Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2019/2020

powrót

Projekt edukacyjny pt. „Polska i My”

Projekt edukacyjny pt. „Polska i My”
I. Wstęp i cele projektu
Z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i profilaktyczną współczesnej szkoły nierozerwalnie związane jest rozbudzanie uczuć patriotycznych i kultywowanie tradycji. Treści te niosą ze sobą wiele wartości ważnych dla życia i kształtowania osobowości dziecka oraz rozwijania postaw młodych ludzi.
Patriotyzm to dziś na powrót ważna sprawa. My i nasi uczniowie jako mieszkańcy współczesnej Polski chcemy udać się w podróż historyczno-sentymentalną w przeszłość
po to, aby poznać, lepiej przyjrzeć się i rozpropagować dzieje historii Polski. Potraktujemy to jako narzędzie do budowania i wychowywania w duchu patriotyzmu młodego pokolenia uczniów.
II. Cele projektu
Cel główny: Wzbudzenie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu i miłości do naszego wspólnego domu, do Polski.
Cele szczegółowe projektu:
1. Wzbogacenie wiedzy na temat historii i geografii Polski.
2. Budzenie zainteresowania przeszłością.
3. Popularyzacja wiedzy na temat bliższego i dalszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.
4. Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych w historycznych dziejach naszego kraju.
5. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz narodowej.
6. Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym.
7. Wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji i historii własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują,
8. Kształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się, wyszukiwania, porządkowania i weryfikowania informacji m. in. w oparciu o mapy, plany, przewodniki i Internet.
9. Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży inspirowanej tematyką historyczną i geograficzną.
10. Kształtowanie wrażliwości muzycznej i plastycznej.
11. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzy innych ludzi.
12. Rozwijanie umiejętności organizowania własnej pracy.
13. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Przewidywane efekty:
- Uczeń zna zagadnienia z zakresu historii i geografii Polski poruszane na spotkaniach projektu edukacyjnego „Polska i My”.
- Uczeń wykazuje postawę patriotyczną: interesuje się przeszłością naszego kraju, poszanowaniem małej i dużej ojczyzny, czuje więź ze swoim krajem.
- Uczeń potrafi dostrzec związki przyczynowo-skutkowe naszej historii.
- Uczeń wykazuje postawę szacunku, tolerancji i miłości wobec ludzi i przyrody.
- Uczeń poszukując wiedzy potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.
- Uczeń wykonuje samodzielnie i grupowo prace plastyczne związane z tematyką historyczną i geograficzną oraz słucha i śpiewa polskie pieśni patriotyczne.

III. Czas i zasięg projektu.
Czas realizacji: od listopada 2019 roku do kwietnia 2020 roku.
Czas i sposób prezentacji: zgodnie z harmonogramem, który uwzględnia rocznice ważnych wydarzeń historycznych.
Zasięg projektu: uczniowie szkoły podstawowej i liceum przebywający na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym oraz w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

IV. Metody i formy wykonania projektu.
Metody:
- sesje popularyzujące ideę patriotyzmu,
- imprezy rocznicowe,
- wykłady,
- pogadanki,
- gry dydaktyczne (quiz wiedzy w programie kahoot: Historia Polski – przekrój przez wieki, łamigłówki).

Formy:
- indywidualna,
- grupowa.

V. Tematyka i harmonogram działań
1. Święto Niepodległości – listopad 2019 r.:
- tematyczna prezentacja i pogadanka,
- quiz wiedzy o ojczyźnie,
- karaoke – polskie pieśni patriotyczne,
- wykonanie gazetki ściennej,
- wykonanie kokard narodowych.

2. Tradycje Bożonarodzeniowe na Kujawach – grudzień 2019 r.:
- prezentacja multimedialna „Święta Bożego Narodzenia na Kujawach”,
- wykonanie regionalnych ozdób świątecznych,
- wspólne śpiewanie najpiękniejszych polskich kolęd.

3. Holokaust oraz Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata - Irena Sendlerowa – styczeń 2020 r.:
- tematyczna prezentacja multimedialna,
- Irena Sendlerowa – redagowanie życzeń dla patronki naszej szkoły,
- przeżycia Ocalonych z Holocaustu dzieci na podstawie wybranych zeznań
- projekcja filmu Pt. „Mój piesek Lala”
4. Marian Rejewski - matematyk, bydgoszczanin – luty 2020 r.:
- prezentacja nt. życia sławnego bydgoszczanina,
- szyfrowanie, kodowanie – łamigłówek rozwiązywanie,
- Bydgoszcz w czasie II wojny światowej i wyzwolenie Bydgoszczy.

5. Jerzy Sulima - Kamiński – pisarz, poeta, bydgoszczanin - marzec 2020 r.:
- wirtualny spacer po Bydgoszczy,
- obraz Bydgoszczy na podstawie twórczości Jerzego Sulimy-Kamińskiego,
- bydgoska gwara – quiz wiedzy

6. Majowe święta – kwiecień 2020 r.:
- quiz wiedzy w programie kahoot: Historia Polski – przekrój przez wieki,
- prezentacja multimedialna i wspólne śpiewanie polskich pieśni patriotycznych,
- redagowanie życzeń dla Ojczyzny.

VI. Ewaluacja projektu
- obserwacja prowadzona na bieżąco
- praktyczne sprawdzenie wiedzy i umiejętności na imprezach w formie konkursów i quizów.

Wnioski z realizacji zostaną uwzględnione w kolejnych projektach edukacyjnych.


Opracowanie i realizacja:
Alicja Stefanik
Alicja Cierżnicka
Katarzyna Mikołajczak
Piotr Libera