Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Projekt edukacyjny „Polska jest Naj….”

Projekt edukacyjny  „Polska jest Naj….”

 

Wstęp

Ważnym elementem budowania patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży jest propagowanie                i kształtowanie wysokiego poziomu wiedzy  z różnych dziedzin nauki związanych z Polską, takich jak: historia, geografia, kultura języka polskiego, przyroda, wiedza o społeczeństwie. Bez pogłębiania elementarnej wiedzy o własnej Ojczyźnie, trudno o budzenie wśród młodego pokolenia poczucia dumy i radości z tego, że jesteśmy Polakami.

Realizacja projektu „ Polska jest Naj…” ma na celu: przybliżenie uczniom wybranych zagadnień związanych z geografią i przyrodą naszej Ojczyzny, z najpiękniejszymi miejscami w Polsce oraz przypomnienie sylwetek wybranych sławnych Polaków, również podróżników. Ma popularyzować walory krajoznawcze i historyczne Polski, ocalając je tym samym od zapomnienia.

Każdy wie, że wszystko co „naj” przyciąga bardziej. Można bowiem spodziewać się spotkania z czymś niezwykłym. W czasie omawiania poszczególnych zagadnień chcemy zwrócić uczniom uwagę, iż Polska to kraj, gdzie to „naj” wyjątkowo łatwo znaleźć; coś największego, najstarszego, najmniejszego, najwyższego… Niejednokrotnie polskie „naj” okazuje się również tym „naj” w Europie, a nawet na całym świecie. Proponujemy zatem uczniom odwiedzenie miejsc nie tylko najbardziej znanych, ale również tych, o których wiemy mało lub zupełnie nic.

Termin realizacji projektu nie jest przypadkowy. Wkrótce uczniowie wyruszą na wakacyjne wędrówki, w czasie których będą mogli wykorzystać, sprawdzić i pogłębić zdobytą wiedzę. Uczestnictwo w poszczególnych działaniach związanych z omawianiem projektu będzie również dla wszystkich uczestników okazją do uczczenia 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i przygotowaniem do wielkich obchodów, jakie będą miały miejsce w całej naszej Ojczyźnie w listopadzie bieżącego roku. Realizowany wówczas projekt będzie niejako kontynuacją i uszczegółowieniem wiedzy związanej już bezpośrednio z Odzyskaniem Niepodległości w 1918 roku.

Zaplanowane w ramach projektu przedsięwzięcia mają być dla dzieci i młodzieży okazją do wzajemnej integracji, pogłębienia wiedzy, odbycia niezwykłej podróży po najpiękniejszych i najciekawszych miejscach Polski, do wzięcia udziału w zajęciach o ciekawej i interesującej tematyce.

 

 

 

 

Uczestnicy projektu

Do uczestnictwa w zajęciach zostaną zaproszeni uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum przebywający w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

Projekt realizowany będzie na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii, WOS, na godzinach wychowawczych oraz na pozalekcyjnych zajęciach wychowawczych.

 

Czas realizacji projektu

4 – 20 czerwca 2018 roku

 

Cele projektu:

Ogólne

 • rozwijanie postawy patriotycznej,
 • budzenie poczucia dumy, z tego, że jesteśmy Polakami,
 • poszerzenie wiedzy na temat naszej Ojczyzny,
 • wdrożenie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umocnienie poczucia wiary we własne możliwości,
 • doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami,
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania wiedzy w różnych źródłach informacji,
 • wykorzystywanie zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych,
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
 • przygotowanie do kształcenia i samokształcenia w przyszłości.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • wskaże Polskę na mapie Europy,
 • wymieni państwa sąsiadujące z Polską,
 • wymieni podstawowe elementy środowiska geograficzno- przyrodniczego Polski,
 • rozpozna i doceni walory polskich krajobrazów,
 • znajdzie na mapie najważniejsze miasta, poszczególne województwa i ich stolice,
 • przypomni najbardziej znane polskie legendy,
 • scharakteryzuje i wskaże najbardziej znane polskie zabytki, również te „naj”,
 • wymieni poznanych wielkich Polaków,
 • wyjaśni, dlaczego możemy być dumni, z tego, że jesteśmy Polakami,
 • wzbogaci swoją wiedzę o wiele ciekawych informacji związanych z geografią, przyrodą, historią i kulturą Polski

 

 

Metody pracy

- rozmowy tematyczne

- elementy wykładu

- pogadanka

- dyskusja

- praca ze źródłami, albumami, przewodnikami po Polsce, zdjęciami, portretami znanych osób

- burza mózgów

- praca z komputerem, kartą pracy

- praca z mapą

- wykonanie prac plastycznych, plakatu

 


Plan realizacji projektu

Faza wstępna

 1. Zebranie propozycji przez uczniów i nauczyciela – przygotowanie projektu.
 2. Przedstawienie projektu dyrekcji szkoły w celu uzyskania akceptacji.

 

Realizacja projektu:

W czasie trwania projektu uczniowie na lekcjach pod kierunkiem nauczycieli będą zdobywali wiedzę dotyczącą następujących kręgów tematycznych:

 • Nasze polskie ABC.
 • Symbole narodowe.
 • Polska na mapie Europy.
 • Geografia Polski.
 • Przyroda Polski.
 • Polskie miasta, wsie i miasteczka.
 • Najciekawsze zabytki Polski.
 • Polskie „naj”.
 • Cuda Polski.
 • Miejsca mniej znane, warte poznania.
 • Sławni Polacy.
 • Znamy polskie legendy.
 • Miejsca, które warto zobaczyć w czasie wakacyjnych wędrówek.

 

Bibliografia. Przewodniki i wydawnictwa albumowe.

 • Kocham Polskę. Nasza wspaniała ojczyzna. , L.J. Szarkowie
 • Kocham Polskę. Historia Polski dla naszych dzieci, L.J. Szarkowie
 • Historia Polski dla dzieci
 • Tajemnice historii Polski, Joanna Wilder
 • Leksykon wielkich Polaków
 • Polskie muzea, skanseny i kolekcje
 • Miejsca mało znane w Polsce
 • Przewodnik
 • Cuda Polski
 • Polska pełna przygód
 • Podróże z historią
 • Zamki Polski
 • Skarby polskiej kultury
 • Polska jest Naj…, Joanna Włodarczyk
 • To mój kraj. Architektura
 • To mój kraj. Sławni Polacy.
 • Co wiem o swojej ojczyźnie?

 

 

Ewaluacja

Informacją zwrotną, niezbędną do oceny projektu, jego celów i efektów  będą  postawy, zachowania i zaangażowanie uczniów w czasie zajęć.

Dla podsumowania i zebrania wiedzy  zdobytej podczas realizacji projektu uczniowie rozwiążą krzyżówki, uzupełnią karty pracy, przygotują plakat, prace plastyczne  ukazujące piękne polskie krajobrazy, najciekawsze miejsca i zabytki Polski.

 

Realizacja projektu:

Agnieszka Kiernicka, Justyna Rypolc, Katarzyna Sypniewska,