Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Projekt edukacyjny „Uśmiech, radość – podaj dalej!”

WSTĘP

Projekt edukacyjny „Uśmiech, radość – podaj dalej!” jest kontynuacją i jednocześnie rozszerzeniem projektu edukacyjnego „Podziel się radością” realizowanego w roku szkolnym 2016/2017. Zaplanowane w ramach projektu przedsięwzięcia były okazją do kształtowania właściwych relacji społecznych, wzajemnej integracji, budowania postaw życzliwości i wrażliwości na potrzeby innych. Uczniowie Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim wdrażali się do podejmowania działań, do aktywności mających na celu stworzenie więzi z rówieśnikami, mieli okazję dostrzec, iż warto podejmować wysiłek dla budowania relacji międzyludzkich. Doskonalili umiejętności pracy w grupie, wzmacniali poczucie wiary we własne możliwości.

W tym roku szkolnym chcemy kontynuować podjęte działania oraz uświadomić naszym wychowankom, że przyjaźnią, radością, uśmiechem można dzielić się z innymi, np. ludźmi starszymi, samotnymi, chorymi. W związku z tym zamierzamy poszerzyć działania naszych uczniów, nawiązując kontakt z pacjentami Katedry i Kliniki Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Dla ludzi w podeszłym wieku świadomość, iż ktoś o nich pamięta, poświęca czas na przygotowanie daru serca jest szczególnie ważna, budzi uśmiech, radość, często wzruszenie.

Motywem przewodnim tegorocznego projektu są pory roku. Uczniowie SP nr 4 przygotują kosze na każdą porę roku, obrazujące hasło główne, a uczniowie szkoły szpitalnej wykonają plakaty tematyczne. Po wymianie prac nastąpi ich omówienie, porównanie, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w sposobie patrzenia na świat. W czasie analizy uczniowie będą mieli okazję uczyć się od siebie nawzajem. Ponadto, uczniowie będą mieli okazję komunikować się drogą mailową, poznając zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Zaplanowane w ramach projektu przedsięwzięcia będą dla dzieci i młodzieży z Kliniki PHO oraz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim okazją do dalszej integracji oraz budowania postaw życzliwości i otwartości na potrzeby osób w podeszłym wieku.


1. CELE PROJEKTU
Cele ogólne:
• Budowanie właściwych relacji społecznych.
• Kształtowanie postaw wrażliwości, wzajemnej życzliwości, sprawiania innym radości.
• Wdrożenie uczniów do podejmowania działań, do aktywności w celu budowania więzi z rówieśnikami.
• Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.
• Umacnianie poczucia wiary we własne możliwości.
• Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku w budowaniu relacji międzyludzkich.
• Przygotowanie do kształtowania i budowania relacji międzyludzkich w przyszłości.
• Rozwijanie umiejętności komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej.
• Przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Cele szczegółowe/Przewidywane osiągnięcia ucznia
Uczeń:
• Utrwali zasady pracy w grupie.
• Rozwinie inwencję twórczą i pomysłowość w przygotowaniu koszy pór roku.
• Wykorzysta twórczość własną w tworzeniu prac plastycznych.
• Wykona plakat, laurkę, kartkę świąteczną, dar serca.
• Zadba o estetykę wykonywanych prac.
• Napisze e-maila, uwzględniając zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
• Ułoży życzenia na Boże Narodzenie i Dzień Babci i Dziadka.
• Nawiąże życzliwe relacje z rówieśnikami oraz osobami przebywającymi w Katedrze i Klinice Geriatrii.


2. PLAN REALIZACJI PROJEKTU

X. E-MAIL przybliżający wspólne działania w bieżącym roku szkolnym

Motyw przewodni – PORY ROKU:

X - XI JESIEŃ: „Co nam jesień w koszu niesie?”
XII – II ZIMA: „Zima – co robić, gdy wieczór się zaczyna?”
XII – Święta Bożego Narodzenia
I – Dzień Babci i Dziadka
III – IV WIOSNA: „Wiosna wkoło – jest radośnie i wesoło”
V – VI LATO: „Lato – słońce, 300C, kałuże – podróże małe i duże”
VI PODSUMOWANIE PROJEKTU: plakat tematyczny


3. Czas trwania i zasięg projektu
Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy przebywających na leczeniu w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim. Realizacja założeń planowana jest od października 2017 roku do czerwca 2018 roku na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 (KPHiO, Katedra i Klinika Geriatrii) oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim.


4. Podsumowanie projektu
Ewaluacja projektu będzie odbywać się na bieżąco, na każdych zajęciach, poprzez obserwację postępów i aktywności uczniów. Wyniki pracy uczniów zostaną zaprezentowane na gazetce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4, w szpitalnej świetlicy oraz w Klinice Geriatrii.


Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Kiernicka, Katarzyna Niedzwiec