Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Projekt edukacyjny pt. "Kocham Cię Polsko!" przeznaczony do realizacji w Zespole Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

 

Opracowanie i realizacja:
Alicja Stefanik,
Alicja Cierżnicka,
Katarzyna Mikołajczak,
Piotr Libera


SPIS TREŚCI
I. Wstęp
II. Cele projektu
III. Czas i zasięg projektu
IV. Metody i formy wykonania projektu
V. Tematyka i harmonogram działań
VI. Ewaluacja projektu


I. Wstęp
Poczucie wspólnoty z własnym narodem jest czymś wrodzonym, spontanicznym. Widzieliśmy to np. w czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski lub w obliczu sukcesów sportowych naszych rodaków, z którymi się wtedy chętnie i niemal odruchowo utożsamiamy. Ale czy to wystarczy, aby mówić o świadomym i dojrzałym patriotyzmie?
Sposób wyrażania takich uczuć jest dosyć oczywisty w sytuacjach skrajnego zagrożenia Ojczyzny, np. ataku ze strony wroga, wielkich katastrof czy klęsk żywiołowych. Patriotyzm polega wtedy na ofiarnej obronie Ojczyzny oraz na okazywaniu solidarności własnym rodakom. W polskiej tradycji – ze względu na uwarunkowania geopolityczne i bolesną historię – wielu Polaków rozumie patriotyzm głównie, a nawet wyłącznie, jako zbrojną obronę granic, udział w powstaniach narodowych czy przystąpienie do oddziałów partyzanckich, aby walczyć z najeźdźcą. Tymczasem w warunkach pokoju i niepodległości przejawy miłości Ojczyzny są z reguły mniej heroiczne i oczywiste, ale chyba równie trudne. Patriotyzm na co dzień, to solidne wypełnianie podstawowych obowiązków obywatelskich, jak: pełnienie służby wojskowej, płacenie podatków, ochrona środowiska, aktywna troska o honor Ojczyzny i dobre imię rodaków. Dojrzałe postawy wyrażają się jednak w jeszcze bardziej osobisty i konkretny sposób.
Przyjrzyjmy się zatem podstawowym przejawom współczesnego patriotyzmu. Ważnym przejawem patriotyzmu jest interesowanie się własną Ojczyzną, dobra znajomość jej historii i kultury, tradycji i wartości. Troska o Ojczyznę to także troska o jej dzisiejszą rzeczywistość i pomyślność. Każdy kraj jest silny przede wszystkim siłą swych poszczególnych obywateli. Z tego względu patriotyzm oznacza troskę danego człowieka o własny rozwój, o zdrowie fizyczne, o dojrzałość psychiczną, moralną i duchową. Kolejnym przejawem patriotyzmu jest troska o rodzinę: tę, w której wzrastamy i tej, do której założenia się przygotowujemy. W obecnych uwarunkowaniach społecznych i politycznych Europy, coraz większe znaczenie dla niepodległości ma nie tyle wojsko czy liczba ludności danego kraju, co raczej poziom rozwoju gospodarczego, postęp naukowy i techniczny oraz kondycja rodziny.
Z tego względu postawa patriotyczna, czyli mądra troska o Ojczyznę, jest ostatecznie nie tylko troską o los naszych rodaków, ale także troską o los nas samych i naszych bliskich. Jest też pozytywnym wkładem w rozwój i dobro innych narodów.


II. Cele projektu

1. Cele ogólne:
- podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej i państwowej,
- upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii, kultury, naszego kraju oraz osiągnięć w każdej z tych dziedzin,
- kształtowanie postaw patriotycznych i aktywnej postawy obywatelskiej,
- kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie, swoją miejscowość i swój kraj,
- wzmocnienie więzi lokalnych, identyfikacji z miejscem pochodzenia, jego dziedzictwem kulturowym, ochrona wspólnego dziedzictwa.

