Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2019/2020

powrót

Projekt edukacyjny „II Wojna Światowa, Powstanie Warszawskie – nasza pamięć i tożsamość. Obchodzimy rocznice ważnych wydarzeń historycznych”.

Projekt edukacyjny

„II Wojna Światowa, Powstanie Warszawskie – nasza pamięć i tożsamość.                       Obchodzimy rocznice ważnych wydarzeń historycznych”.

 

Edukacja historyczna jest niezwykle ważnym i koniecznym elementem budowania patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest wyposażenie uczniów w wiedzę historyczną, kształtowanie postaw i poczucia tożsamości narodowej, budzenie szacunku dla dorobku poprzednich pokoleń. Historia Polski obfituje w wiele znaczących wydarzeń, ale niewiele z nich miało tak ogromne znaczenie dla życia kolejnych pokoleń jak II Wojna Światowa i Powstanie Warszawskie. Mimo iż od tych wydarzeń minęło wiele lat i już coraz mniej wśród nas tych, którzy pamiętają tamte dni, to nadal historycy, publicyści i zwykli ludzie toczą dyskusje i oceniają to, co się wówczas działo, a filmy, książki ukazujące losy wojennego pokolenia cieszą się cały czas niesłabnącą popularnością i zainteresowaniem.

Niepokój mogą natomiast budzić pojawiające się w przestrzeni międzynarodowej, ale również polskiej, próby fałszowania prawdy historycznej, rozmywania konturów popełnionego przez Niemców zła, czy z drugiej strony czynionego dobra, bohaterstwa i poświęcenia.

W tej sytuacji szczególnie ważne jest, aby na lekcjach pomagać uczniom zrozumieć te trudne tematy, wskazując jednocześnie na ich ogromny wpływ na funkcjonowanie państwa polskiego i życie Polaków w minionych dekadach.

Realizacja projektu „II Wojna Światowa, Powstanie Warszawskie – nasza pamięć i tożsamość. Obchodzimy rocznice ważnych wydarzeń historycznych” ma na celu przybliżenie uczniom podstawowych informacji związanych z II Wojną Światową, a szczególnie wojną obronną we wrześniu 1939 roku oraz z Powstaniem Warszawskim, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku.

Szczególną okazją dla omówienia powyższych zagadnień jest fakt, iż w tym roku obchodzimy 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i 75 rocznicę Powstania Warszawskiego.

Jako szkoła – nauczyciele, uczniowie jesteśmy zobowiązani przechowywać pamięć o tych, którzy oddawali swoje życie tylko dlatego, że byli Polakami i chcieli walczyć o wolną Polskę.

Zaplanowane w ramach projektu przedsięwzięcia mają być dla dzieci i młodzieży okazją do wzajemnej integracji, pogłębienia wiedzy, odbycia niezwykłej podróży w czasie.

 

 

 

Uczestnicy projektu:

Do uczestnictwa w projekcie zostaną zaproszeni uczniowie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego przebywający w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Projekt będzie realizowany na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii oraz na godzinie wychowawczej. Omawiane zagadnienia będą dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów.

 

Czas realizacji projektu:

Wrzesień – październik 2019 roku

 

Cele projektu:

Ogólne:

 • rozwijanie postawy patriotycznej,
 • budzenie zainteresowania przeszłością Ojczyzny,
 • wyjaśnianie przyczyn i skutków analizowanych wydarzeń historycznych,
 • poszerzenie wiedzy na temat ważnych wydarzeń związanych z historią Polski,
 • wdrażanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umocnienie w uczniach wiary we własne możliwości,
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie,
 • wykorzystywania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych,
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
 • przygotowania do kształcenia i samokształcenia się w przyszłości.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • poda ważne daty,
 • opowie o przyczynach i przebiegu II Wojny Światowej,
 • odczyta ważne informacje z wybranych tekstów źródłowych,
 • wskaże na mapie ważne miejsca dla przebiegu II Wojny Światowej,
 • opowie o Powstaniu Warszawskim,
 • wymieni bohaterskie postawy Polaków w czasie II Wojny Światowej i Powstania Warszawskiego,
 • poda miejsca, gdzie Polacy bronili się w czasie kampanii wrześniowej,
 • zinterpretuje wybrane teksty kultury,
 • zdefiniuje wybrane pojęcia,
 • potwierdzi znaczenie II Wojny Światowej dla losów kolejnych pokoleń Polaków,
 • uświadomi sobie znaczenie pamięci dla tożsamości narodu i państwa polskiego.

