Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Projekt edukacyjny pt. „Bydgoszcz dawniej i dziś”

„Lecz aby drogę mierzyć przyszłą,
 Trzeba nam pomnieć skąd się wyszło”
K.K. Baczyński

Bydgoszcz, nasze miasto, znane z codziennego bytowania, mijanych nieraz w pośpiechu ulic i budowli. Wydarzenia z historii miasta znamy i pamiętamy najczęściej pobieżnie, wracamy do nich okazjonalnie…
Istotą edukacji regionalnej jest powrót do domu, do źródeł życia każdego człowieka.
Kierując się tym ważnym w wychowaniu młodzieży zadaniem, opracowano projekt edukacyjny pt. „Bydgoszcz dawniej i dziś”. Pozwoli on uczniom poznać przeszłość historyczną naszego miasta oraz jego współczesne znaczenie. Zapoznaje ich z położeniem geograficznym Bydgoszczy oraz jego uwarunkowaniami historycznymi, uczy szacunku wobec dorobku naszych przodków. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie. Wpływa na kształtowanie więzi z lokalną społecznością oraz krajem ojczystym. Przygotowuje młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych. Jest wartością uniwersalną. Trzeba go budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno-wychowawczą, ponieważ nikt nie rodzi się patriotą. Przekazywanie treści patriotycznych jest obowiązkiem każdego nauczyciela bez względu na przedmiot, którego uczy.

CELE PROJEKTU
 Cel główny:
 - poznanie historii Bydgoszczy, jej piękna, różnorodności, kultury i tradycji oraz rozbudzenie lokalnego patriotyzmu u uczniów.
 Cele szczegółowe:
- wzbudzenie zainteresowania historią własnego miasta;
- odkrywanie wartości związanych z dziedzictwem kulturowym Bydgoszczy;
- poznawanie najważniejszych wydarzeń z dziejów miasta w powiązaniu z tradycją własnej rodziny;
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe miasta;
- podtrzymywanie poczucia tożsamości, identyfikacji z miejscem zamieszkania, regionem
- rozwijanie patriotyzmu regionalnego;
- kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna swojej miejscowości, zabytków architektury oraz walorów krajobrazowych;
- rozwijanie zainteresowań kulturą, sztuką, literaturą, sięgania do przewodników, zapisów kulturowych pielęgnowanych w rodzinach i środowisku lokalnym;
- rozwój indywidualnych zdolności: plastycznych, literackich itp.;
- rozwijanie wiedzy etnograficznej uczniów;
- kształtowanie poczucia wrażliwości estetycznej;
- kształtowanie poczucia integracji rodzinnej i lokalnej;
- budzenie zainteresowań rodzinną miejscowością;
- poznawanie tradycji swojej miejscowości;
- poznawanie legend oraz podań związanych z regionem;
- poznawanie ważnych miejsc w regionie;
- poznanie ciekawych, ważnych ludzi mieszkających lub pochodzących z Bydgoszczy.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU
Maj/czerwiec 2018

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
Klinika Psychiatrii Dziennej oraz Klinika Psychiatrii Stacjonarnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy

PLAN REALIZACJI PROJEKTU
Treści realizacji projektu:

Maj
Temat: Poznajemy przeszłość historyczną Bydgoszczy

1. Rozmowy kierowane na temat przeszłości Bydgoszczy
2. Praca z mapami historycznymi
3. Praca z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi naszego miasta
4. Wykonanie kart pracy
5. Wyszukiwanie informacji o najważniejszych wydarzeniach historycznych
6. Quiz wiedzy o historii Bydgoszczy
7. Wykonanie prezentacji multimedialnej
8. Wykonanie lapbooka „Bydgoszcz dawniej…”
9. Wykonywanie tematycznych prac plastycznych.

Czerwiec
1. Rozmowy kierowane na temat współczesnej Bydgoszczy
2. Praca z mapą fizyczną Polski oraz planem miasta Bydgoszcz
3. Praca z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi naszego miasta
4. Wykonanie kart pracy
5. Wyszukiwanie informacji o najważniejszych osobistościach pochodzących z Bydgoszczy
6. Quiz wiedzy o współczesnej Bydgoszczy
7. Wykonanie prezentacji multimedialnej
8. Wykonanie lapbooka „Bydgoszcz dziś…”
9. Wykonywanie tematycznych prac plastycznych.

SPOSOBY REALIZACJI PROJEKTU
Podczas zajęć wykorzystywane będą następujące techniki:
• czytanie;
• aktywne słuchanie;
• swobodne wypowiedzi;
• burza mózgów;
• praca z mapą;
• praca z komputerem;
• zabawy plastyczne (wykonanie plakatów, gazetek i tematycznych prac plastycznych);
• rebusy;
• wykreślanki;
• krzyżówki, szarady;
• zagadki słowne i graficzne;
• gry dydaktyczne;
• konkursy i quizy tematyczne;

ŚRODKI I MATERIAŁY DO REALIZACJI PROJEKTU
Materiały dydaktyczne:
• materiały edukacyjne (podręczniki, foldery, albumy, artykuły, zdjęcia);
• mapy ścienne;
• plan miasta
• przewodniki
• albumy

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
uczeń:
• zna podstawowe wydarzenia z przeszłości historycznej Bydgoszczy;
• zna cechy położenia geograficznego Bydgoszczy;
• zna warunki naturalne Bydgoszczy;
• zna symbole Bydgoszczy;
• wskazuje obiekty świadczące o pięknie przyrodniczym Bydgoszczy;
• wymienia główne zabytki Bydgoszczy;
• wymienia znane osobistości mieszkające lub pochodzące z Bydgoszczy;
• zna główne miejsca pamięci narodowej;
• wymienia ofertę kulturalną miasta;
• definiuje pojęcie lokalnego patriotyzmu;
• wyszukuje w różnych źródłach informacje na zadany temat (książki, encyklopedie, Internet, programy multimedialne, filmy).

EWALUACJA PROJEKTU
Dokumentacja fotograficzna, wykonanie lapbooków, gazetek tematycznych oraz prac plastycznych, opinie i uwagi uczestników zajęć pozwolą dokonać oceny projektu podczas jego trwania, jak i po zakończeniu. Powyższe formy realizacji pozwolą także określić przydatność projektu w sensie edukacyjnym, wychowawczym i społecznym oraz dostrzec jego słabe strony, a także wyciągnąć wnioski przydatne przy opracowywaniu tego typu projektów w przyszłości.

ORGANIZATORZY PROJEKTU
Bożena Gęborys, Alicja Cierżnicka