Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2018/2019

powrót

Projekt edukacyjny - Zabawy dawniej i dziś.

Wstęp

Dawniej dzieci chętnie bawiły się w zabawy twórcze (tematyczne, fikcyjne) oparte na motywach życia codziennego. Były one dla nich często jedyną rozrywką. Uczyły uczciwości, solidarności, ćwiczyły wolę, zręczność i orientację. Rozwijały również wyobraźnię i twórcze działanie, dostarczając dzieciom wiele radości.
Współcześnie coraz mniej dzieci bawi się poza domem, a podwórkowe gry i zabawy, które 10 czy 20 lat temu były niemal obowiązkowe, odchodzą w zapomnienie. Dziś zostały wyparte przez statyczne gry komputerowe i inne sposoby spędzania czasu wolnego m.in. takie jak oglądanie telewizji.
Realizacja założeń projektu ma uświadomić dzieciom, że zabawy sprzed 20 lat mogą być interesujące i alternatywne dla świata wirtualnego umożliwiające nawiązywanie relacji z rówieśnikami i przygotowujące do pełnienia ról społecznych.


1. CELE PROJEKTU

Terapeutyczny:
Odreagowanie napięć związanych z pobytem i zabiegami w szpitalu poprzez wspólne gry i zabawy.
Cele ogólne:
• zapoznanie uczniów z różnorodnymi grami i zabawami,
• kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji,
• zachęcanie i motywowanie uczniów do poznawania różnych form rozrywki w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały,
• uwrażliwianie na potrzebę samorozwoju,
• integracja grupy poprzez sytuacje wychowawcze kształtujące postawy koleżeństwa i wzajemnej pomocy,
• rozwijanie aktywności poprzez rozrywki turniejowe,
• rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez możliwość osiągnięcia sukcesu.
• propagowanie zasad zdrowej i uczciwej rywalizacji, odnoszenia sukcesów i porażek,
• kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• poznaje zasady gier i zabaw,
• wyszukuje potrzebne informacje,
• tworzy własne gry,
• uczestniczy w rozrywkach gier planszowych,
• poznaje różnorodne techniki plastyczne,
• wykonuje tematyczne prace plastyczne ( dekoracje i ozdoby karnawałowe ),
• współpracuje w grupie,
• planuje i organizuje własną pracę.

2. SPOSOBY REALIZACJI
• zajęcia edukacyjne w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych

3. PLAN REALIZACJI PROJEKTU

Zagadnienie: Zabawy podwórkowe i planszowe
Tematyka:
1. Prezentacja i omówienie dawnych gier podwórkowych.
2. Zabawy podwórkowe w warunkach szpitalnych.
Metody pracy:
• Rozmowy tematyczne.
• Zajęcia plastyczne
• Pokaz multimedialny.
• Praca z komputerem.
• Oglądanie filmików tematycznych.
• Rozgrywki w grupach wiekowych – konkurs z nagrodami.
Termin realizacji:
4 tydzień stycznia

Zagadnienie: Karnawał
Tematyka:
1. Wykonanie dekoracji i ozdób karnawałowych.
2. Zabawa karnawałowa.
Metody pracy:
• Rozmowy tematyczne.
• Zajęcia plastyczne.
• Pokaz multimedialny.
• Praca z komputerem.
• Karnawałowe zabawy taneczne i sprawnościowe.
Termin realizacji:
1 tydzień lutego

Zagadnienie: Turniej gier planszowych
Tematyka:
1. Międzyoddziałowy mini turniej gier planszowych.
2. Rozgrywki i tworzenie gier planszowych.
Metody pracy:
• Zapoznanie z regulaminem turnieju.
• Zapoznanie z zasadami gier
• Rozgrywki każdy z każdym na oddziałach.
• Turniej między liderami.
• Zajęcia plastyczne - konkurs na grę planszową
Termin realizacji:
2 tydzień lutego

4. Przewidywane osiągnięcia
Uczeń:
1. Wykorzystuje poznane gry do spędzenia wolnego czasu i kontaktów z kolegami i koleżankami.
2. Tworzy oryginalną pracę plastyczną wykorzystując poznane techniki.
3. Swobodnie korzysta z różnych technik i form pracy.
4. Wykorzystuje komputer do wyszukiwania potrzebnych informacji.
5. Współpracuje w grupie podczas gier i zabaw.
6. Nazywa emocje towarzyszące rozgrywkom.
7. Wykorzystuje zdobyte informacje dla poszerzenia wiedzy i tworzenia gier planszowych.
8. Uczestniczy w zabawie karnawałowej.


5. Metody pracy
a) Metody oparte na słowie.
b) Metody oparte na obserwacji.
c) Metody oparte na praktycznej działalności uczniów.
d) Metody aktywizujące.

6. Formy
Praca w grupach i indywidualna.

7. Techniki pracy stosowane do realizacji założeń projektu edukacyjnego:
- Rozmowy kierowane.
- Swobodne wypowiedzi.
- Praca z komputerem.
- Zajęcia plastyczne.
- Prezentacje multimedialne.

8. Czas trwania i zasięg projektu.
Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 33 w wieku od 6 – 18 lat przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na oddziałach - kardiologii, pneumonologii. Realizacja założeń w czasie 28.01. - 08.02.2019r.

9. Pomoce dydaktyczne.
a) różnorodne środki plastyczne, materiały zdobnicze,
b) komputery,
c) wzory i szablony

10. Ewaluacja i prezentacja efektów projektu.
a) Konkurs plastyczny„Gra planszowa”.
b) Zabawa karnawałowa.
c) Systematyczne obserwacje podczas zajęć i informacje zwrotne uzyskiwane od wychowanków.

Autorzy projektu: M. Sakowska, B. Kocoń