b. rozrywki umysłowe,
c. zajęcia plastyczne,
d. burza mózgów,
e. pokazy multimedialne,
f. praca z komputerem,
g. quiz tematyczny,
h. filmy dydaktyczne,
i. karty pracy, umysłowe rozrywki interaktywne,
j. praca z książką.

4. Formy pracy:
a. Praca w małych grupach.
b. Praca indywidualna.

Pomoce dydaktyczne:
1. Artykuły papiernicze, różnorodne materiały zdobnicze.
2. komputery, tablica interaktywna, tablet, telefon.
3. książki, albumy, zdjęcia, ilustracje, pocztówki, wzory kartek.

Ewaluacja i prezentacja efektów projektu:


1. Ewaluacja cząstkowa - bieżąca
a. Termometr uczuć: określenie nastroju i ocena atrakcyjności zajęć.
b. Twarze z emocjami – uczniowie młodsi.
c. Kosz i walizka – określenie plusów i minusów zajęć.
d. Drzewo z opiniami – określenie stopnia zadowolenia z zajęć.

2. Ewaluacja końcowa.
a. Wystawy prac plastycznych – WSD, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy.
b. Konkurs plastyczny na temat: Walentynkowy łańcuch serc.
c. Quiz wiedzy.
d. Przekazanie prac zwycięzców konkursu Fundacji Serce Dziecka.

autorzy: Maria Górska, Małgorzata Sakowska