Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

PALUSZEK I GŁÓWKA – SPRAWNYCH RĄK WIZYTÓWKA

Honorata Glaza-Gulgowska

Ewa Konarska-Koźlak

Milena Pawlak

 

 

 

 

 

 

 

PALUSZEK I GŁÓWKA – SPRAWNYCH RĄK WIZYTÓWKA

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY PRZEZNACZONY 
DO REALIZACJI W FORMIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
DLA DZIECI I RODZICÓW 
KLINIKI ONKOLOGII, HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
SU NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydgoszcz 2017

WPROWADZENIE

Niniejszy projekt jest kontynuacją realizowanych od kilku lat spotkań z cyklu „Paluszek i główka - sprawnych rąk wizytówka”.  Praca w Klinice Onkologii i Hematologii pokazała, jak często szkolnym oraz artystycznym przedsięwzięciom naszych podopiecznych towarzyszą bliskie osoby. Rodzina mimowolnie włącza się do licznych działań w świetlicy lub w sali, przy łóżku dziecka. Prowadzone obserwacje pozwoliły stwierdzić, że udział we wspólnych zabawach oraz działalność artystyczna cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci oraz ich opiekunów. Codzienne kontakty i podejmowane działania wskazują, że opieki, zainteresowania oraz organizacji czasu, który tak bardzo się dłuży podczas pobytu
w szpitalu, potrzebują zarówno uczniowie, jak i ich bliscy.

Tegoroczne zajęcia w kręgu sztuki będą polegały na wykorzystywaniu materiałów naturalnych, głównie pochodzących z recyklingu, które pomogą ciekawie wykorzystać przedłużający się „czas wolny”, będą także inspirowałby działalność plastyczną uczestników oraz staną  się wspaniałą okazją do twórczej ekspresji, poznania swoich możliwości i talentów zarówno dorosłych, jak i dzieci. Prace dzieci i rodziców będą eksponowane na wystawach,
a także wykorzystywane zgodnie z potrzebami oddziału, np. na zaproszenia, podziękowania lub drobne upominki dla przyjaciół oddziału.

Tradycyjnie na spotkaniach będzie rozbrzmiewał wspólny śpiew dziecięcych piosenek, który pomoże stworzyć bardziej rodzinną i serdeczną atmosferę.

 

SKŁAD PROJEKTU:

 1. Nazwa projektu
 2. Cele projektu
 3. Działy tematyczne
 4. Czas i zasięg trwania projektu
 5. Środki i materiały do realizacji projektu
 6. Przebieg realizacji projektu
 7. Kryteria oceniania
 8. Forma prezentacji
 9. Przewidywane efekty projektu
 10. Ewaluacja projektu
 11. Organizatorzy projektu

 

REALIZACJA PROJEKTU:

 

 1. Nazwa projektu: „Paluszek i główka - sprawnych rąk wizytówka”
 2. Cele projektu

 

Cel główny:

 • poznanie nowych form rozładowania frustracji i negatywnych emocji związanych 
  z chorobą oraz pobytem w szpitalu;
 • wskazanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu w oderwaniu od komputera;
 • integracja środowiska szpitalnego oraz wzmacnianie więzi między dziećmi i ich rodzicami, dziadkami, rodzeństwem podczas wspólnych działań artystycznych;
 • kształcenie umiejętności dzielenia się efektami swojej pracy.

 

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zainteresowań artystycznych w miłej i rodzinnej atmosferze;
 • kształtowanie wyobraźni artystycznej i literackiej;
 • rozwijanie poczucia wartości poprzez poznanie własnych możliwość, talentów oraz przekazywanie swoich prac innym osobom w formie prezentu, podziękowania itp.;
 • wyładowanie ekspresji twórczej poprzez stosownie różnorodnych technik plastycznych, interpretacji tekstów literackich oraz zabawę przy muzyce.

 

 1. Działy tematyczne:

Zajęcia oparte będą na kalendarzu pór roku i świąt. Planowane jest stosowanie różnorodnych technik plastycznych inspirowanych rodzajem materiałów i środków dydaktycznych.

 

Realizowane będą następujące spotkania:

 

Październik jesieni powiernik (ilustracje do wierszy polskich autorów o tematyce jesiennej).

W listopadzie goło w sadzie.

Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły.

Miesiąc styczeń – czas do życzeń.

Idzie luty – podkuj buty.

W marcu jak w garncu.

Kwiecień plecień, bo przeplata – trochę zimy, trochę lata.

W maju jak w raju.

Czerwiec temu się zieleni, kto do pracy się nie leni.

 

 1. Czas i zasięg trwania projektu
 • czas trwania projektu – II połowa października 2016 r. do czerwca 2017 r.
 • rodzaj i zasięg projektu – jest to projekt poznawczy, wieloetapowy, obejmujący cykliczne spotkania (raz w miesiącu) z dziećmi przebywającymi na leczeniu
  i objętymi zajęciami edukacyjnymi realizowanymi przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy wraz z rodzinami (rodzicami, dziadkami, rodzeństwem), które towarzyszą uczniom podczas pobytu w szpitalu.

