Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2019/2020

powrót

Projekt edukacyjny „Wędrujemy polskimi ścieżkami”

I. WSTĘP:

Niniejszy projekt związany jest z edukacją regionalną i patriotyczną młodszych dzieci. Ma na celu ukazanie im, jak piękny i różnorodny jest kraj, w którym mieszkają.
Istotą projektu jest kształtowanie postaw emocjonalnego przywiązania do Ojczyzny, poznawanie jej kulturowego dziedzictwa, ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych i cech charakteru dobrego Polaka-patrioty.
W założeniu projekt ma utrwalić i poszerzyć wiedzę dotyczącą własnej Ojczyzny, jej regionów, miejsc ciekawych geograficznie i przyrodniczo, kulturowego dziedzictwa, tradycji aby przez wykorzystanie dziecięcej ciekawości, gotowości do poznawania
i przeżywania, kształtować plastyczną i wrażliwą naturę dziecka tak, by bycie Polakiem napawało je dumą.
W procesie kształtowania u dzieci obrazu Ojczyzny ważną rolę odgrywa przybliżenie symboli narodowych, które stanowią łącznik między historią narodu, jego teraźniejszością i przyszłością. Postawa szacunku wobec symboli narodowych jest przejawem kultury oraz dojrzałości obywatelskiej społeczeństwa, dlatego już od najmłodszych lat powinno się kształtować prawidłowy stosunek dzieci do symboli narodowych.
W trakcie realizacji zaplanowanych treści kreowane zostaną sytuacje edukacyjne, które stworzą dzieciom jak najlepsze warunki do nawiązania więzi z własnym krajem, jego kulturą, korzeniami i symbolami oraz przybliżą wybrane fakty z kart polskich dziejów. Wychowanie dobrych patriotów nie jest łatwe, a ponadto jest procesem długotrwałym, powinno więc zacząć się jak najwcześniej. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi. Od tego jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w dziecku zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości regionalnej i narodowej.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI:

Projekt przeprowadzony będzie na zajęciach wychowawczych i dydaktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w terminie od września 2019 do maja 2020 roku. Treści zrealizują poszczególni nauczyciele w dowolnym dla siebie terminie wynikającym z indywidualnych planów pracy oraz roku kalendarzowego.

III. AUTORZY PROJEKTU :

Dorota Chmiel, Beata Deptuła, Milena Pawlak, Danuta Sarnowska

IV. CELE PROJEKTU:

Cele terapeutyczne:
- odreagowanie napięć spowodowanych chorobą i hospitalizacją poprzez aktywny udział w zajęciach wychowawczo - dydaktycznych
- aktywizowanie dzieci do współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez naukę, zabawę i twórczość plastyczną
- stwarzanie przyjaznego, inspirującego do aktywności, klimatu podczas zajęć
- wyzwalanie optymizmu i radosnych emocji

Cele ogólne:
- kształtowanie i wzmacnianie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym
- uwrażliwienie na piękno poszczególnych regionów Polski i ich folklor
- kultywowanie tradycji narodowych, ludowych, lokalnych zwyczajów
- rozbudzenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym własnego narodu oraz innych kręgów kulturowych
- kształtowanie szacunku dla wytworów pracy ludzkiej, materialnego dorobku przeszłych pokoleń
- budzenie szacunku do narodowej symboliki
- kształtowanie tożsamości narodowej dzieci
- przygotowanie dzieci do pracy i życia społecznego, do aktywnego uczestnictwa w kulturze

Cele szczegółowe:
- poznanie ważnych tradycji wyróżniających naród polski
- poznanie zwyczajów i obrzędów ludowych z różnych regionów Polski
- poznanie wybranych tańców ludowych i potraw regionalnych
- wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem
- rozwijanie zdolności twórczych i odtwórczych w zakresie poznania regionów Polski
- zdobywanie nowych doświadczeń
- budzenie zainteresowania otaczającym światem
- sukcesywne rozwijanie umiejętności poznania siebie i otaczającego świata
- rozbudzenie dziecięcej ciekawości
- rozwijanie i prezentowanie indywidualnych uzdolnień ucznia
- pokonywanie własnych słabości, barier i nieśmiałości

