Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2018/2019

powrót

Projekt edukacyjny pt. "Rok Świętego Ojca Pio".

„Tylko święci pozostawiają ślady; inni hałasują, 

ale nie zostawiają żadnego znaku, że przeszli” (E. Poppe)

W 2018 roku obchodzony jest Rok Jubileuszowy poświęcony Świętemu Ojcu Pio w związku ze 100-leciem otrzymania stygmatów oraz 50-leciem śmierci tego wielkiego Świętego. Znany na całym świecie Ojciec Pio jest jednym z najbardziej „aktywnych świętych" w historii Kościoła. Ojciec Pio, a właściwie Francesco Forgione, urodził się 25 maja 1887 roku w katolickiej rodzinie we Włoszech. Jako 15-latek wstąpił do zakonu kapucynów i został zakonnikiem. Zmarł w swoim klasztorze 23 września 1968 r.
W 1997 r. ogłoszono dekret o heroiczności cnót Ojca Pio. Papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Ojca Pio w dniu 2 maja 1999 r., a kanonizował go 16 czerwca 2002 r.
Celem głównym projektu jest pogłębianie wiedzy uczniów na temat życia, twórczości i działalności Świętego Ojca Pio w związku z wydarzeniami jubileuszowymi.

CELE OGÓLNE:
ukazanie wzorców godnych do naśladowania;
kształtowanie postaw moralnych opartych o najwyższe wartości.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
przybliżenie uczniom sylwetki Świętego Ojca Pio;
poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej życia i nauczania Ojca Pio;
wdrożenie uczniów do samodzielnej pracy: poszukiwania, selekcji i analizy informacji oraz ich wykorzystywania w konkretnej sytuacji zadaniowej;
wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości;
doskonalenie umiejętności prezentacji wytworów własnej pracy.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

II połowa września/październik 2018

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
Klinika Pediatrii Onkologii i Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy oraz Wojewódzki Szpital Dziecięcy.

ADRESACI PROJEKTU
Uczniowie klas IV – VIII SP, III GIM oraz klas I-III LO

PLAN REALIZACJI PROJEKTU
Treści realizacji projektu:

Wrzesień
Temat: Poznajemy postać Świętego Ojca Pio

Rozmowy kierowane na temat życiorysu świętego
Praca z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi miejsc, z którymi był związany Ojciec Pio
Uzupełnianie kart pracy
Wyszukiwanie informacji o najważniejszych wydarzeniach w życiu świętego
Quiz wiedzy
Wykonanie prezentacji multimedialnej
Wykonanie plakatu
Wykonywanie tematycznych prac plastycznych

Październik
Temat: Poznajemy bogactwo dokonań Świętego Ojca Pio

Praca z materiałami edukacyjnymi
Quiz wiedzy
Wykonanie prezentacji multimedialnej
Wykonanie lapbooka o Ojcu Pio
Wykonywanie tematycznych prac plastycznych.
Pisanie listów do Świętego Ojca Pio.


SPOSOBY REALIZACJI PROJEKTU
Podczas zajęć wykorzystywane będą następujące techniki:
• czytanie;
• aktywne słuchanie;
• swobodne wypowiedzi;
• burza mózgów;
• praca z mapą;
• praca z komputerem;
• zabawy plastyczne (wykonanie plakatów, gazetek i tematycznych prac plastycznych);
• rebusy;
• wykreślanki;
• krzyżówki, szarady;
• zagadki słowne i graficzne;
• konkursy i quizy tematyczne.

ŚRODKI I MATERIAŁY DO REALIZACJI PROJEKTU
Materiały dydaktyczne:
• materiały edukacyjne (albumy, artykuły, zdjęcia);
• Internet,
• Encyklopedie,
• czasopisma i książki religijne.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
Uczeń:
• wyjaśnia najważniejsze wydarzenia z życia i działalności św. Ojca Pio;
• wyjaśnia, dlaczego święci są autorytetem dla wielu ludzi;
• rozumie znaczenie kanonizacji i beatyfikacji;
• zna system wartości w życiu człowieka;
• współpracuje w grupie i wspólnie rozwiązywać problemy;
• korzysta z różnych mediów i wykorzystywać je;
• selekcjonuje i przetwarza zebrane wiadomości;
• twórczo myśli oraz planuje i organizuje własną pracę;
• dokonuje samooceny własnej pracy;
• prezentuje wyniki pracy.
EWALUACJA PROJEKTU
Dokumentacja fotograficzna, wykonanie lapbooków, gazetek tematycznych oraz prac plastycznych, opinie i uwagi uczestników zajęć pozwolą dokonać oceny projektu podczas jego trwania, jak i po zakończeniu. Powyższe formy realizacji pozwolą także określić przydatność projektu w sensie edukacyjnym, wychowawczym i społecznym oraz dostrzec jego słabe strony, a także wyciągnąć wnioski przydatne przy opracowywaniu tego typu projektów w przyszłości.

ORGANIZATORZY PROJEKTU
Anna Osowska, Bożena Gęborys