Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2016/2017

powrót

Projekt edukacyjny pt. "Polska, nasza ojczyzna"

PROJEKT EDUKACYJNY „POLSKA, NASZA OJCZYZNA” PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 33 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEWLEKLE CHOREJ W BYDGOSZCZY

„Komu dowcipu równo z wymową dostaje,
Niech szczepi miedzy ludźmi dobre obyczaje;
Niechaj czyni porządek, rozterkom zabiega,
Praw ojczystych i pięknej swobody przestrzega”.
Jan Kochanowski – wiersz „O dobrej sławie”


SPIS TREŚCI

I. Wstęp i założenia organizacyjne

II. Cele projektu

III. Czas i zasięg projektu

IV. Metody i formy wykonania projektu

V. Tematyka i harmonogram działań

VI. Ewaluacja projektu


I. Wstęp i założenia organizacyjne

Patriotyzm, to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie. Charakteryzuje się przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Cechami zaś każdego patrioty jest umiłowanie własnej ojczyzny i narodu oraz szacunek dla swoich przodków. Może być ono realizowane poprzez kultywowanie tradycji i obrzędów, obchodzenie świąt i rocznic, oddawanie czci bohaterom narodowym oraz sławnym osobistościom zasłużonych dla kraju, a także kultywowanie pamięci o nich. Patriotyzm oznacza także postawę prospołeczną przejawiającą się również w pozytywnym działaniu na rzecz rozwoju swojej lokalnej społeczności w różnego rodzaju przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym, politycznym, gospodarczym i społecznym. Przejawia się także uczestnictwem w wyborach, świadomą postawą obywatelską, ochroną własnego dziedzictwa kulturowego. Wiąże się także z poszanowaniem innych narodów i ich kultury.

Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie. Wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym. Przygotowuje młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych. Jest wartością uniwersalną. Trzeba go budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno-wychowawczą, ponieważ nikt nie rodzi się patriotą. Przekazywanie treści patriotycznych jest obowiązkiem każdego nauczyciela bez względu na przedmiot, którego uczy.


II. Cele projektu

1. Cele ogólne:

• kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,

• rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,

• kształtowanie szacunku dla własnego państwa,

• rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej,

• kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji,

• umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych,

• rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych,

• kształtowanie umiejętnego komunikowania się w grupie, zaplanowania i zorganizowania własnej pracy.

2. Cele szczegółowe:

• uczniowie wymieniają polskie symbole narodowe oraz wyjaśniają dlaczego i jak należy im okazywać szacunek,

• wyjaśniają pochodzenie nazwy Polski,

• opowiadają legendy o początkach państwa polskiego, znają ich symbolikę,

• określają położenie Polski i jej sąsiadów,

• posługują się pojęciami „dużej i małej” ojczyzny,

• oceniają znaczenie kultury w walce o utrzymanie tożsamości narodowej Polaków,

• wyjaśniają pojęcia ojczyzna, patriotyzm, naród, państwo, tożsamość narodowa, tolerancja,

• wskazują różne postawy patriotyczne na przykładach wybitnych Polaków,

• posługują się Internetem, encyklopedią i słownikiem,

• poszukują, gromadzą, selekcjonują i przetwarzają różne materiały informacyjne i ilustracyjne,

• stosują zasady kulturalnego zachowania podczas uroczystości szkolnych oraz zajęć.


III. Czas i zasięg projektu.

Czas realizacji: od listopada 2016 roku do czerwca 2017 roku.

Czas i sposób prezentacji: zgodnie z harmonogramem, który uwzględnia rocznice ważnych wydarzeń historycznych.

Zasięg projektu: uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego oraz uczniowie gimnazjum i liceum Kliniki Psychiatrii, a także nauczyciele j. polskiego, historii i WOS-u oraz matematyki.


IV. Metody i formy wykonania projektu.

Metody:

-wystawy

-konkurs plastyczny

-sesje popularyzujące ideę patriotyzmu

-imprezy rocznicowe

-wykłady

-pogadanki

-gry dydaktyczne

-wycieczki do muzeum, miejsc o znaczeniu historycznym i kulturalnym

-spotkania z ciekawymi ludźmi

Formy:

-indywidualna

-grupowa

-zbiorowa


V. Tematyka i harmonogram działań

1. Święto Niepodległości – listopad 2016 r.:

-tematyczna prezentacja i pogadanka

-quiz wiedzy o ojczyźnie

-redagowanie życzeń dla Polski

-wykonanie patriotycznych kotylionów

-wykonanie gazetki ściennej

2. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia – grudzień 2016 r.:

-prezentacja multimedialna „Święta Bożego Narodzenia na Kujawach i w różnych regionach Polski”

-zadania konkursowe

-wykonanie regionalnych ozdób świątecznych (podłaźniczka)

3. Bydgoszcz w czasie II wojny światowej – styczeń 2016 r.:

-tematyczna prezentacja multimedialna

-gra dydaktyczna

-wykonanie planu „starej” Bydgoszczy z zaznaczeniem zabytków, m.in.: murów miejskich, zamku, ratusza, kościołów,

-Bydgoszcz w czasie II wojny światowej

-Bydgoszcz dzisiaj – wirtualny spacer po Bydgoszczy

-konkurs na zaprojektowanie parku zieleni i odpoczynku w Bydgoszczy

4. Majowe święta – kwiecień 2017 r.:

-spotkanie z gościem z IPN-u

-montaż słowno-muzyczny

5. Podróże po Polsce – czerwiec 2017 r.:

-projekcja filmu animowanego „Historia Polski”

-wykonanie plakatów pt. Szlakiem zamków polskich

-quiz tematyczny


VI. Ewaluacja projektu.

-obserwacja prowadzona na bieżąco

-praktyczne sprawdzenie wiedzy i umiejętności na imprezach w formie konkursów i quizów


Wnioski z realizacji zostaną uwzględnione w kolejnych projektach edukacyjnych.


Opracowanie i realizacja:

Alicja Stefanik, Alicja Cierżnicka, Katarzyna Mikołajczak, Piotr Libera