Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2020/2021

powrót

Projekt edukacyjny "Dzień kota".

 1. WSTĘP

Koty to fascynujące zwierzęta, które dzięki zwinności, elegancji i niezależności, od bardzo dawna cieszą się uznaniem człowieka. Choć do ludzkich siedzib trafiły jako doskonali tępiciele gryzoni, to obecnie pełnią głównie rolę domowych pieszczochów. Większość ras kotów domowych jest jeszcze mało znanych, często głównym powodem jest rosnące zainteresowanie kotami i nasilone w ostatnich dekadach prace hodowców dążących do stworzenia ras o coraz bardziej dzikim lub nietypowym wyglądzie.

Realizując projekt edukacyjny „Dzień kota”, chcemy zachęcić uczniów na każdym etapie edukacyjnym do poszerzenia ich wiedzy na temat życia i zachowań znanych oraz mniej popularnych ras kotów występujących w Polsce. Naszym założeniem jest także uwrażliwienie uczniów na potrzeby zwierząt oraz środowiska, w którym żyją, a poznawanie ich fizjologii i natury jest najlepszym sposobem na budzenie w młodych ludziach empatii i zrozumienia, wartości tak bardzo potrzebnych
w życiu każdego człowieka.

Projekt został opracowany w oparciu o treści zawarte w Programie Wychowawczo Profilaktycznym Szkoły oraz założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

 1. CELE PROJEKTU:

Terapeutyczne:

 1. Odreagowanie stresów wynikających z hospitalizacji poprzez stwarzanie miłej i twórczej atmosfery na oddziale umożliwiającej rozwijanie zainteresowań i rozwój aktywności plastycznej.
 2. Rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez możliwość osiągnięcia sukcesu.

Cele ogólne:

 1. Poznanie popularnych w Polsce ras kotów oraz ich różnorodnych zachowań w środowisku naturalnym.
 2. Rozwijanie postaw proekologicznych.
 3. Uwrażliwianie na potrzebę samorozwoju.
 4. Integracja grupy poprzez sytuacje wychowawcze kształtujące postawy koleżeństwa i wzajemnej pomocy.
 5. Rozwijanie twórczej aktywności, ekspresji i poczucia estetyki poprzez różnorodne techniki plastyczne.

Cele operacyjne:

 1. Uczeń wymienia, rozróżnia i opisuje różne rasy kotów.
 2. Dostrzega różnicę między potrzebami i warunkami życia poszczególnych ras kotów.
 3. Wskazuje rolę kotów w życiu człowieka, roślin i innych zwierząt.
 4. Określa zasady opieki człowieka nad kotami.
 5. Zna tematyczną literaturę dziecięcą znanych polskich poetów oraz wyjaśnia znaczenie kotów w kulturze i sztuce.
 6. Gromadzi wiadomości dotyczące kotów korzystając z różnorodnych źródeł informacji.
 7. Samodzielnie projektuje i estetycznie wykonuje tematyczne prace plastyczne.
 8. Współpracuje w grupie.
 9. Planuje i organizuje własną pracę.
 10. Zna zasady rozwiązywania łamigłówek umysłowych, samodzielnie je rozwiązuje.
 11. Odnosi sukces na forum grupy, chętnie prezentuje swoje prace.

 

 1. SPOSOBY REALIZACJI

Projekt realizowany będzie w ramach pozalekcyjnych zajęciach wychowawczych na Oddziale Neurologii oraz Oddziale Pneumonologii w WSD.

 

 1. PLAN REALIZACJI  PROJEKTU

ZAGADNIENIA

TEMATYKA

METODY PRACY

Rasy kotów.

·         wybrane rasy kotów domowych,

 

 • Rozmowy tematyczne.
 • Zajęcia plastyczne: malowanie farbami, origami, wydzieranki, wyklejanki, rysowanie, kolaż, szkic ołówkiem.
 • Tworzenie i rozwiązywanie łamigłówek.
 • Pokazy multimedialne.
 • Przegląd tematycznych albumów.
 • Praca z komputerem (wyszukiwanie informacji, zdjęć interaktywne rozrywki umysłowe).
 • Czytanie tematycznych wierszy.
 • Wykonanie prac plastycznych na konkurs.
 • Quiz wiedzy na temat kotów.

