Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Projekt edukacyjny „Szczęśliwa rodzina”

I. Wstęp i założenia organizacyjne:

   Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba bycia kochanym, przynależności, bezpieczeństwa, zaufania i możliwości polegania na drugiej osobie. Fundamentem, na którym owe potrzeby są zaspokajane jest przede wszystkim rodzina. To na nim wyrasta poczucie tożsamości człowieka, gdyż każde dziecko jest silnie związane emocjonalnie ze swoimi najbliższymi. Właściwie funkcjonująca rodzina przyczynia się do ukształtowania harmonijnie rozwiniętej jednostki, a więzi uczuciowe panujące między jej członkami dają młodemu człowiekowi silne podstawy emocjonalne i etyczne na całe dorosłe życie.
   Pielęgnowanie tradycji rodzinnych, wychowywanie dzieci w szacunku do niej, a przede wszystkim miłość i tolerancja to podstawa humanistycznego wychowania, którego elementy są założeniem projektu „Szczęśliwa rodzina”.
   Zakłada on kształtowanie u hospitalizowanych dzieci bliskich więzi z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, które nie tylko pomogą im przetrwać trudne chwile związane z chorobą, ale także dostarczą wiele radości w życiu codziennym.

W projekcie biorą udział dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przebywający na leczeniu i uczący się na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego.

II. Cele projektu:

Cele ogólne:
• promowanie wartości rodziny jako naturalnego środowiska wychowawczego,
• poznawanie korzeni własnej rodziny i relacji panujących między jej członkami,
• kształtowanie świadomości przynależności i poczucia bycia członkiem swojej rodziny,
• wdrażanie do uroczystego przeżywania i świętowania uroczystości rodzinnych,
• rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej oraz uzdolnień plastycznych,
• aktywizowanie do podejmowania działań na rzecz członków rodziny,
• integracja wokół wspólnych działań.

Cele szczegółowe:
Dzięki różnorodnym działaniom dziecko:
• omawia drzewo genealogiczne własnej rodziny,
• określa relacje panujące między członkami rodziny,
• opowiada o członkach rodziny, ich pozycji w rodzinie, obowiązkach, wykonywanym zawodzie, zainteresowaniach,
• prezentuje postawy szacunku i przywiązania do rodzinnych tradycji,
• okazuje ciepłe uczucia względem bliskich,
• wykazuje się szacunkiem wobec członków rodziny,
• odkrywa własny potencjał twórczy,
• zgodnie współpracuje w grupie, integruje się z nią.

Cele terapeutyczne:
• poprawa nastroju poprzez stwarzanie sytuacji do odczuwania więzi z najbliższymi,
• wyzwalanie w dzieciach pozytywnych emocji w związku z przyjazną tematyką projektu,
• kształtowanie poczucia bezpieczeństwa.

III. Metody i formy realizacji projektu:

Metody:
- pogadanki,
- imprezy okolicznościowe,
- twórczość plastyczna,
- wystawa prac dzieci,
- czytanie i słuchanie utworów literackich,
- zagadki, kalambury i inne zadania umysłowe,
- praca z komputerem.

Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa
- grupowa

Źródła informacji:
- własne doświadczenia dzieci,
- fotografie,
- Internet,
- wiedza czerpana z rodzinnych opowieści.

IV. Tematyka i harmonogram działań:

Termin realizacji:
listopad 2017 – maj 2018 roku.

Tematyka zajęć:
- Członkowie mojej rodziny i ich charakterystyka.
- Korzenie mojej rodziny oraz pamiątki rodzinne.
- Rodzinne drzewo genealogiczne
- Pielęgnowanie pamięci o najbliższych.
- Jak rozmawiać w rodzinie?
- Święta w rodzinie.
- Pielęgnowanie rodzinnych uroczystości.
- Zawody rodziców.
- Sposoby spędzania czasu w gronie rodzinnym.
- Moje prawa i obowiązki w rodzinie.
- Nasze hobby i zainteresowania.
- Najpiękniejsze chwile spędzone z moją rodziną.
- Zgodne rodzeństwo.
- Rodzina w literaturze oraz filmach dla dzieci.
- Przysłowia o rodzinie.

V. Ewaluacja projektu:

1. Konkurs plastyczny z zasięgu szkolnym pod hasłem „Najpiękniejsze chwile spędzone w gronie rodzinnym” – od 15.01.2018 do 15.02.2018r. 
2. Pokonkursowa wystawa prac na terenie szpitala dziecięcego.
3. Tematyczna impreza z okazji Światowego Dnia Rodziny – 15.05.2018 r.

Twórcy projektu:
Danuta Sarnowska, Dorota Chmiel, Beata Kocoń, Beata Deptuła