Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2018/2019

powrót

PROJEKT EDUKACYJNY " Ojczyzna bliska dziecku"

WSTĘP:

Każdy człowiek, od najmłodszych lat, powinien być świadomym, czym jest dla niego Ojczyzna. Może być ona dla każdego z nas czymś innym, dla jednego jest to rodzinny dom, a dla drugiego przywiązanie do narodowego języka. Jeszcze ktoś inny uważa, że Ojczyzna to naród, albo nawet pewien krąg kulturowy. Każdy członek społeczeństwa posiada też własną, różną od innych Ojczyznę, prywatną, bliską sercu, nazywaną „Małą Ojczyzną” . Jest to przestrzeń stanowiąca najbliższe otoczenie, dobrze znane i bezpieczne.
Bardzo ważne jest utożsamianie się ze swoją Ojczyzną, chociaż zdobywanie tej świadomości przez młodych ludzi nie wydaje się być łatwe w realiach dzisiejszego świata, gdzie królują inne wartości. Znaczenie ma tu oczywiście wiek dziecka, i co się z tym wiąże, dojrzałość do rozumienia patriotycznych treści.
W założeniach wdrażania niniejszego projektu leży uświadomienie dzieciom i młodzieży, że Ojczyzna to miejsce, w którym się urodziliśmy, mieszkamy my i nasze rodziny, gdzie jesteśmy bezpieczni, gdzie wspominamy i pielęgnujemy tradycje naszych przodków. Pokazanie, że to kultura, według której jesteśmy wychowywani, przekazywana z pokolenia na pokolenie, tworzona przez lata. Wdrożenie im przekonania, że Ojczyzna jest bardzo ważna, ponieważ to ona dała nam dom, umożliwiła rozwój i wychowanie. Uświadomienie że każdy , nawet ten najmłodszy obywatel, powinien ją szanować i się o nią troszczyć.

CELE PROJEKTU:

Cele ogólne projektu:

• Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu
• Pogłębianie wiedzy historycznej, geograficznej, społecznej związanej z własną miejscowością i Ojczyzną,
• Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, lokalnych, narodowych
• Budzenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym rodziny i narodu
• Kształtowanie szacunku dla wytworów pracy ludzkiej, kulturowego dorobku przeszłych pokoleń
• Budzenie szacunku dla tradycji i symboli rodzinnych i narodowych,
• Kształcenie postaw patriotycznych i tożsamości narodowej oraz aktywnej postawy obywatelskiej
• Kształtowanie postawy tolerancji wobec różnorodności i odmienności kulturowych -budzenie szacunku i otwartości wobec wartości innych niż rodzinne, regionalne czy narodowe.
• Uświadomienie współzależności historii Polski z historią Europy i świata,
• Integracja wewnątrzszkolna,
• Rozwijanie i prezentowanie indywidualnych uzdolnień ucznia,
• Wyzwalanie optymizmu i radosnych emocji,

Cele operacyjne:

Uczeń:

• zna historię, kulturę, geografię regionu i Polski oraz wiąże ją z historią Europy
• zna i kultywuje rodzinne i narodowe zwyczaje i tradycje wynikające z kalendarza oraz związane ze świętami narodowymi
• wie, jakie jest ich znaczenie w tradycji ludowej i narodowej naszego kraju,
• określa cechy współczesnego obywatela i patrioty
• rozumie pojęcie i szanuje miejsca pamięci narodowej w regionie i w Polsce
• odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania,
• pracuje indywidualnie i w grupie.

REALIZOWANE TREŚCI NAUCZANIA:

I. Ja, moja rodzina, mój dom.

1. Rodzina jako „Mała Ojczyzna”
2. Członkowie rodziny i właściwe relacje między nimi
3. Dzieje rodziny (pamiątki rodzinne, zdjęcia)
4. Praca zawodowa rodziców
5. Zajęcia i obowiązki w rodzinie, opieka nad młodszym rodzeństwem
6. Własny wkład w organizowanie świąt rodzinnych (np. urodziny, imieniny, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka)
7. Tradycje rodziny (zwyczaje, powiedzonka, święta religijne, wierzenia)
8. Dobre wyniki w nauce źródłem radości rodziców
9. Dom miejscem pracy i nauki (adres zamieszkania, podział obowiązków, miejsce do nauki i zabawy, kulturalne współżycie z sąsiadami)

II. Moje przedszkole, szkoła i jej tradycje

1. Przedszkole i szkoła jako miejsce nauki
2. Pomieszczenia w przedszkolu, szkole i ich przeznaczenie
3. Budynek szkolny i przedszkolny oraz jego pracownicy
4. Bezpieczna droga do przedszkola lub szkoły
5. Podział funkcji i obowiązków w grupie i klasie; właściwy stosunek do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły
6. Uroczystości przedszkolne i szkolne według kalendarza imprez

III. Moje miasto- mój region

1. Nazwa mojej miejscowości i jej pochodzenie
2. Historia mojej miejscowości i jej okolic- elementy historii regionu i ich związki z historią i tradycjami własnej rodziny
3. Zabytki architektury i inne atrakcje mojej miejscowości
4. Tradycje kulturowe - język, nazewnictwo, symbole regionu, święta i uroczystości lokalne, lokalne ośrodki kultury, sportu rekreacji
5. Krajobraz mojej miejscowości- położenie geograficzne, ukształtowanie terenu, przyroda, klimat, formy ochrony środowiska
6. Zajęcia mieszkańców mojej miejscowości - praca zawodowa ludności, praca ludzi na wsi i w mieście, przemysł
7. Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu, kraju

IV. Polska - moja Ojczyzna.

1. Polska- nazwa kraju i jej pochodzenie- legendy, podania, symbole narodowe
2. Polska na mapie- położenie geograficzne, podział administracyjny
3. Najważniejsze fakty z historii Polski
4. Polskie święta narodowe
5. W różnych krainach Polski- krajobraz polskich gór, nizin, wyżyn, na wybrzeżu Bałtyku
6. Folklor różnych regionów- podobieństwa i różnice, gwary, tańce regionalne, stroje
7. Najstarsze miasta Polski, dawne stolice naszego kraju
8. Ochrona przyrody w Polsce
9. Położenie Polski w Europie- granice, sąsiedzi, Unia Europejska- odmienność kulturowa
10. Znani Polacy i ich wkład w rozwój kultury oraz nauki w Polsce, Europie, na świecie

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI:

- zajęcia tematyczne
- inscenizacje, dramy
- quizy
- praca z komputerem
- zajęcia plastyczne
- imprezy tematyczne
- dekoracje tematyczne
TERMIN REALIZACJI:
od października 2018 do maja 2019 roku

EWALUACJA:

• imprezy okolicznościowe wynikające z wydarzeń obrzędowych roku kalendarzowego
• tematyczne prace plastyczne prezentowane na oddziałowych tablicach.
• spotkanie z przedstawicielkami Dziecięcej Akademii Czytania Bajek z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy
• współpraca i spotkania z zuchami i harcerzami Szczepu ZHP „Zielona Siódemka”
• tematyczna impreza z okazji Światowego Dnia Rodziny – 15.05.2018 r.


Twórcy projektu:
Dorota Chmiel, Beata Deptuła, Milena Pawlak, Danuta Sarnowska.