Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2019/2020

powrót

Projekt edukacyjny „Podróż po Bliskim Wschodzie”

„Podróżować to żyć.”

Hans Christian Andersen

 

Projekt edukacyjny „Podróż po Bliskim Wschodzie”

 

Projekt zawiera:

Wstęp

Nazwę projektu

Cele projektu

Czas i zasięg trwania projektu

Treści i sposoby realizacji

Środki i materiały do realizacji projektu

Przewidywane efekty projektu

Ewaluację projektu

Nazwisko autora i realizatora projektu

 

I .Wstęp

Celem projektu edukacyjnego „Podróż po Bliskim Wschodzie” jest między innymi poszerzenie i wzbogacenie treści programowych o zagadnienia z zakresu budowania wiedzy
o otaczającym nas świecie. Projekt ten stwarza możliwości do realizowania w sposób praktyczny tematyki geograficznej. Nastawiony jest na samodzielność w dochodzeniu
do wiedzy, sytuuje ucznia w pozycji badacza, propaguje metody aktywizujące, stawia nacisk na pracę zespołową, eliminuje werbalne, encyklopedyczne przyswajanie wiedzy. Zdobyte doświadczenie będzie wykorzystywane w życiu codziennym uczniów oraz rozbudzi w nich pasje poznawania świata.

Geografia jest nauką, która ułatwia poznanie i zrozumienie zjawisk oraz procesów zachodzących we współczesnym świecie. Azja jest największym i bardzo zróżnicowanym kontynentem. W związku z tym wybrano jeden region - Bliski Wschód i postanowiono  
zainteresować uczniów tym, co w nim najciekawsze, największe i najbardziej zadziwiające.
Ta część globu, leżąca na przecięciu licznych szlaków komunikacyjnych, na styku trzech kontynentów, tak zwanego Starego Świata, posiada wielkie zasoby surowców energetycznych – ropy naftowej i gazu ziemnego, ma ogromne znaczenie gospodarcze
i strategiczne. Od lat toczą się tam liczne konflikty na tle społecznym i religijnym.

Realizacja projektu będzie oparta także o moje własne doświadczenia z podróży
do Izraela. Podczas realizacji wykorzystane będą prywatne zdjęcia, relacje i pamiątki przywiezione z podróży.

 1. Nazwa projektu: „Podróż po Bliskim Wschodzie”

III. Cele projektu

Cel główny

Poznanie krajów Bliskiego Wschodu, ich strategicznego położenia, gospodarczego znaczenia, piękna, różnorodności, odrębności kultury i tradycji.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zainteresowań geografią jako nauką;
 • poznanie krajów Bliskiego Wschodu;
 • kształcenie pozytywnej postawy wobec mieszkańców krajów odmiennych kulturowo;
 • uwrażliwienie na piękno natury innych regionów świata;
 • poznanie najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z historią Bliskiego Wschodu;
 • kształtowanie orientacji na mapie;
 • ukazywanie pozytywnych i negatywnych zmian zachodzących w omawianym regionie świata;
 • uświadomienie różnic pomiędzy omawianymi państwami a Polską;
 • kształtowanie umiejętności współpracy i skutecznego komunikowania się;
 • stworzenie pozytywnej atmosfery pracy w grupie;
 • uwrażliwienie na piękno środowiska przyrodniczego, dostrzeżenie piękna odwiedzanych miejsc;
 • poznanie najważniejszych atrakcji turystycznych krajów leżących na Bliskim Wschodzie.

 

 1. Czas i zasięg trwania projektu
 2. Czas trwania projektu – wrzesień 2019 r.
 3. Rodzaj i zasięg projektu – Jest to projekt adresowany do uczniów przebywających
  na leczeniu w Klinice Psychiatrii Dziennej i Stacjonarnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1
  w Bydgoszczy.

 

 1. Treści i sposoby realizacji.

Treści realizacji projektu:

I tydzień

Temat: Poznajemy Bliski Wschód.

