Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Projekt edukacyjny pt. „»Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat« – o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej”

Wstęp

Dla współczesnego człowieka II wojna światowa to czas coraz bardziej odległy, ginący powoli w mroku zapomnienia wraz ze świadkami tamtych wydarzeń, których ubywa wokół nas każdego dnia. Ponieważ jednak Polacy szczególnie boleśnie zostali doświadczeni, nasz kraj znajdował się przez długi czas w centrum rozgrywających się wydarzeń, a wiedza o II wojnie światowej, mimo upływu czasu, nie została jeszcze w pełni zgłębiona, nie możemy o niej zapominać. Musimy przekazywać młodemu pokoleniu wartości, ideały, postawy, którymi kierowali się bohaterowie tamtych czasów. Ma to szczególne znaczenie w obliczu polityki historycznej, jaką prowadzą Niemcy, chcąc podzielić się odpowiedzialnością za okropności II wojny światowej z innymi narodami, szczególnie Polakami, jak również wobec pojawiających się często na zachodzie Europy i w Ameryce oskarżeń, że obozy koncentracyjne budowali Polacy, że nie robili nic w obliczu zagłady Żydów i są współodpowiedzialni za Holokaust niemalże na równi z Niemcami.

Niestety, żeby odpierać takie ataki niezbędna jest  przede wszystkim wiedza. Wiedza m.in. o Polakach- bohaterach, którzy nie zawahali się dla ratowania bliźnich i to nie tylko rodaków, ale również członków innego narodu, wyznania, ryzykować, a często oddać swoje życie. Warto, aby wszyscy znali historie takich ludzi jak: Henryk Sławik, ks. Marceli Godlewski, Wiktoria i Józef Ulmowie, s. Matylda Getter, Irena Sendlerowa, którzy przyczynili się do uratowania tysięcy istnień ludzkich.

Rok 2018 daje szczególną okazję, aby poznać działalność tych wielkich Polaków. Został on bowiem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony Rokiem Ireny Sendlerowej w związku z mijającą 10 rocznicą jej śmierci. Irena Sendlerowa w 1965 roku otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za uratowanie około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci.

6 marca natomiast obchodzimy Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych.

 

Realizacja projektu „»Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat« – o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej” ma na celu przybliżenie uczniom sylwetki i działalności Ireny Sendlerowej, jak również czynów wielu innych Polaków, którzy ryzykowali wszystko, ratując Żydów, a których bohaterstwo zapisało się złotymi zgłoskami na kartach historii.

Zaplanowane w ramach projektu działania będą dla młodzieży okazją do pogłębienia wiedzy historycznej, wzmacniania ducha patriotyzmu, kształtowania postaw pomocy, szacunku i tolerancji dla drugiego człowieka.

Poznanie życia i działalności Polaków – Sprawiedliwych wśród Narodów Świata uświadomi uczniom, że możemy być dumni z postaw wielu naszych rodaków, którzy wykazali się heroicznym bohaterstwem, niespotykanym na taka skalę w żadnym innym kraju okupowanej przez Niemców Europy.

 

Uczestnicy projektu

Do uczestnictwa w zajęciach zostaną zaproszeni uczniowie 6 i 7 klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum przebywający w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Projekt realizowany będzie na lekcjach języka polskiego, historii, WOS oraz na godzinach wychowawczych.

 

Czas realizacji projektu

5 – 16 marca 2018 roku

 

Cele projektu

Ogólne:

- wyjaśnienie przyczyn i skutków analizowanych wydarzeń historycznych,

- poszerzenie wiedzy na temat II wojny światowej, Polaków pomagających Żydom w tym czasie,

- poznanie życiorysów i działalności wybranych bohaterów Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, szczególnie Ireny Sendlerowej,

- wdrożenie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, wykorzystywania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach,

- przygotowanie i zachęcenie do kształcenia i samokształcenia w przyszłości,

- doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i współpracy w grupie,

- kształtowanie postawy szacunku dla drugiego człowieka, współczucia, tolerancji wobec innych narodów, religii.

 

Cele szczegółowe

Uczeń:

- zanalizuje wybrane dane statystyczne z okresu międzywojennego

- wzbogaci swoją wiedzę na temat historii Żydów polskich

- przedstawi najważniejsze informacje dotyczące II wojny światowej

- wyjaśni, jaki był stosunek Niemców w czasie wojny do Polaków i Żydów

- zdefiniuje takie pojęcia jak: polityka historyczna, Holokaust, getto, obóz koncentracyjny, Żegota, strona aryjska, antysemityzm

- wymieni formy pomocy udzielanej Żydom przez Polaków

- oceni wagę świadczonej Żydom pomocy

- scharakteryzuje różne postawy ludzi w stanach zagrożenia

- wymieni Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej

- przedstawi najważniejsze fakty dotyczące działalności Ireny Sendlerowej

- przeprowadzi analizę tekstów źródłowych

- wskaże najważniejsze wartości, jakimi kierowali się Irena Sendlerowa i inni Polacy niosący pomoc  Żydom

 

Metody pracy

- rozmowy tematyczne

- elementy wykładu

- pogadanka

- dyskusja

- praca ze źródłami, zdjęciami, fragmentami wypowiedzi znanych osób

- Teką edukacyjną IPN „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej”

- burza mózgów

- praca z komputerem

- praca z mapą

- wykonanie plakatu

Plan realizacji projektu

Faza wstępna

 1. Zebranie propozycji przez uczniów i nauczyciela – przygotowanie projektu.
 2. Przedstawienie projektu dyrekcji szkoły w celu uzyskania akceptacji.

 

Realizacja projektu:

W czasie trwania projektu uczniowie na lekcjach pod kierunkiem nauczyciela będą zdobywali wiedzę dotyczącą następujących kręgów tematycznych:

 1. Struktura narodowościowa Polski przed wybuchem II wojny światowej.
 2. Stosunki polsko-żydowskie w II Rzeczypospolitej.
 3. Polityka Niemiec wobec Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej.
 4. Najważniejsze w życiu wybory – o decyzjach, jakie musieli podjąć Żydzi i Polacy.
 5. Sposoby ratowania Żydów pod okupacją niemiecką.
 6. Żegota – Rada Pomocy Żydom.
 7. Ratujący i ratowani – problemy dnia codziennego.
 8. Postawy Polaków wobec Żydów w czasie okupacji niemieckiej.
 9. Życie i działalność Ireny Sendlerowej.
 10. Henryk Sławik i inni Sprawiedliwi wśród Narodów Świata.
 11. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – wartości, jakimi się kierowali.

 

Ewaluacja

Informacją zwrotną, niezbędną do oceny projektu, jego celów i efektów będą postawy, zachowania i zaangażowanie uczniów w czasie zajęć.

Dla podsumowania i zebrania wiedzy  zdobytej podczas realizacji projektu uczniowie rozwiążą krzyżówkę, uzupełnią karty pracy, przygotują plakat, ewentualnie prace plastyczne przypominające o heroizmie Polaków w czasie II wojny światowej, które zostaną umieszczone na oddziale .

Agnieszka Kiernicka