Cele operacyjne:

Uczeń:
- doświadcza pozytywnych przeżyć w odkrywaniu innych kultur
- zna historię, kulturę, geografię wybranych regionów Polski - np. nazywa wybrane regiony Polski, wymienia wybrane fakty historyczne oraz pomniki kultury
- potrafi określić gdzie mieszka - podać nazwę miejscowości, ulicy, a także określić region
- rozpoznaje hymn, godło i flagę państwową oraz herby wybranych miast
- zna i kultywuje narodowe i ludowe zwyczaje, tradycje z nimi związane
- dostrzega rolę dorobku poszczególnych regionów Polski w budowaniu tożsamości Polski
- odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania
- pracuje indywidualnie i w grupie
- jest aktywny w relacjach z innymi ludźmi i otaczającym światem

V. REALIZOWANE TREŚCI NAUCZANIA:

1. Wybrane fakty z historii Polski – min. rocznica wybuchu II wojny światowej, odzyskanie przez Polskę niepodległości, wstąpienie jej do Unii Europejskiej.
2. Święta narodowe i państwowe – m.in. Święto Odzyskania Niepodległości, Konstytucji 3 – go Maja, Boże Narodzenie
3. Symbole Ojczyzny – godło, hymn narodowy, flaga, herby i symbole wybranych miast
4. Różnorodne krajobrazy i regiony Polski – min. Kujawy, Kaszuby, Mazowsze, Podhale, Mazury, Pomorze z ich kulturową odrębnością.
5. Najciekawsze geograficznie i przyrodniczo krainy oraz zabytki naszego kraju a także związane z nimi legendy – min. miasta nad Wisłą, Puszcza Białowieska, Wieliczka.
6. Regiony folklorystyczne w Polsce – umiejscowienie na mapie, stroje, rękodzieło, muzyka, tańce, gwara, zwyczaje
7. Tradycje narodowe wynikające z kalendarza.
8. Możliwości turystyczne i rekreacyjne w wędrówkach po Polsce.

VI. METODY PRACY:

a) metody oparte na słowie.
b) metody oparte na obserwacji.
c) metody oparte na praktycznej działalności uczniów.
d) metody aktywizujące.

VII. FORMY PRACY:
Praca w grupach, zespołowa i indywidualna.

VIII. TECHNIKI PRACY:
- czytanie, rozmowy kierowane.
- aktywne słuchanie
- swobodne wypowiedzi.
- burza mózgów.
- praca z komputerem
- zajęcia plastyczne.
- rozwiązywanie i tworzenie zagadek, krzyżówek, rebusów, wykreślanek.
- gry dydaktyczne.
- quizy tematyczne

IX. POMOCE DYDAKTYCZNE:
a) słowniki, albumy i czasopisma
b) eksponaty przyrodnicze i rękodzieło
c) prezentacje multimedialne oraz filmy dydaktyczne
d) różnorodne środki plastyczne
e) rozrywki umysłowe.

X. EWALUACJA

Diagnoza osiągnięć uczniów odbywać się będzie na bieżąco poprzez różnorodne metody i narzędzia, wzajemnie się dopełniające: pogadanki diagnozujące poziom wiadomości oraz umiejętności, analizę twórczości dzieci, obserwacje zachowania uczniów, ich aktywności i zaangażowanie na zajęciach.

W ramach ewaluacji zaplanowano również min:
- okolicznościowe imprezy o charakterze ludowym i patriotycznym przeprowadzone na poszczególnych oddziałach
- tematyczne quizy
- konkurs plastyczny „Piękna nasza polska cała” dla dzieci ze Szpitala Dziecięcego
- wystawy prac plastycznych na oddziałach
- imprezę podsumowującą projekt pod hasłem „Wędrujemy polskimi ścieżkami”
- spotkania z udziałem zaproszonych gości: harcerzy z 7 Bydgoskiej Drużyny Starszoharcerskiej i Wędrowniczej „Forward” i nauczycieli z Akademii Czytania Bajek działającej przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej.