Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2018/2019

powrót

Projekt edukacyjny pt. „W kręgu Wikingów i Słowian”

Projekt edukacyjny pt. „W kręgu Wikingów i Słowian”

WSTĘP
Z działalnością dydaktyczną współczesnej szkoły nierozerwalnie związane jest kultywowanie przeszłości historycznej. Realizowany projekt ma na celu kształtowanie w uczniach świadomości historycznej, poznanie faktów historycznych, a także rozbudzenie zainteresowań ta dziedziną wiedzy. O historycznej roli Słowian dziś wiemy dużo. Naukowcy potwierdzają, że to ziemie polskie i plemiona tu niegdyś zamieszkujące, dały początek Słowiańszczyźnie. Najwięcej też elementów słowiańskich (pierwotnych) można znaleźć
w Polsce, ale gdy chodzi o przewodnictwo wszystkim Słowianom, to wśród nich racje
są podzielone. Współcześnie na prawie 800 mln mieszkańców dzisiejszej Europy prawie połowa to Słowianie, najliczniejsi wśród nich są: Rosjanie (130 mln), Polacy (38 mln), Ukraińcy (40 mln). Gdyby te kraje o podobnych korzeniach, podobnej kulturze i językach połączyły się, powstałaby światowa potęga.

I. CELE PROJEKTU
Cel terapeutyczny:
Eliminowanie napięć poprzez stwarzanie warunków do osiągania sukcesów i zadowolenia
z udziału w zajęciach edukacyjnych.
Cele ogólne:
• Poznanie hipotezy dotyczącej pochodzenia Słowian;
• Zapoznanie ze zwyczajami ludów słowiańskich;
• Zapoznanie z historią osadnictwa Słowian na ziemiach polskich;
• Poznanie pochodzeniem nazwy „Słowianie”;
• Poznanie grup językowych Słowian;
• Zapoznanie się z życiem i zwyczajami Wikingów;
• Poznanie historii podbojów Wikingów;
• Umiejętne korzystanie z Internetu i innych źródeł wiedzy, w tym czasopism i literatury.

Cele szczegółowe/Przewidywane osiągnięcia ucznia:
Uczeń:
• Zna pochodzenie nazw Słowianie, Wikingowie;
• Dokonuje podziału Słowian;
• Zna hipotezę pochodzenia Słowian oraz Wikingów;
• Wymienia zwyczaje i obrzędy ludów słowiańskich;
• Wymienia główne wierzenia Słowian;
• Zna historię zasiedlenia ziem polskich przez ludy słowiańskie;
• Współpracuje w grupie i wspólnie potrafi rozwiązywać problemy;
• Korzysta z różnych mediów;
• Selekcjonuje i przetwarza zebrane wiadomości;
• Twórczo myśli oraz planuje i organizuje własną pracę;
• Dokonuje samooceny własnej pracy.

II. ADRESACI, CZAS TRWANIA I SPOSOBY REALIZACJI PROJEKTU
Projekt realizowany będzie przez nauczycieli geografii i historii w ramach zajęć przedmiotowych oraz na zajęciach dodatkowych dla uczniów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Adresatami projektu będą uczniowie klas IV – VIII SP, III GIM oraz klas I-III LO. Realizacja założeń planowana jest w terminie od drugiej połowy marca do połowy maja 2019 roku.

III. TREŚCI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
• Życie codzienne Słowian i Wikingów;
• Lekcje geograficzno-historyczne;
• Dieta Wikinga, a Słowianina;
• Obrona terytorialna, a ukształtowanie terenu;
• Języki słowiańskie kontra skandynawskie;
• Moda słowiańsko- nordycka;
• Wierzenia dawnych ludów;
• Metody leczenia związane z naturą.

IV. SPOSOBY REALIZACJI PROJEKTU
Podczas zajęć wykorzystywane będą następujące techniki:
• czytanie;
• aktywne słuchanie;
• swobodne wypowiedzi;
• burza mózgów;
• praca z mapą;
• praca z komputerem;
• rebusy;
• wykreślanki;
• krzyżówki, szarady;
• zagadki słowne i graficzne;
• gry dydaktyczne;
• konkursy i quizy tematyczne;

V. ŚRODKI I MATERIAŁY DO REALIZACJI PROJEKTU
• materiały edukacyjne (podręczniki, foldery, albumy, artykuły, zdjęcia);
• mapy ścienne;
• plakaty
• przewodniki
• albumy
• atlasy geograficzne i historyczne

 

VI. EWALUACJA PROJEKTU
Dokumentacja fotograficzna, gazetek tematycznych oraz prac plastycznych, opinie i uwagi uczestników zajęć pozwolą dokonać oceny projektu podczas jego trwania, jak
i po zakończeniu. Powyższe formy realizacji pozwolą także określić przydatność projektu
w sensie edukacyjnym, wychowawczym i społecznym oraz dostrzec jego słabe i mocne strony.

VIII. PODSUMOWANIE PROJEKTU
Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
Joanna Grochowska, Bożena Gęborys