2. Cele szczegółowe:
Dzięki różnorodnym działaniom uczniowie:
- znają polskie symbole narodowe,
- wyjaśniają dlaczego i jak należy im okazywać szacunek,
- wyjaśniają pochodzenie nazwy Polski,
- opowiadają legendy o początkach państwa polskiego, znają ich symbolikę,
- określają położenie Polski i jej sąsiadów,
- określają czynniki łączące wszystkich Polaków,
- znają rolę Warszawy jako stolicy Polski,
- wiedzą kiedy i w jakich okolicznościach Polska odzyskała niepodległość,
- rozumieją pojęcia „dużej i małej” ojczyzny,
- wiedzą jaką rolę odgrywała kultura w walce o utrzymanie tożsamości narodowej Polaków,
- wyjaśniają pojęcia ojczyzna, patriotyzm, naród, państwo, tożsamość narodowa, tolerancja,
- wskazują różne postawy patriotyczne na przykładach wybitnych Polaków,
- rozumieją przenikanie się historii rodzinnej i narodowej,
- posługują się Internetem, encyklopedią i słownikiem,
- poszukują, gromadzą, selekcjonują i przetwarzają różne materiały informacyjne i ilustracyjne,
- znają i starają się stosować zasady kulturalnego zachowania,
- godnie zachowują się podczas uroczystości szkolnych,
- umiejętnie komunikują się w grupie, potrafią zaplanować i zorganizować własną pracę.


III. Czas i zasięg projektu
Czas realizacji: rok szkolny 2017/18
Czas i sposób prezentacji: zgodnie z harmonogramem, który uwzględnia rocznice ważnych wydarzeń historycznych bądź świąt
Zasięg projektu: uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym oraz uczniowie gimnazjum i liceum Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1; nauczyciele j. polskiego, historii, WOS i matematyki


IV. Metody i formy wykonania projektu
Metody:
- wystawy
- konkursy: recytatorski, plastyczny
- imprezy rocznicowe
- wykłady
- pogadanki
- gry dydaktyczne
- wycieczki

Formy:
- indywidualna
- grupowa
- zbiorowa


V. Tematyka i harmonogram działań

Październik 2017 r.
Z cyklu moja mała ojczyzna: Wycieczka „Szlakiem zabytków Bydgoszczy” uczniów gimnazjum i liceum Kliniki Psychiatrii na Stary Rynek w Bydgoszczy

Listopad 2017 r.
Rocznica odzyskania Niepodległości w WSD oraz w KP SU1
- tematyczna prezentacja multimedialna i pogadanka
- quiz wiedzy o ojczyźnie
- formułowanie życzeń dla Polski,
- wykonanie narodowych kotylionów
- konkurs na najciekawszy kotylion
- wykonanie gazetki ściennej
- pieśni patriotyczne

Grudzień 2017 r.
Z cyklu moja mała ojczyzna: „Tradycje bożonarodzeniowe” w WSD
- tematyczna prezentacja multimedialna
- zadania konkursowe
- wykonanie ozdób świątecznych na podłaźniczkę
- wspólnie śpiewanie kolęd

Marzec 2018 r.
Z cyklu moja mała ojczyzna: „Wielkanocne zwyczaje na Kujawach”
- tematyczna prezentacja multimedialna
- wykonanie kartek świątecznych
Kwiecień 2018 r.
Z cyklu moja mała ojczyzna: „Bydgoszcz – w rocznicę nadania praw miejskich”
- wykład z pokazem „Historia Bydgoszczy”
- konkurs wiedzy o Bydgoszczy
- wykonanie plakatów
- Bydgoszcz dzisiaj – wirtualny spacer po Bydgoszczy

Maj 2018 r.
Konstytucja 3 maja
- montaż słowno-muzyczny
- konkurs recytatorski „Kocham mój kraj ojczysty”

Czerwiec 2018 r.
Podróże po Polsce
- projekcja filmu animowanego „Historia Polski”
- projekcja filmu o atrakcjach turystycznych Polski
- praca z mapą Zamki Polski
- opracowanie plakatów z trasami turystycznymi pt. Szlakiem zamków polskich
- quiz tematyczny


VI. Ewaluacja projektu
- obserwacja prowadzona na bieżąco
- praktyczne sprawdzenie wiedzy i umiejętności na imprezach w formie konkursów i quizów

 

Wnioski z realizacji zostaną uwzględnione w kolejnych projektach edukacyjnych.