Budowa ciała kota – gr. starsza.

·         podobieństwa i różnice w budowie ciała kotów,

·         bogactwo i różnorodność w ich wyglądzie,

·         przystosowania kotów do życia

w różnych ekosystemach.

Charakterystyka życia

i siedlisk wybranych ras kotów – gr. starsza.

·         sposoby odżywiania kotów,

·         cykl rozwojowy,

·         opieka nad kociętami,

·         kocie ciekawostki.

Rola kotów w środowisku.

·         koty, a potrzeby człowieka,

·         wpływ kotów na życie ptaków, gryzoni,

·         koty, a inne zwierzęta.

Opieka i ochrona kotów.

·         formy ochrony zagrożonych ras,

·         niebezpieczeństwa zagrażające kotom,

·          zasady pomocy kotom w trudnym dla nich zimowym czasie.

Koty domowe.

·         rasy kotów domowych,

·         warunki ich życia,

·         właściwa opieka nad kotami domowymi.

Koty w kulturze.

·         koty w literaturze,

·         koty inspiracje w muzyce,

·         koty w symbolice i malarstwie,

·         przysłowia związane z kotami.

Tematyczne słownictwo – gr. starsza.

·         rasa,

·         fenotyp i genotyp,

·         drapieżnik,

·         hybryda.

 

 1. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA: 

Uczeń:

 1. Zna i wymienia rady kotów oraz charakteryzuje ich środowisko życia.
 2. Wymienia elementy budowy ciała kotów i rozumie ich znaczenie dla życia poszczególnych gatunków oraz zna potrzeby i warunki życia kotów.
 3. Wypowiada się na temat roli kotów w środowisku.
 4. Wymienia sposoby ochrony kotów.
 5. Rozumie znaczenie nowopoznanego słownictwa.
 6. Współpracuje w grupie podczas wykonywania zadań.
 7. Zauważa efekty swojej pracy -  prezentuje i omawia wykonane prace wybranymi technikami.
 8. Wykorzystuje komputer do wyszukiwania potrzebnych informacji i rozwiązywania zadań interaktywnych.
 9. Wykorzystuje zdobyte informacje podczas działalności plastycznej.

  6. METODY PRACY:

  1. oparte na słowie,
  2. oparte na obserwacji,
  3. oparte na praktycznej działalności uczniów,
  4. aktywizujące.

  7. FORMY PRACY :
  Praca w grupach i indywidualna.

  8. TECHNIKI PRACY STOSOWANE W REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO:

  1. Rozmowy kierowane z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i albumów przyrodniczych.
  2. Swobodne wypowiedzi.
  3. Praca z komputerem.
  4. Zajęcia plastyczne.
  5. Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów, wykreślanek w formie tradycyjnej i online.
  6. Gry dydaktyczne.
  7. Quizy tematyczne, konkurs plastyczny.

  9. ZASIĘG PROJEKTU I CZAS JEGO TRWANIA

  Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 33 w wieku od 3 – 18 lat przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na Oddziałach Pneumonologii i Neurologii. Realizacja założeń planowana jest od 15.02 – 21.02.2021r.

  10. POMOCE DYDAKTYCZNE:

  1. różnorodne środki plastyczne,
  2. komputer, tablet, laptop,
  3. prezentacja multimedialna,
  4. albumy z ilustracjami,
  5. wzory i szablony,
  6. rozrywki umysłowe i gry dydaktyczne.

  11. EWALUACJA I PREZENTACJA EFEKTÓW PROJEKTU:

  Quizy tematyczne.
  2. Konkurs plastyczny – „Mamy kota na punkcie kotów”.
  3. Wystawa pokonkursowa.
  4. Obserwacja uczniów i pozyskiwanie informacji zwrotnych.

 

autorzy: 

Maria Górska

Marta Modrzyńska