 

 1. Środki i materiały

Uczestnicy projektu korzystać będą z następujących środków i materiałów dydaktycznych:

 • materiały plastyczne do realizacji prac w różnych technikach plastycznych, przede wszystkim nietypowe, np. odpady, tektury, materiały naturalne itp.;
 • dziurkacze dekoracyjne i wykrojnik typu bigshot;
 • komputer (laptop) z oprogramowaniem, kamera cyfrowa, cyfrowy aparat fotograficzny – przeznaczone do ilustrowania i dokumentowania prac plastycznych oraz rejestrowania przebiegu zajęć artystycznych;
 • podręczniki do przedmiotu plastyka, wydawnictwa specjalistyczne, czasopisma i inne publikacje pomagające w realizacji prac wybranym sposobem papieroplastycznym:
 • Smith A. Wielka księga papieroplastyki. Delta, Warszawa 1996;
 • Barff U. ZŁOTA KSIĘGA POMYSŁÓW. Każde dziecko to potrafi. Delta, Warszawa 1996;
 • Dankowska I., Ruzikowska J. Ozdoby i upominki na różne okazje. WSiP, Warszawa 1997;
 • Fischer M. Karty świąteczne na Boże Narodzenie. Jedność, Kielce 2004;
 • Łagoda J., Łagoda-Marciniak M., Gotowiec A. Praktyczny poradnik ŚWIĘTA
  W POLSKIM DOMU. Publicat S.A., Poznań;
 • Lynn S. James D. Umiem to zrobić. Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań 1994;
 • Donnelly-Bethmann L. Stemple darami natury. Klub dla Ciebie, Warszawa 2005;
 • czasopisma: Inspiracje, Hobby, Sztuka, Country, Sielskie życie;
 • materiały i opracowania własne organizatorek, przygotowane na kursach doskonalenia zawodowego i specjalistycznych warsztatach; 
 • nuty i teksty piosenek, instrumenty muzyczne;
 • zasoby Internetu.

 

 1. Przebieg i realizacja projektu

Projekt będzie zawierał następujące elementy:

 • działalność artystyczna związana z wykorzystaniem na zajęciach następujących technik plastycznych: wycinanka, wydzieranka, wyklejanka; kolaż; orgiami i jego odmiany; witraż; malowanie i rysowanie różnego rodzaju kredkami i farbami; rzemiosło artystyczne; zabawy z fotografią papierową; decoupage; quilling; iris folding; i inne
 • wykonanie i prezentacja prac plastycznych związanych z porami roku w formie wystaw:
 • wykorzystanie wytworów plastycznych dzieci na prezenty i upominki związane
  z uroczystościami oddziałowymi, np. Dzień dziecka, Dzień Pielęgniarki, itp.
 • dokumentacja fotograficzna i opisowa (sprawozdanie) zajęć.

 

 1. Kryteria oceniania

Spotkania oraz przedsięwzięcia w ramach projektu „Sprawne ręce” nie są zajęciami obowiązkowymi, dzieci i ich rodzice, opiekunowie nie będą zatem otrzymywać ocen. Natomiast zakłada się różne formy nagradzania uczestników, np. nagrody słowne i rzeczowe za aktywny i twórczy udział w zajęciach. Ocenie mogą podlegać jedynie organizatorzy projektu: ich zaangażowanie, przygotowanie oraz ciekawy i różnorodny dobór technik plastycznych; odpowiednio dostosowany do wieku i możliwości zdrowotnych uczniów stopień trudności wykonywanych prac, podporządkowanie czynności uczniów zaleceniom lekarza oraz relaksacyjny przebieg zajęć w miłej i rodzinnej atmosferze. 

 

 1. Forma prezentacji

Przebieg zajęć dokumentowany będzie fotograficznie oraz opisowo w formie krótkich sprawozdań, które zostaną wykorzystane do przygotowania i przedstawienia albumu pamiątkowego ze zdjęciami oraz wpisami uczestników.

 

 1. Przewidywane efekty projektu

Uczestnik projektu:

 • nazywa własne zainteresowania i wymienia czynności artystyczne, które potrafi;
 • korzysta ze zdolności manualnych podczas wykonywania prac plastycznych;
 • aktywnie spędza czas wolny poprzez twórcze działanie;
 • integruje się ze środowiskiem szpitalnym;
 • prezentuje swoją twórczości bezpośrednio podczas zajęć;
 • korzysta z nowych form odreagowania własnych napięć i frustracji związanych z chorobą i pobytem w szpitalu proponowanych podczas zajęć;
 • czerpie radość z własnej twórczości artystycznej;
 • angażuje się w różne formy działalności, które pomagają w budowaniu poczucia własnej wartości oraz samoakceptacji;
 • angażuje się w działalność artystyczną podczas zajęć w celu szybszego powrotu do sprawności i zdrowia;
 • przekazuje wytwory swojej pracy na szczytny cel.

 

 

 

 

 1. Ewaluacja projektu

Wytwory artystyczne, dokumentacja fotograficzna, krótkie sprawozdania oraz opinie i uwagi uczestników zajęć pozwolą dokonać oceny projektu podczas jego trwania, jak i po zakończeniu. Powyższe formy realizacji pozwolą także określić przydatność projektu 
w sensie edukacyjnym, wychowawczym i społecznym oraz dostrzec jego słabe strony.

 

 1. Organizatorzy projektu

Honorata Glaza-Gulgowska, Ewa Konarska-Koźlak.i Milena Pawlak.