Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

PROJEKT EDUKACYJNY „Bezpieczne wakacje”

Wstęp

Okres letniego wypoczynku to czas, w którym zarówno dzieci, jak i młodzież uczestniczą w różnego rodzaju wyjazdach oraz korzystają z wielu atrakcji w miejscu zamieszkania. Jest to czas radości, ale wiąże się też z możliwością zaistnienia różnorodnych zagrożeń. To właśnie podczas wakacji rośnie liczba tragicznych wypadków, których można by uniknąć, uświadamiając wcześniej uczniom grożące im niebezpieczeństwa. Ważne jest zatem, zaopatrzenie dzieci w wiedzę i umiejętności na temat zasad bezpiecznego korzystania z czasu wolnego w różnych miejscach i okolicznościach, aby po zakończeniu wakacji pozostały dobre wspomnienia i energia na kolejny rok nauki. W szkole uczeń kształtuje także swoją osobowość w taki sposób, aby mógł on przewidywać skutki własnego postępowania, unikał nadmiernego ryzyka i poczuwał się do odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania. Warto więc uświadamiać naszym wychowankom, że lekkomyślność i brawura może doprowadzić do życiowej tragedii.
Podstawowym celem projektu na temat: ”Bezpieczne wakacje”, jest edukacja dzieci i młodzieży na rzecz bezpieczeństwa oraz stwarzanie sytuacji ułatwiających uczniom rozpoznanie i nazywanie zagrożeń, jakie można spotkać podczas letniego wypoczynku, a także wskazywanie rozwiązań sytuacji trudnych i niebezpiecznych.
Projekt został opracowany w oparciu o treści zawarte w Programie wychowawczo -profilaktycznym szkoły oraz założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

1.CELE PROJEKTU

Cele ogólne:
• Zmniejszanie napięć spowodowanych pobytem w szpitalu poprzez stwarzanie warunków do osiągania sukcesów i zadowolenia w czasie działalności edukacyjno - wychowawczej.
• Poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń i przyczyn doprowadzających do wypadków podczas letniego wypoczynku.
• Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do sensownego i poprawnego reagowania na sytuacje niebezpieczne, trudne i nagłe.
• Rozwijanie twórczej aktywności, ekspresji i poczucia estetyki poprzez różnorodne techniki plastyczne.
Cele operacyjne:
• Uczeń zna przyczyny najczęstszych wypadków podczas wypoczynku nad wodą.
• Wymienia negatywne skutki długotrwałego przebywania na słońcu.
• Wymienia czynności i zachowania podnoszące bezpieczeństwo podczas podróży samochodem, pociągiem, autobusem.
• Wskazuje zagrożenia z jakimi można się spotkać w kontaktach z nieznajomymi.
• Proponuje różne sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych i nagłych.
• Zachowuje bezpieczeństwo udzielając pierwszej pomocy, opatruje rany, prowadzi resuscytację z użyciem fantoma.
• Zgodnie z zasadami rozwiązuje rozrywki umysłowe, zdania dydaktyczne, karty pracy.
• Samodzielnie wykonuje prace plastyczne łącząc różnorodne techniki i materiały zdobnicze.
• Integruje się z grupą rówieśniczą, dba o przyjazną atmosferę pracy.

2. SPOSOBY REALIZACJI

• zajęcia edukacyjno – wychowawcze w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.

3. PLAN REALIZACJI PROJEKTU.


TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Wypoczywamy w promieniach letniego słońca (skaleczenia, oparzenia, udar cieplny).
2. Bezpiecznie nad wodą, pierwsza pomoc przedlekarska.
3. Bezpieczeństwo i rozwaga w kontaktach z nieznajomymi (Sekty, Jestem sam w domu, przypadkowe znajomości).

METODY PRACY
• Rozmowy tematyczne.
• Rozrywki umysłowe.
• Zajęcia plastyczne.
• Konkurs wiedzy na temat: Wypoczywam bezpiecznie i rozważnie.
• Burza mózgów
• Pokazy multimedialne.
• Praca z komputerem, tabletem, tablicą interaktywną.
• Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
• Karty pracy.
• Spotkanie z pracownikiem Straży Miejskiej.


Termin realizacji: 18.06 – 29.06 2018

4. Metody pracy.
a) Metody oparte na słowie.
b) Metody oparte na obserwacji.
c) Metody oparte na praktycznej działalności uczniów.
d) Metody aktywizujące.


5. Formy:
Praca w grupach i indywidualna.


6. Techniki pracy stosowane do realizacji założeń projektu edukacyjnego:
-Czytanie, rozmowy kierowane.
-Aktywne słuchanie.
-Swobodne wypowiedzi.
-Burza mózgów.
-Praca z wykorzystaniem komputera, tabletu, tablicy interaktywnej.
-Zajęcia plastyczne.
-Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów, wykreślanek, kart pracy.
-Internetowe rozrywki umysłowe.
-Gry dydaktyczne.
-Konkurs wiedzy – ewaluacja projektu.
-Quiz tematyczny.
-Prezentacje multimedialne, filmy.

7. Czas trwania i zasięg projektu.
Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 33 w wieku od 3 – 18 lat przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na Oddziale Neurologii, Oddziale Laryngologii, Oddziale Endokrynologii, Oddziale Chirurgii oraz w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej. Realizacja założeń planowana jest od 18.06 - do 29.06.2018 r.


8. Pomoce dydaktyczne:
a) różnorodne środki plastyczne, materiały zdobnicze,
b) komputery, tablety, tablica interaktywna,
c) wzory prac plastycznych,
d) fantom, ilustracje,
e) filmy.

9. Ewaluacja i prezentacja efektów projektu:

Ewaluacja końcowa

a) Konkurs wiedzy o zasięgu międzyoddziałowym na temat: Wypoczywam bezpiecznie i rozważnie.
b) Wystawa prac plastycznych – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy.


Ewaluacja cząstkowa - bieżąca
a) Termometr uczuć: określenie nastroju i ocena atrakcyjności zajęć.
b) Twarze z emocjami.
c) Kosz i walizka – określenie plusów i minusów zajęć.

Autorzy projektu: Joanna Michalak, Monika Fabrycka, Maria Górska