Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2019/2020

powrót

Projekt edukacyjny "Oblicza tolerancji"

Wstęp

W ostatnim czasie głośnym i szeroko podejmowanym w mediach oraz edukacji tematem jest tolerancja. Czym zatem jest tolerancja? Od łacińskiego słowa tolerare (znosić, wytrzymywać) oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest szacunkiem dla cudzych uczuć, wierzeń, obyczajów i postępowania - choćby całkowicie odmiennych od naszych, albo zupełnie z nimi sprzecznych; to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli, opinii oraz sposobu życia. Może on przybrać formy wyrozumiałości i życzliwości dla tego, co nie jest naszym udziałem, ale czego istnienie w imię wolności akceptujemy. Tak rozumiana tolerancja oznacza rezygnację z wszelkich form przymusu, jako środka wpływu na postawy innych ludzi, i akceptację autonomii każdego człowieka.
Proponując projekt edukacyjny na temat: „Oblicza tolerancji”, chcemy zachęcić uczniów na każdym etapie edukacyjnym do poszerzenia ich wiedzy na temat różnych rodzajów tolerancji oraz przyczyn nietolerancji w dzisiejszym świecie. Planujemy także przywołać takie pojęcia jak stereotyp, uprzedzenia w odniesieniu do różnych grup społecznych. Pragniemy zachęcać uczniów do aktywnego, odpowiedzialnego i otwartego na innego człowieka uczestniczenia w życiu społeczności rodzinnej i szkolnej.

CELE PROJEKTU:
Terapeutyczne:
1. Odreagowanie stresów wynikających z hospitalizacji poprzez stwarzanie miłej i twórczej atmosfery na oddziale umożliwiającej rozwijanie zainteresowań i rozwój aktywności plastycznej.
2. Rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez możliwość osiągnięcia sukcesu.
Cele ogólne:
1. Uwrażliwianie na potrzebę samorozwoju.
2. Integracja grupy poprzez sytuacje wychowawcze kształtujące postawy koleżeństwa i wzajemnej pomocy.
3. Rozwijanie twórczej aktywności, ekspresji i poczucia estetyki poprzez różnorodne techniki plastyczne.
4. Poznanie różnego oblicza słowa tolerancja.
Cele operacyjne:
Uczeń:
1. wyjaśnia pojęcie tolerancji podając różne jej przykłady
2. samodzielnie projektuje i estetycznie wykonuje tematyczne prace plastyczne,
3. współpracuje w grupie,
4. planuje i organizuje własną pracę,
5. zna zasady rozwiązywania łamigłówek umysłowych, samodzielnie je rozwiązuje,
6. odnosi sukces na forum grupy, chętnie prezentuje swoje prace.

SPOSOBY REALIZACJI
1. zajęcia wychowawczo – dydaktyczne w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.

PLAN REALIZACJI PROJEKTU

Zagadnienie : Oblicza tolerancji
Tematyka: Rodzaje tolerancji


Metody pracy:
- Rozmowy tematyczne.
- Zajęcia plastyczne: malowanie farbami, origami, wydzieranki, wyklejanki, rysowanie, kolaż, szkic ołówkiem.
- Rozrywki umysłowe.
- Pokaz multimedialny.
- Praca z komputerem (wyszukiwanie informacji, zdjęć interaktywne rozrywki
- umysłowe).
- Quiz wiedzy o tolerancji.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

Uczeń:
1. Zna i wymienia rodzaje tolerancji.
2. Współpracuje w grupie podczas wykonywania zadań.
3. Zauważa efekty swojej pracy - prezentuje i omawia wykonane prace wybranymi technikami.
4. Wykorzystuje komputer do wyszukiwania potrzebnych informacji.
5. Wykorzystuje zdobyte informacje we własnej działalności plastycznej.


METODY PRACY:
1. oparte na słowie,
2. oparte na obserwacji,
3. oparte na praktycznej działalności uczniów,
4. aktywizujące.


FORMY:
Praca w grupach i indywidualna.

TECHNIKI PRACY STOSOWANE DO REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTU EDUKACYJNEGO:
1. Rozmowy kierowane.
2. Swobodne wypowiedzi.
3. Praca z komputerem.
4. Zajęcia plastyczne.
5. Prezentacje multimedialne.
6. Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów, wykreślanek.
7. Gry dydaktyczne.
8. Quizy tematyczne, konkurs wiedzy.

CZAS TRWANIA I ZASIĘG PROJEKTU
Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 33 w wieku od 3 – 18 lat przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na Oddziałach Pneumonologii, Kardiologii, Neurologii, w Uniwersyteckim Szpitalu nr 1 na Oddziale Gastroenterologii, Chirurgii oraz w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno – Zakaźnym. Realizacja założeń planowana jest od 07 października do 11 października 2019 r.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
1. różnorodne środki plastyczne, materiały zdobnicze,
2. komputery,
3. albumy z ilustracjami,
4. wzory i szablony,
5. gry dydaktyczne.

Ewaluacja i prezentacja efektów projektu

  1. Quiz tematyczny.
  2. Obserwacja uczniów i pozyskiwanie informacji zwrotnych.

 

Autorzy projektu:  

Marta Modrzyńska, Beata Kocoń, Małgorzata Sakowska, Katarzyna Lewandowska