Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Projekt edukacyjny "Big Shot i Ploter na różne okazje."

WSTĘP

     Ciekawość skłania nas do poznawania nowych rzeczy. Wydawałoby się, że organizując zajęcia plastyczne poznaliśmy już prawie wszystkie techniki i formy plastyczne, które umożliwiają realizację swoich działań twórczych dzieciom i młodzieży. Pojawiające się nowinki techniczne w postaci maszyn Big Shot i Ploter skłoniły nas do ukazania naszym uczniom ich możliwości. Tworzone za ich pomocą prace pozwolą im rozwijać swoja wyobraźnię i umiejętności oraz umożliwią im tworzenie prac plastycznych według nowych wzorców.

1. CELE PROJEKTU

Terapeutyczny
Wspomaganie procesu leczenia poprzez stwarzanie miłej i twórczej atmosfery na oddziale umożliwiającej rozwijanie zainteresowań i rozwój aktywności plastycznej.

Cele ogólne:
• zapoznanie uczniów z możliwościami technicznymi maszyn Big Shot i Ploter,
• kształcenie umiejętności wykorzystywania różnorodnych materiałów do tworzenia określonych prac plastycznych,
• zachęcanie i motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach plastycznych,
• uwrażliwianie na potrzebę samorozwoju,
• integracja grupy poprzez sytuacje wychowawcze kształtujące postawy koleżeństwa i wzajemnej pomocy,
• rozwijanie twórczej aktywności, ekspresji i poczucia estetyki,
• rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez możliwość osiągnięcia sukcesu.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• wyszukuje potrzebne informacje dotyczące obsługi i wykorzystania Big Shota i Plotera,
• zna możliwości różnorodnych materiałów plastycznych i wykrojników,
• wykonuje prace plastyczne na różne okazje,
• dba o estetykę prac,
• planuje i organizuje własną pracę.

2. SPOSOBY REALIZACJI
• zajęcia edukacyjne w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych,
• zajęcia przedszkolne.

3. PLAN REALIZACJI PROJEKTU
W każdym miesiącu trwania projektu uczniowie będą:
• zapoznawać się z techniką scrapbookingu i wykorzystywania w tym celu Big Shota i Plotera
• wykonywać prace plastyczne, kartki okolicznościowe zgodnie z tematyką realizowaną na zajęciach wg koncepcji pracy oddziału: Święta Bożego Narodzenia, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Święta wielkanocne, Dzień Służby Zdrowia, Dzień Pielęgniarki, Dzień Matki
• korzystać z komputera w celu poszerzania wiedzy na temat scrapbookingu i wykorzystania Big Shota i Plotera

4. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
- Prawidłowo obsługuje Big Shota i Plotera ( zna i stosuje zasady wykrawania i wytłaczania, wykorzystywani mat i podkładek).
- Wykorzystuje komputer do wyszukiwania potrzebnych informacji.
- Tworzy oryginalną pracę plastyczną wykorzystując możliwości poznanych maszyn.
- Odpowiednio dobiera materiały plastyczne do wykonywanych prac.
- Współpracuje w grupie podczas wykonywania prac plastycznych.
- Zauważa efekty swojej pracy - prezentuje i omawia wykonane prace.
- Wykorzystuje zdobyte informacje we własnej działalności plastycznej.

5. METODY PRACY
a) Metody oparte na słowie.
b) Metody oparte na obserwacji.
c) Metody oparte na praktycznej działalności uczniów.

6. FORMY
Praca indywidualna i w grupach.

7. TECHNIKI PRACY STOSOWANE DO REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTU EDUKACYJNEGO:
- Pogadanki tematyczne.
- Prezentacje multimedialne.
- Praca z komputerem.
- Zajęcia plastyczne.

8. CZAS TRWANIA I ZASIĘG PROJEKTU.
Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 33 w wieku od 7 – 18 lat przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na 3 oddziałach - kardiologii, reumatologii, pneumonologii i w Klinice Psychiatrii. Realizacja założeń w czasie od grudnia 2017 r. do maja 2018 r.

9. POMOCE DYDAKTYCZNE
a) różnorodne materiały plastyczne i zdobnicze,
b) komputery,
c) wykrojniki i szablony

10. EWALUACJA I PREZENTACJA EFEKTÓW PROJEKTU
a) Prace na kiermasz świąteczny.
b) Prace na konkursy realizowane zgodnie z harmonogramem imprez w roku szkolnym 2017/2018.
c) Wystawa prac plastycznych.
d) Systematyczne obserwacje podczas zajęć i informacje zwrotne uzyskiwane od wychowanków.

Autorzy projektu:  

Małgorzata Sakowska

Marlena Stamm-Bossak

Marta Kozłowska

Beata Kocoń