Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2020/2021

powrót

Projekt edukacyjny „Wolność i niepodległość naszej Ojczyzny”.

 

 1. Wstęp

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Fakt ten zmobilizował nas do podjęcia działań zmierzających do poznania przez naszych wychowanków tej części historii, która w dziejach naszej ojczyzny jest bardzo ważną kartą.

         W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi, co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1975, przez 123 lata, aż do 1918 .

 

Początek realnego odzyskiwania niepodległości rozpoczął się 5 listopada 1916 roku, gdy cesarze Niemiec i Austro-Węgier ogłosili odezwę, w której zapowiedzieli utworzenie państwa polskiego . Choć ten akt był przede wszystkim wymuszony przez sytuację międzynarodową, to sprawił on, że Polacy mogli dalej torować sobie drogę do niepodległości. Zwłaszcza, że dzięki niemu mogły powstać pierwsze fundamenty, zwłaszcza administracyjne, pod odrodzenie Rzeczpospolitej.

Właśnie dzięki temu aktowi, niedługo po jego ogłoszeniu, gdyż 14 stycznia 1917 roku, mogła rozpocząć swoją działalność Tymczasowa Rada Stanu - to pozwoliło na zaistnienie Królestwa Polskiego. W drugiej połowie 1917 r. Rada Regencyjna oficjalnie przejęła obowiązki głowy państwa - stało się to 12 września (oficjalnie objęła ona urząd 27 października).

Później, przez prawie rok, nic w sprawie polskiej się nie zadziało: głównie ze względu na wydarzenia związane finiszem I wojny światowej. Dopiero 7 października doszło do przełomu: Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ogłosiła niepodległość Polski. To pociągnęło za sobą lawinę zdarzeń:

 • 18 października Hans von Beseler, Naczelny Dowódca Polskiej Siły Zbrojnej, uznaje zwierzchność Rady Regencyjnej nad Wojskiem Polskim
 • 19 października powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego
 • 23 października powołano rząd Józefa Świeżyńskiego
 • 30 października Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego proklamowała przynależność państwową do Polski
 • 31 października i 1 listopada rozpoczęło się rozbrajanie wojsk niemieckich i austriackich
 • W nocy z 6 na 7 listopada powstaje rząd Ignacego Daszyńskiego
 • 10 listopada do Warszawy przyjeżdża Józef Piłsudski, a Hans von Beseler formalnie przekazuje władzę Radzie Regencyjnej
 • 11 listopada Rada Regencyjna przekazuje władzę nad wojskiem Piłsudskiemu
 • 12 listopada Józef Piłsudski otrzymuje misję utworzenia Rządu Narodowego, jednocześnie zostaje Naczelnym Wodzem
 • 14 listopada Rada Regencyjna zostaje rozwiązana, państwo trafia w ręce Piłsudskiego, który mianuje Daszyńskiego premierem
 • 17 listopada w miejsce Daszyńskiego powołany zostaje Jędrzej Moraczewski
 • 19 listopada nadana zostaje depesza notyfikująca (podpisana przez Piłsudskiego 16 listopada) powstanie niepodległego Państwa Polskiego.

Wydarzenia tych dni należą do tych, które następne pokolenia muszą pamiętać. Projekt, który proponujemy ma na celu kształtowanie postaw opartych na wspólnych Polakom wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność i  prawa człowieka a także popularyzowanie wiedzy o tematyce patriotycznej i kształtowanie poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią i tradycją. W założeniu projekt ma utrwalić
i poszerzyć wiedzę dotyczącą własnej Ojczyzny, jej kulturowego dziedzictwa, tradycji, aby przez wykorzystanie dziecięcej ciekawości, gotowości do poznawania i przeżywania, kształtować plastyczną i wrażliwą naturę dziecka tak, by bycie Polakiem napawało je dumą.


          W procesie kształtowania u dzieci obrazu Ojczyzny ważną rolę odgrywa przybliżenie symboli narodowych, które stanowią łącznik między historią narodu, jego teraźniejszością i przyszłością. Postawa szacunku wobec symboli narodowych jest przejawem kultury oraz dojrzałości obywatelskiej społeczeństwa.

 

2.Miejsce realizacji projektu:

Projekt został opracowany przez nauczycieli pozalekcyjnych zajęć wychowawczych i będzie realizowany na oddziale laryngologii WSD
i gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1.

 1. Czas realizacji: od 15.10.2020 – 15.11.2020
 1. Cele główne:

- rozwijanie poczucia tożsamości narodowej

- kształtowanie więzi z krajem ojczystym

- budzenie poczucia szacunku do patriotycznych postaw Polaków i symboli narodowych

4.Cele szczegółowe:

- rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów

-rozwijanie umiejętności komunikowania się

-rozwijanie umiejętności pracy w grupie

-poszerzanie wiedzy o historii Polski

 1. Formy realizacji:

- rozmowy, filmy historyczne tematycznie związane z tematyką zaborów i odzyskania niepodległości

- zajęcia w bloku tematycznym

- prace plastyczne

- quiz edukacyjny

- konkursy wiedzy w czterech grupach wiekowych

- wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

6.Ewaluacja:

- wystawy prac na oddziale

- gazetki tematyczne

- prezentacja projektu na stronie szkoły

- wręczenie nagród zwycięzcom konkursu organizowanego w trakcie trwania projektu

 

Projekt opracowały: Monika Krajniak i Bożena Dorszewska