Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2020/2021

powrót

Projekt edukacyjny „PTAKI POLSKI”

 

 1. WSTĘP

Ptaki można spotkać  prawie wszędzie, zajmują niemal wszystkie ekosystemy na Ziemi. Zachwycają swoim śpiewem, barwą, wyglądem, są wielkimi sprzymierzeńcami człowieka, natomiast człowiek niewiele wie na ich temat. Dziko żyjące ptaki oddają ogromne usługi gospodarce człowieka. Tępią znaczne ilości owadów i gryzoni będących szkodnikami upraw. Rola ptaków w ograniczaniu ilości szkodników upraw jest tak wielka, że wynagradza szkody wyrządzane przez ptaki, np. wyjadanie ziarniaków zbóż na polach czy owoców w sadach. Ptaki są bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany
w środowisku, dlatego stanowią grupę „parasolową”, której ochrona zapewnia przetrwanie pozostałych, równie cennych elementów przyrody.

Proponując projekt edukacyjny na temat: „Ptaki Polski”, chcemy zachęcić uczniów na każdym etapie edukacyjnym do poszerzenia ich wiedzy na temat znanych oraz mniej popularnych występujących w Polsce. Planujemy także przywołać wartości, takie jak empatia, opieka nad zwierzętami, poznawanie przyrody.

 1. CELE PROJEKTU:

Terapeutyczne:

 1. Odreagowanie stresów wynikających z hospitalizacji poprzez stwarzanie miłej i twórczej atmosfery na oddziale umożliwiającej rozwijanie zainteresowań i rozwój aktywności plastycznej.
 2. Rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez możliwość osiągnięcia sukcesu.

Cele ogólne:

 1. Poznanie różnych gatunków polskich ptaków oraz ich roli w środowisku naturalnym.
 2. Rozwijanie postaw proekologicznych.
 3. Uwrażliwianie na potrzebę samorozwoju.
 4. Integracja grupy poprzez sytuacje wychowawcze kształtujące postawy koleżeństwa
  i wzajemnej pomocy.
 5. Rozwijanie twórczej aktywności, ekspresji i poczucia estetyki poprzez różnorodne techniki plastyczne.

Cele operacyjne:

 1. Uczeń wymienia, rozróżnia i opisuje różne gatunki polskich ptaków.
 2. Dostrzega różnicę między potrzebami i warunkami życia poszczególnych gatunków ptaków.
 3. Wskazuje rolę ptaków w życiu człowieka, roślin i innych zwierząt.
 4. Określa zasady opieki człowieka nad ptakami.
 5. Wymienia ptaki chronione w Polsce
 6. Zna tematyczną literaturę dziecięcą znanych polskich poetów oraz wyjaśnia znaczenie ptaków w kulturze i sztuce.
 7. Gromadzi wiadomości dotyczące ptaków korzystając z różnorodnych źródeł informacji.
 8. Samodzielnie projektuje i estetycznie wykonuje tematyczne prace plastyczne,
 9. Współpracuje w grupie,
 10. Planuje i organizuje własną pracę,
 11. Zna zasady rozwiązywania łamigłówek umysłowych, samodzielnie je rozwiązuje,
 12. Odnosi sukces na forum grupy, chętnie prezentuje swoje prace.

 

 1. SPOSOBY REALIZACJI

 

Projekt realizowany będzie w ramach zajęć wychowawczo – dydaktycznych na pozalekcyjnych zajęciach wychowawczych oraz na zajęciach edukacyjnych w klasach I – III szkoły podstawowej.

 

 1. PLAN REALIZACJI  PROJEKTU

 

ZAGADNIENIA

TEMATYKA

METODY PRACY

 

Gatunki polskich ptaków

 

 

- wybrane gatunki ptaków leśnych, polnych, łąkowych, wodnych

 • Rozmowy tematyczne.
 • Zajęcia plastyczne: malowanie farbami, origami, wydzieranki, wyklejanki, rysowanie, kolaż, szkic ołówkiem.
 • Tworzenie i rozwiązywanie łamigłówek
 • Pokazy multimedialne.
 • Przegląd tematycznych albumów
 • Praca z komputerem (wyszukiwanie informacji, zdjęć interaktywne rozrywki umysłowe).
 • Słuchanie głosów ptaków
 • Czytanie tematycznych wierszy
 • Wykonanie prac plastycznych na konkurs.
 • Quiz wiedzy na temat ptaków.

