Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Projekt edukacyjny "Idę bezpiecznie do szkoły."

TEMAT PROJEKTU:

Idę bezpiecznie do szkoły.

Autorzy projektu:
Joanna Michalak
Maria Górska

 

Wstęp

Współczesna szkoła to miejsce, w którym uczeń nie tylko zdobywa wiedzę ale także kształtuje swoją osobowość w taki sposób, aby mógł on przewidywać skutki własnego postępowania, unikał nadmiernego ryzyka i poczuwał się do odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania. Zapewnienie bezpieczeństwa wiąże się zatem
z edukacją oraz wychowaniem dzieci i młodzieży umożliwiającym poznanie rozmaitych zagrożeń, przejawów, skutków i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wciąż wzrasta liczba wypadków drogowych, w których poszkodowane są dzieci. Obowiązkiem nauczycieli jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym, zadbać o swoje bezpieczeństwo w życiu społecznym oraz posiąść wiedzę z zakresu reagowania na sytuacje trudne i nagłe, również takie jak: kataklizmy pogodowe i terroryzm.
Celem edukacji dla bezpieczeństwa jest przygotowanie ucznia w taki sposób, by potrafił rozpoznawać symptomy zagrożeń, zapobiegał ich powstawaniu, a w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznych, umiał podjąć decyzje minimalizujące negatywne konsekwencje.
Podstawą opracowania projektu edukacyjnego na temat „Bezpiecznie idę do szkoły” jest potrzeba powszechnej edukacji dzieci i młodzieży na rzecz bezpieczeństwa, kształtowania postaw prospołecznych oraz tworzenie bezpiecznego środowiska nauki i zamieszkania.
Projekt został opracowany w oparciu o treści zawarte w szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym oraz założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

1. CELE PROJEKTU

Cele ogólne:
• Zmniejszanie napięć spowodowanych pobytem w szpitalu poprzez stwarzanie warunków do osiągania sukcesów i zadowolenia w czasie działalności edukacyjno - wychowawczej.
• Poszerzenie wiedzy na temat zasad i przepisów ruchu drogowego oraz przyczyn doprowadzających do wypadków drogowych.
• Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do sensownego i poprawnego reagowania na sytuacje niebezpieczne, trudne i nagłe.
• Integracja grupy poprzez sytuacje wychowawcze kształtujące postawy koleżeństwa i wzajemnego zaufania.
• Rozwijanie twórczej aktywności, ekspresji i poczucia estetyki poprzez różnorodne techniki plastyczne.

Cele operacyjne:
• Uczeń wymienia zasady i przepisy obowiązujące w ruchu drogowym.
• Rozpoznaje znaki drogowe.
• Wskazuje przyczyny najczęstszych wypadków drogowych.
• Wymienia sytuacje niebezpieczne, które mogą się wydarzyć podczas pozostawienia dziecka w domu bez opieki rodziców.
• Proponuje różne sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych i nagłych.
• Zachowuje bezpieczeństwo udzielając pierwszej pomocy, opatruje rany, prowadzi resuscytację z użyciem fantoma.
• Zgodnie z zasadami rozwiązuje internetowe rozrywki umysłowe.
• Samodzielnie wykonuje prace plastyczne łącząc różnorodne techniki i materiały zdobnicze.
• Integruje się z grupą rówieśniczą, dba o przyjazną atmosferę pracy.

2. SPOSOBY REALIZACJI.

• zajęcia edukacyjno – wychowawcze w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.

3. PLAN REALIZACJI PROJEKTU.

Zagadnienie:
W drodze do szkoły.
Tematyka:
1. Poznajemy przepisy ruchu drogowego.
2. Bezpiecznie jeżdżę do szkoły rowerem.
3. Pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku zranienia i wypadku komunikacyjnego.
Metody pracy:
• Rozmowy tematyczne.
• Rozrywki umysłowe.
• Zajęcia plastyczne.
• Szkolny konkurs plastyczny: Zabawy plastyczne z zastosowaniem znaków drogowych”.
• Burza mózgów
• Pokaz multimedialny.
• Praca z komputerem.
• Quiz wiedzy na temat: Znam przepisy ruchu drogowego.
Termin realizacji:
I tydzień września 2017

Zagadnienie:
Jestem sam w domu.
Tematyka:
1. Niebezpieczne zabawy i zachowania.
2. Bezpieczny komputer i Internet.
3. „Życzliwy” obcy może być niebezpieczny.
Metody pracy:
• Rozmowy tematyczne.
• Rozrywki umysłowe.
• Zajęcia plastyczne.
• Burza mózgów.
• Pokaz multimedialny – filmoteka bezpiecznego ucznia.
• Praca z komputerem.
• Drama.
Termin realizacji:
II tydzień września 2017

Zagadnienie:
Sytuacje trudne, nagłe i niebezpieczne.
Tematyka:
1. Anomalia pogodowe.
2. Torebka Przetrwania.
3. Jak się bronić – atak, agresja….
Metody pracy:
• Rozmowy tematyczne.
• Rozrywki umysłowe.
• Zajęcia plastyczne.
• Burza mózgów.
• Pokaz multimedialny.
• Praca z komputerem.
• Konkurs wiedzy – ewaluacja projektu.
Termin realizacji:
III tydzień września 2017

4. METODY PRACY:
a) Metody oparte na słowie.
b) Metody oparte na obserwacji.
c) Metody oparte na praktycznej działalności uczniów.
d) Metody aktywizujące.

5. FORMY:
Praca w grupach i indywidualna.

6. TECHNIKI PRACY stosowane do realizacji założeń projektu edukacyjnego:
• Czytanie, rozmowy kierowane.
• Aktywne słuchanie.
• Swobodne wypowiedzi.
• Burza mózgów.
• Praca z komputerem.
• Zajęcia plastyczne.
• Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów, wykreślanek.
• Internetowe rozrywki umysłowe.
• Gry dydaktyczne.
• Konkurs plastyczny o zasięgu szkolnym na temat: Zabawy plastyczne z zastosowaniem znaków drogowych.
• Konkurs wiedzy – ewaluacja projektu.
• Quizy tematyczne.
• Prezentacje multimedialne, filmy.

7. CZAS TRWANIA I ZASIĘG PROJEKTU:
Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 33 w wieku od 3 – 18 lat przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na 2 oddziałach (neurologii i rehabilitacji). Realizacja założeń planowana jest od 04 do 22 września 2017

8.POMOCE DYDAKTYCZNE:
a) różnorodne środki plastyczne, materiały zdobnicze,
b) komputery,
c) wzory prac plastycznych,
d) fantom, ilustracje,
e) filmy.

9. EWALUACJA I PREZENTACJA EFEKTÓW PROJEKTU:

EWALUACJA KOŃCOWA
a) Konkurs plastyczny o zasięgu szkolnym na temat: Zabawy plastyczne
z zastosowaniem znaków drogowych.
b) Wystawa prac plastycznych – Miejska Biblioteka Filia nr 3, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka.
c) Konkurs wiedzy na temat: Idę bezpiecznie do szkoły - impreza o zasięgu szpitalnym – podsumowanie projektu.

EWALUACJA CZĄSTKOWA - bieżąca
a) Termometr uczuć: określenie nastroju i ocena atrakcyjności zajęć.
b) Twarze z emocjami.
c) Kosz i walizka – określenie plusów i minusów zajęć.