Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Projekt edukacyjny "Żyjmy zdrowo"

Edukacja prozdrowotna stanowi ważny element struktury wiedzy, umiejętności i nawyków, jakie powinien przyswoić każdy uczeń, szczególnie uczeń szkoły szpitalnej. Ma ona sprzyjać wszechstronnemu fizycznemu i psychicznemu rozwojowi uczniów. Wiadomości i przedsięwzięcia zachęcające ich do zachowań prozdrowotnych, szczególnie w zakresie higieny osobistej, żywienia i umiejętności zachowania się w niektórych sytuacjach zagrożenia, także dotychczasowe doświadczenia osobiste uczniów dają podstawę do rozbudzenia w nich głębszych zainteresowań problematyką prozdrowotną i wdrożenia im zdrowych przyzwyczajeń.

Szkoła powinna sprzyjać dążeniu do osiągnięcia zdrowia i dobrego samopoczucia, jak również dostarczać zadowolenia i sukcesów na miarę możliwości każdego ucznia. Doświadczenia dydaktyczne z lat ubiegłych pokazują, że uczniowie interesują się problemami zdrowia i chętnie uczestniczą w zajęciach o charakterze prozdrowotnym. Czynniki te zainspirowały do opracowania edukacyjnego projektu prozdrowotnego.
Projekt zawiera:
1. Nazwę projektu.
2. Cele projektu.
3. Czas i zasięg trwania projektu.
4. Bloki tematyczne
5. Środki i materiały do realizacji projektu.
6. Realizatorzy projektu.
7. Przebieg realizacji projektu
8. Formę prezentacji
9. Przewidywane osiągnięcia ucznia
10. Ewaluację projektu.


Realizacja projektu.
I. Nazwa projektu: „Żyjmy zdrowo”

II. Cele projektu
Cel główny – Poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia oraz kształtowanie umiejętności i nawyków niezbędnych do zachowania zdrowia.
Cele szczegółowe:
• nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie;
• wpajanie zasad ochrony zdrowia, przede wszystkim w zakresie higieny osobistej;
• rozbudzanie zainteresowań własnym zdrowiem i rozwojem psychofizycznym;
• uświadomienie znaczenia właściwego odżywiania dla zdrowia;
• wskazywanie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie;
• wyrabianie nawyku potrzeby ruchu i wysiłku fizycznego, jako czynników wpływających korzystnie nie tylko na sprawność fizyczną, ale i intelektualną;
• kształtowanie postawy pozytywnego myślenia jako ważnego aspektu dbałości o zdrowie;
• rozwijanie u uczniów samokontroli jako czynnika kształtującego bezpieczeństwo własne i innych.

III. Czas i zasięg trwania projektu
1. Czas trwania projektu – listopad – 2017 r.
2. Rodzaj i zasięg projektu – Jest to projekt poznawczy, wieloetapowy, przygotowany dla uczniów przebywających na leczeniu w Klinice Psychiatrii Dziennej oraz Stacjonarnej i objętych nauką w Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy

IV. Bloki tematyczne
Projekt został podzielony na cztery bloki tematyczne:
1. Co to jest zdrowie?
• Definicja zdrowia;
• Co wpływa na nasze zdrowie;
• Dbałość o higienę osobistą;
• Co robić aby być zdrowym?
• Zdrowie jako najcenniejszy dar jaki posiadamy.
2. Sport a zdrowie
• Dlaczego uważa się że sport to zdrowie?
• Poznajemy różne dyscypliny sportowe;
• Sportowcy których lubimy i naśladujemy;
• Poznajemy ćwiczenia gimnastyczne;
• Kształtujemy prawidłową postawę ciała;
3. Zdrowe odżywianie
• Poznajemy tajniki zdrowej diety;
• Owoce i warzywa – czyli witaminy dla chłopca i dziewczyny;
• Stop nieprawidłowym nawykom żywieniowym;
• Przygotowanie zdrowego i kolorowego posiłku;
• Kuchnia polska a kuchnie innym krajów.
4. Kultura – trochę dla ciała, trochę dla ducha
• Śpiewający dekalog –czyli jak żyć, żeby zdrowym być;
• Ćwiczenia relaksacyjne;
• Nasze zainteresowania.

V. Środki i materiały do realizacji projektu
Uczestnicy projektu korzystają z różnych źródeł informacji na temat zdrowia. Mogą korzystać z literatury i czasopism medycznych, książek, materiałów z Internetu
oraz wykorzystując wiedzę zdobytą na zajęciach szkolnych.

VI. Realizatorzy projektu
Katarzyna Stalinska, Barbara Boniecka, Bożena Gęborys

VII. Przebieg realizacji projektu
Projekt będzie zawierał następujące elementy:

Blok I
• Wykonanie plakatów o zdrowiu;
• Spotkanie z lekarzem, pielęgniarką, psychologiem, pedagogiem szkolnym;
• Pogadanki tematyczne, burza mózgów;
• Quiz wiedzy o zdrowiu

Blok II
• Zajęcia związane z propagowaniem ćwiczeń gimnastycznych;
• Przybliżenie sylwetki znanych sportowców i ich osiągnięć;
• Quiz wiedzy o sportach i ich wpływie na nasze zdrowie;
• Zajęcia plastyczne

Blok III
• Zajęcia praktyczne - przygotowanie sałatki owocowej lub warzywnej;
• Wykonanie piramidy zdrowego odżywiania;
• Test o zdrowym odżywianiu;
• Zajęcia tematyczne – kuchnia polska i kuchnia innych krajów

Blok IV
• Zajęcia praktyczne – poznanie ćwiczeń relaksujących;
• Rozmowa kierowana nt. znaczenia dbałości o swoje zdrowie psychiczne (film, muzyka, zainteresowania)

VIII. Forma prezentacji
Ocenie podlegać będą następujące formy działalności uczniów:
• aktywne uczestnictwo w spotkaniach zorganizowanych w szpitalach z personelem medycznym;
• aktywny udział w pogadankach zorganizowanych w szpitalach poświęconych zdrowiu i dbałości o nie;
• wykonanie plakatu o tematyce prozdrowotnej;
• konkurs wiedzy na temat dbania o swoje zdrowie.

IX. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:
uczeń:
• wymienia czynniki wpływające na zdrowia człowieka
• określa prawidłowe nawyki żywieniowe
• dostrzega potrzebę codziennego spożywania owoców i warzyw
• rozumie znaczenie witamin dla zdrowia
• dokonuje wyboru między tym, co zdrowe a, niezdrowe
• przestrzega zasad higieny podczas przygotowywania i spożywania posiłków
• zna wpływ sportów na zdrowie
• wykonuje tematyczne prace plastyczne
• układa hasła o zdrowiu
• zbiera informacje z różnych źródeł
• współpracuje w trakcie wykonywania określonych zajęć

X. Ewaluacja projektu
Opracowana ankieta jak i uwagi uczestników projektu pozwolą dokonać oceny projektu w trakcie jego realizacji oraz po zakończeniu. Na podstawie uwag i wniosków będzie można określić przydatność projektu w sensie edukacyjnym i wychowawczym, dostrzec słabe punkty w jego realizacji. Mogą także nasunąć nowe pomysły do realizacji na przyszłość w dziedzinie edukacji prozdrowotnej w naszej szkole.

Autorzy projektu:
Katarzyna Stalinska
Barbara Boniecka
Bożena Gęborys