 1. Rozmowy kierowane na temat położenia geograficznego i podziału politycznego krajów Bliskiego Wschodu.
 2. Strategiczne położenie Bliskiego Wschodu. Praca z mapą polityczną.
 3. Środowisko geograficzne Bliskiego Wschodu. Praca z atlasem geograficznym.
 4. Wyszukiwanie informacji o Bliskim Wschodnie.
 5. Quiz wiedzy – Bliski Wschód.

 

II tydzień

Temat: Poznajemy Izrael.

 1. Rozmowy kierowane na temat Izraela.
 2. Środowisko geograficzne Krajów Bliskiego Wschodu. Praca z atlasem geograficznym.
 3. Wyszukiwanie informacji o Izraelu.
 4. Zróżnicowanie kulturowe, etniczne i religijne Izraela.
 5. Prezentacja – atrakcje turystyczne Izraela.

 

III tydzień

Temat: Gospodarka krajów Bliskiego Wschodu.

 1. Ropa naftowa rządzi światem. Rozmowy kierowane na temat znaczenia ropy naftowej.
 2. Strategiczne położenie Krajów Bliskiego Wschodu. Praca z mapą polityczną.
 3. Konflikty zbrojne w Krajach Bliskiego Wschodu. Praca z atlasem geograficznym.
 4. Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową – OPEC

 

IV tydzień

Temat: Walory kulturowe i  turystyczne krajów  Bliskiego Wschodu.

 1. Zróżnicowanie etniczne regionu Bliskiego Wschodu.
 2. Zróżnicowanie kulturowe.
 3. Zróżnicowanie religijne.
 4. Jerozolima – przykład miasta wielokulturowego.
 5. Prezentacja multimedialna – Jerozolima i jej atrakcje turystyczne.

 

Sposoby realizacji projektu:

Podczas zajęć wykorzystywane będą następujące techniki:

 • czytanie;
 • aktywne słuchanie;
 • swobodne wypowiedzi;
 • burza mózgów;
 • praca z mapą;
 • praca z komputerem;
 • zajęcia plastyczne (wykonanie plakatów, gazetek i tematycznych prac plastycznych);
 • zagadki słowne i graficzne.

 

 1. Środki i materiały do realizacji projektu.

Materiały dydaktyczne:

 • materiały edukacyjne (podręczniki, foldery, albumy, artykuły, zdjęcia);
 • e-podręczniki;
 • mapy ścienne;
 • plan miast;
 • przewodniki;
 • albumy;
 • czasopisma turystyczne;
 • zdjęcia;
 • pamiątki z podróży.

 

VII. Przewidywane efekty projektu

 

Uczeń:

 • wymienia państwa z regionu Bliskiego Wschodu;
 • wskazuje charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego państw Azji płd.-zach.;
 • rozumie znaczenie ropy naftowej i gazu ziemnego dla gospodarki światowej;
 • wymienia państwa Azji południowo-zachodniej, w których występowały lub nadal trwają konflikty zbrojne;
 • wymienia atrakcje turystyczne krajów Bliskiego Wschodu;
 • współpracuje w grupie i wspólnie potrafi rozwiązywać problemy;
 • korzysta z różnych mediów;
 • selekcjonuje i przetwarza zebrane wiadomości;
 • twórczo myśli oraz planuje i organizuje własną pracę;
 • dokonuje samooceny własnej pracy.

 

VIII. Ewaluacja projektu

 

Ewaluacja cząstkowa - bieżąca

 1. a) termometr uczuć: określenie nastroju i ocena atrakcyjności zajęć
 2. b) kosz i walizka – określenie plusów i minusów zajęć
 3. c) drzewo prawdy

Ewaluacja końcowa

 1. a) quiz tematyczny
 2. b) wystawa prac plastycznych – Klinika Psychiatrii SU nr 1.
 3. c) konkurs wiedzy.

 

 1. Autor i realizator projektu:

Bożena Gęborys