 

Metody pracy:

 • rozmowy tematyczne
 • praca z tekstem kultury
 • pogadanka
 • dyskusja
 • praca ze źródłami
 • burza mózgów
 • mapa mentalna
 • praca z komputerem
 • rozwiązywanie zadań
 • praca plastyczna
 • praca z mapą

 

Plan realizacji projektu:

Faza wstępna

 1. Zgłaszanie propozycji, przygotowanie projektu.
 2. Przedstawienie projektu dyrektorowi szkoły w celu uzyskania akceptacji.
 3. Zapoznanie z ogólnymi i szczegółowymi celami przedsięwzięcia.
 4. Ustalenie terminów wykonania poszczególnych zadań oraz sposobów realizacji.

 

Realizacja projektu

W czasie trwania projektu na lekcjach uczniowie wraz z nauczycielami będą zdobywali wiedzę dotyczącą następujących kręgów tematycznych:

 1. Wybuch i przebieg II Wojny Światowej.
 2. Wybuch i przebieg Powstania Warszawskiego.
 3. Porządkujemy kalendarium Powstania Warszawskiego.
 4. Zwiedzamy Muzeum Powstania Warszawskiego z „Przewodnikiem”.
 5. Pamięć 1939 – gra memory.
 6. Znak Polski Walczącej.
 7. Praca z mapą powstańczej Warszawy.
 8. Analiza tekstu kultury.
 9. Kartka dla Powstańca.
 10. Kolorujemy obrazki powstańcze.
 11. Śpiewamy powstańcze piosenki.
 12. Rozwiązujemy krzyżówkę.
 13. Plakat: Pamiętamy.
 14. Szukamy w najbliższej okolicy miejsc upamiętniających wydarzenia II Wojny Światowej.
 15. Dzieci w czasie wojny i powstania.
 16. Niedźwiedź Wojtek żołnierzem.
 17. Korzystamy z różnych źródeł

 

Ewaluacja projektu

Informacją zwrotną niezbędną do oceny projektu, jego celów i efektów będą postawy, zachowania i zaangażowanie uczniów w czasie zajęć.

Dla podsumowania i zebrania wiedzy  zdobytej podczas realizacji projektu uczniowie rozwiążą krzyżówkę, uzupełnią karty pracy, przygotują plakat, prace plastyczne – kartki dla powstańców przypominające o heroizmie Polaków w czasie II wojny światowej i Powstania Warszawskiego .

 

Bibliografia:

Dziurak, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010

 1. Sławiński, Mały powstaniec, Warszawa,

Ł. Wierzbicki, Dziadek i niedźwiadek, Konstancin 2016,

Muzeum Powstania Warszawskiego. Przewodnik, Warszawa 2007,

 1. Majewski, T Urzykowski, Przewodnik po powstańczej Warszawie, Warszawa 2007,
 2. Wieliczka – Szarkowa, Powstanie Warszawskie 1944, Kraków 2014,
 3. Davies, Powstanie 44, Kraków 2004

Warszawskie dzieci – młodzież w służbie Polskiego Państwa Podziemnego, (teczka edukacyjna)

Kalendarium Powstania Warszawskiego,

 Śpiewnik piosenek powstańczych,

K.I. Gałczyński, Pieśń o żołnierzach z Westerplatte,

 1. Broniewski, Bagnet na broń,
 2. Kamiński, Kamienie na szaniec,
 3. Białoszewski, Pamiętnik z Powstania Warszawskiego,

K.K. Baczyński, Wybór poezji,

 

 

 

Odpowiedzialni za realizację projektu:

Agnieszka Kiernicka

Katarzyna Sypniewska