Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2018/2019

powrót

Projekt edukacyjny - „WOLNA, NIEPODLEGŁA – POLSKA”

Wstęp

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie zawsze pełniło bardzo ważną rolę w polskim szkolnictwie. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej, ale także przygotowuje ucznia do życia w społeczeństwie. Każdy młody człowiek powinien znać historię swojego kraju i mieć świadomość, że również w wolnym kraju należy kultywować przywiązanie do ojczyzny, ziemi rodzinnej oraz tradycji i obyczajów.
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków najważniejsze święto państwowe. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń, nasz kraj odzyskał suwerenność. Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy życie w nowoczesnym, demokratycznym państwie.
W roku 2018 obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę - rocznicę wyjątkową i bardzo ważną dla każdego obywatela. Poprzez różnorodne obchody i wspomnienia chcemy złożyć hołd wszystkim ludziom, którym w jakikolwiek sposób zawdzięczamy wolność.
Proponując projekt edukacyjny na temat: Wolna, Niepodległa - Polska, chcemy zachęcić uczniów na każdym etapie edukacyjnym do poszerzenia ich wiedzy historycznej w kontekście 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Planujemy także przywołać wartości ponadczasowe i uniwersalne, promujące współczesny patriotyzm i zachęcające do aktywnego, odpowiedzialnego i otwartego na innego człowieka uczestniczenia w życiu społeczności szkolnej i lokalnej. Treść projektu jest zgodna z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.


CELE PROJEKTU:
Terapeutyczne:
1. Odreagowanie stresów wynikających z hospitalizacji poprzez stwarzanie miłej i twórczej atmosfery na oddziale umożliwiającej rozwijanie zainteresowań i rozwój aktywności plastycznej.
2. Rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez możliwość osiągnięcia sukcesu.


Cele ogólne:
1. Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich.
2. Budowanie szacunku dla symboli narodowych, bohaterów narodowych.
3. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej.
4. Uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu.
5. Uwrażliwianie na potrzebę samorozwoju.
6. Integracja grupy poprzez sytuacje wychowawcze kształtujące postawy koleżeństwa i wzajemnej pomocy.
7. Rozwijanie twórczej aktywności, ekspresji i poczucia estetyki poprzez różnorodne techniki plastyczne.

Cele operacyjne:
Uczeń :
1. wymienia i opisuje symbole narodowe,
2. opowiada historię powstania i ustanowienia symboli narodowych,
3. definiuje pojęcie wolności i patriotyzmu,
4. wymienia i w kilku zdaniach opowiada o postaciach ważnych dla Polski,
5. samodzielnie projektuje i estetycznie wykonuje tematyczne prace plastyczne,
6. współpracuje w grupie,
7. planuje i organizuje własną pracę,
8. zna zasady rozwiązywania łamigłówek umysłowych, samodzielnie je rozwiązuje,
9. odnosi sukces na forum grupy, chętnie prezentuje swoje prace na wystawie.

PLAN REALIZACJI PROJEKTU

Tematyka:

1. Polska moja ojczyzna.
2. Polskie symbole narodowe.
3. Alfabet współczesnego patriotyzmu.
4. Bohaterowie walki o Polskę.

Sposoby realizacji:
zajęcia wychowawczo – dydaktyczne w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych:
• rozmowy tematyczne.
• zajęcia plastyczne: malowanie farbami, origami, wydzieranki, wyklejanki, rysowanie, kolaż, szkic ołówkiem.
• rozrywki umysłowe.
• pokaz multimedialny.
• praca z komputerem (wyszukiwanie informacji, zdjęć interaktywne rozrywki umysłowe).
• spotkanie z pracownikami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.
• konkurs wiedzy – podsumowanie projektu.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

Uczeń:
1. Wymienia symbole narodowe oraz opisuje ich znaczenie.
2. Nazywa wydarzenia z historii Polski.
3. Wymienia bohaterów walki o Polskę i ich zasługi dla Ojczyzny.
4. Współpracuje w grupie podczas wykonywania zadań.
5. Zauważa efekty swojej pracy - prezentuje i omawia wykonane prace wybranymi technikami.
6. Wykorzystuje komputer do wyszukiwania potrzebnych informacji.
7. Wykorzystuje zdobyte informacje we własnej działalności plastycznej.

METODY PRACY:
1. oparte na słowie,
2. oparte na obserwacji,
3. oparte na praktycznej działalności uczniów,
4. aktywizujące.

FORMY:
Praca w grupach i indywidualna.

TECHNIKI PRACY STOSOWANE DO REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTU EDUKACYJNEGO:
1. Rozmowy kierowane.
2. Swobodne wypowiedzi.
3. Praca z komputerem.
4. Zajęcia plastyczne.
5. Prezentacje multimedialne.
6. Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów, wykreślanek.
7. Gry dydaktyczne.
8. Quizy tematyczne, konkurs wiedzy.

CZAS TRWANIA I ZASIĘG PROJEKTU
Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 33 w wieku od 3 – 18 lat przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na Oddziale Neurologii oraz w Uniwersyteckim Szpitalu nr 1 na Oddziale Gastroenterologii. Realizacja założeń planowana jest od 5 listopada do 09 listopada 2018 r.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
1. różnorodne środki plastyczne, materiały zdobnicze,
2. komputery,
3. albumy z ilustracjami,
4. wzory i szablony,
5. gry dydaktyczne.

Ewaluacja i prezentacja efektów projektu

1. Quiz tematyczny.
2. Wystawa prac plastycznych w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiej.
3. Wystawa w holu WSD.
4. Obserwacja uczniów i pozyskiwanie informacji zwrotnych.


Autorzy projektu:
Maria Górska
Marta Modrzyńska