Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2019/2020

powrót

Projekt edukacyjny „Spotkania z ludźmi kultury i sztuki.”

I. WSTĘP:

Kultura i sztuka to dziedziny, które nierozłącznie towarzyszą życiu każdego człowieka. To przez nie od najmłodszych lat rozwija się i kształtuje jego wyobraźnia, charakter oraz humanistyczne wartości, które znajdą odzwierciedlenie w dorosłym życiu. Dzieła artystyczne wpływają na kształtowanie postaw, uczą właściwych zachowań. Działają na wszystkie zmysły, przez co uwrażliwią na otaczający świat oraz ludzi. Dziecko, które obcuje z wytworami kultury łatwiej wyraża swoje uczucia i emocje, a także ma własne zdanie na dany temat. Kultura i sztuka ma również charakter edukacyjny, determinuje indywidualny rozwój człowieka, co często przekłada się na chęć tworzenia własnych „dzieł artystycznych”. Z niej często czerpana jest radość i nadzieja w trudnych życiowych sytuacjach, do których należy m.in. pobyt w szpitalu. Ta terapeutyczna rola, szeroko pojętej, kultury była inspiracją do przygotowania projektu edukacyjnego realizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym.
Jego zasadniczym celem jest stworzenie uczniom przebywającym na leczeniu w szpitalu warunków do korzystania z dorobku kulturalnego regionu poprzez bezpośredni kontakt z artystami i ludźmi kultury.
Udział w projekcie ma im uzmysłowić jak wielką rolę odgrywa kultura i sztuka w rozwijaniu wrażliwości, zdolności i pasji poszczególnych jednostek, a przede wszystkim pomaga odnaleźć w odbieranych dziełach uniwersalne wartości np. dobro, sprawiedliwość, prawdę.
Projekt opiera się na cyklu spotkań z m.in. pisarzami, muzykami, fotografikami, plastykami, radiowcami. Wizyta każdego artysty poprzedzona zostanie tematycznymi zajęciami wychowawczymi i dydaktycznymi wprowadzającymi młodzież w problematykę każdego spotkania.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI:

Projekt realizowany będzie w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym od października 2019 roku do maja 2020 roku. Zaplanowano 5 – 6 spotkań z ludźmi kultury. Gośćmi będą min:
- Pani Krystyna Starczak – Kozlowska – pisarka
- Pan Krzysztof Toczko – muzyk ze Stowarzyszenia Centrum Animacji i Rozwoju Osobistego Żółty Beret
- Pani Jolanta Niwińska – pisarka, podróżniczka, propagatorka czytelnictwa
- Pan Jerzy Napierała – fotograf

III. AUTORZY PROJEKTU :

Beata Deptuła, Beata Kocoń, Izabela Maciejewska, Małgorzata Sakowska

IV. CELE PROJEKTU:

Cele terapeutyczne:
- Odreagowanie napięć spowodowanych chorobą i hospitalizacją poprzez aktywny udział w spotkaniach z ludźmi kultury.
- Budowanie u uczniów poczucia własnej wartości poprzez odkrywanie własnych pasji i zdolności.

Cele ogólne:
- Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze
- Kształtowanie umiejętności przeżywania i nabywania doświadczeń w obcowaniu z różnymi dziedzinami kultury
- Uwrażliwienie na dobra kultury oraz kształtowanie postawy szacunku dla dorobku kulturalnego kraju
- Rozbudzanie zainteresowań dziedzictwem kulturowym własnego narodu oraz innych kręgów kulturowych
- Wspomaganie twórczego myślenia
- Poszerzanie światopoglądu dzieci i młodzieży
- Integracja ze środowiskiem lokalnym
- Kształtowanie i rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych

Cele szczegółowe:
- Wielokierunkowe oddziaływanie na wrażliwość, osobowość wychowanków
- Wyrażanie własnych refleksji na temat różnych dziedzin życia kulturalnego
- Wzbogacanie wiedzy i słownictwa związanego z tematem projektu
- Rozwijanie umiejętności poznania siebie i otaczającego świata poprzez obcowanie z kulturą i sztuką
- Zdobywanie nowych doświadczeń i rozbudzanie dziecięcej ciekawości

Cele operacyjne:
Uczeń:
- Aktywnie uczestniczy w odkrywaniu różnych dziedzin działalności kulturalnej.
- Wypowiada swoje zdanie na temat roli dorobku twórców kultury w życiu indywidualnych odbiorców oraz całego narodu.
- Wyszukuje informacje na temat mechanizmów tworzenia dzieł kultury.
- Opowiada o swoich odczuciach, wrażeniach na temat dzieła sztuki.
- Formułuje logiczne pytania i wnioski niezbędne w komunikacji z twórcą kultury.
- Dostosowuje się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas uczestnictwa w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi.

V. METODY REALIZACJI PROJEKTU:

a) Metody oparte na słowie.
b) Metody oparte na obserwacji i pokazie.
c) Metody oparte na praktycznej działalności uczniów.
d) Metody aktywizujące.

VI. EWALUACJA

Wystawa zdjęć ze spotkań z ludźmi kultury w holu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego.