Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2018/2019

powrót

Projekt edukacyjny - „WIOSENNE ZWYCZAJE I TRADYCJE”

Wstęp

Każdy z nas , choć raz , jako dziecko, z uciechą przygotowywał słomianą kukłę, by potem rzucić ją w toń pobliskiej rzeki. Topienie marzanny to nie jedyna tradycja, która przetrwała przez setki lat w naszej kulturze. Dawniej w pierwszy dzień wiosny obmywano się czystą wodą (co miało symbolizować oczyszczenie) i chłostano się wierzbowymi witkami. Dzisiaj ten rytuał w nieco zmienionej formie funkcjonuje jako śmigus-dyngus i jest związany ze świętami wielkanocnymi. A czy znamy jeszcze inne tradycje wiosenno - świąteczne, które do dziś, choć w okrojonej formie, są kultywowane w naszym kraju?
Proponując projekt edukacyjny na temat: „Wiosenne zwyczaje i tradycje”, chcemy zachęcić uczniów na każdym etapie edukacyjnym do poszerzenia ich wiedzy na temat znanych oraz mniej kultywowanych tradycjach związanych z okresem wiosennym. Planujemy także przywołać wartości ponadczasowe i uniwersalne, promujące współczesne tradycje i zachęcające do aktywnego, odpowiedzialnego i otwartego na innego człowieka uczestniczenia w życiu społeczności rodzinnej i szkolnej.

CELE PROJEKTU:
Terapeutyczne:
1. Odreagowanie stresów wynikających z hospitalizacji poprzez stwarzanie miłej i twórczej atmosfery na oddziale umożliwiającej rozwijanie zainteresowań i rozwój aktywności plastycznej.
2. Rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez możliwość osiągnięcia sukcesu.

Cele ogólne:
1. Uwrażliwianie na potrzebę samorozwoju.
2. Integracja grupy poprzez sytuacje wychowawcze kształtujące postawy koleżeństwa i wzajemnej pomocy.
3. Rozwijanie twórczej aktywności, ekspresji i poczucia estetyki poprzez różnorodne techniki plastyczne.
4. Poznanie tradycji związanych z przyjściem wiosny i Wielkanocy.

Cele operacyjne:
Uczeń wymienia i opisuje zwyczaje i tradycje wiosenne,
1. zna znaczenie symboli wielkanocnych,
2. samodzielnie projektuje i estetycznie wykonuje tematyczne prace plastyczne,
3. współpracuje w grupie,
4. planuje i organizuje własną pracę,
5. zna zasady rozwiązywania łamigłówek umysłowych, samodzielnie je rozwiązuje,
6. odnosi sukces na forum grupy, chętnie prezentuje swoje prace.

SPOSOBY REALIZACJI
zajęcia wychowawczo – dydaktyczne w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.

PLAN REALIZACJI PROJEKTU

ZAGADNIENIE: Wiosenne tradycje i zwyczaje

TEMATYKA
1. Przyroda budzi się do życia.
2. Pani Wiosna i jej kwiaty.
3. Wiosenne porządki.
4. Poznajemy tradycje wielkanocne.
5. Wiosenny scrapbooking.

METODY PRACY
- Rozmowy tematyczne.
- Zajęcia plastyczne: malowanie farbami, origami, wydzieranki, wyklejanki, rysowanie, kolaż, szkic ołówkiem.
- Rozrywki umysłowe.
- Pokaz multimedialny.
- Praca z komputerem (wyszukiwanie informacji, zdjęć interaktywne rozrywki umysłowe).
- Wykonanie prac plastycznych do Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” quiz wiedzy o wiośnie i zwyczajach wielkanocnych.

Termin realizacji: Marzec/Kwiecień 2019

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

Uczeń:
1. Zna i wymienia tradycje i zwyczaje wiosenne.
2. Wymienia symbole wielkanocne oraz opisuje ich znaczenie.
3. Współpracuje w grupie podczas wykonywania zadań.
4. Zauważa efekty swojej pracy - prezentuje i omawia wykonane prace wybranymi technikami.
5. Wykorzystuje komputer do wyszukiwania potrzebnych informacji.
6. Wykorzystuje zdobyte informacje we własnej działalności plastycznej.

METODY PRACY:
1. oparte na słowie,
2. oparte na obserwacji,
3. oparte na praktycznej działalności uczniów,
4. aktywizujące.

FORMY:
Praca w grupach i indywidualna.

TECHNIKI PRACY STOSOWANE DO REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTU EDUKACYJNEGO:
1. Rozmowy kierowane.
2. Swobodne wypowiedzi.
3. Praca z komputerem.
4. Zajęcia plastyczne.
5. Prezentacje multimedialne.
6. Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów, wykreślanek.
7. Gry dydaktyczne.
8. Quizy tematyczne, konkurs wiedzy.

CZAS TRWANIA I ZASIĘG PROJEKTU
Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 33 w wieku od 3 – 18 lat przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na Oddziałach Pneumonologii, Kardiologii, Neurologii oraz w Uniwersyteckim Szpitalu nr 1 na Oddziale Gastroenterologii. Realizacja założeń planowana jest od 25 marca do 05 kwietnia 2019 r.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
1. różnorodne środki plastyczne, materiały zdobnicze,
2. komputery,
3. albumy z ilustracjami,
4. wzory i szablony,
5. gry dydaktyczne.

Ewaluacja i prezentacja efektów projektu

1. Quiz tematyczny.
2. Przekazanie dziecięcych wytworów plastycznych dla Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”
3. Obserwacja uczniów i pozyskiwanie informacji zwrotnych.

Autorzy projektu:  

Beata Kocoń

Marta Modrzyńska

Małgorzata Sakowska