Budowa ciała ptaków

- podobieństwa i różnice w budowie ciała ptaków

- bogactwo i różnorodność w ich wyglądzie

- przystosowania ptaków do życia

w różnych ekosystemach

Charakterystyka życia

i siedlisk wybranych gatunków ptaków

- środowiska życia ptaków (las, łąka, woda, góry, morze)

- bogactwo ptasich głosów

- sposoby odżywiania się

- różnorodna budowa gniazd

- cykl rozwojowy

- opieka nad pisklętami

- ptasie ciekawostki

Wędrówki ptaków

- ptaki zimujące w Polsce

- ptaki wędrujące

- trasy ptasich wędrówek oraz spotykane na nich niebezpieczeństwa

Rola ptaków w środowisku

- ptaki a potrzeby człowieka

- wpływ ptaków na życie roślin

- ptaki a inne zwierzęta

Opieka i ochrona ptaków.

- formy ochrony zagrożonych gatunków

- gatunki chronione w Polsce

- niebezpieczeństwa zagrażające ptakom

- zasady pomocy ptakom w trudnym dla nich zimowym czasie

 

Ptaki domowe

- gatunki ptaków domowych

- warunki ich życia

- właściwa opieka nad ptakami domowymi

Ptaki w kulturze

- ptaki w literaturze

- ptasie inspiracje w muzyce

- ptaki w symbolice i malarstwie

- przysłowia związane z ptakami

 

Tematyczne słownictwo

- ekosystem

- ornitolog

- drapieżnik

- gatunek chroniony

 

 1. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

 

Uczeń:

  1. Zna i wymienia gatunki polskich ptaków oraz charakteryzuje ich środowisko życia.
  2. Wymienia elementy budowy ciała ptaków i rozumie ich znaczenie dla życia poszczególnych gatunków oraz zna potrzeby i warunki życia ptaków.
  3. Wypowiada się na temat roli ptaków w środowisku.
  4. Wymienia sposoby ochrony ptaków.
  5. Rozumie znaczenie nowopoznanego słownictwa.
  6. Współpracuje w grupie podczas wykonywania zadań.
  7. Zauważa efekty swojej pracy -  prezentuje i omawia wykonane prace wybranymi technikami.
  8. Wykorzystuje komputer do wyszukiwania potrzebnych informacji.
  9. Wykorzystuje zdobyte informacje we własnej działalności plastycznej.

METODY  PRACY:

 1. oparte na słowie,
 2. oparte na obserwacji,
 3. oparte na praktycznej działalności uczniów,
 4. aktywizujące.

FORMY  PRACY :

Praca w grupach i indywidualna.

TECHNIKI  PRACY  STOSOWANE  W  REALIZACJI  PROJEKTU EDUKACYJNEGO:

 1. Rozmowy kierowane z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i albumów przyrodniczych.
 2. Swobodne wypowiedzi.
 3. Praca z komputerem.
 4. Zajęcia plastyczne.
 5. Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów, wykreślanek.
 6. Gry dydaktyczne.
 7. Quizy tematyczne, konkurs wiedzy.

ZASIĘG  PROJEKTU  I  CZAS  JEGO  TRWANIA    

            Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 33 w wieku od 3 – 18 lat przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na Oddziałach Reumatologii, Kardiologii i Neurologii.

Realizacja założeń planowana jest od 28.09 – 09.10.2020.

POMOCE  DYDAKTYCZNE:

 1. różnorodne środki plastyczne,
 2. komputery,
 3. prezentacja multimedialna
 4. albumy z ilustracjami,
 5. wzory i szablony,
 6. rozrywki umysłowe i gry dydaktyczne.

EWALUACJA  I  PREZENTACJA  EFEKTÓW  PROJEKTU:

 1. Quizy tematyczne.
 2. Wystawa pokonkursowa.
 1. Obserwacja uczniów i pozyskiwanie informacji zwrotnych.

Autorzy projektu:  

Marta Modrzyńska

Beata Deptuła

Beata Kocoń

Małgorzata Sakowska