Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2016/2017

powrót

Projekt edukacyjny pt. „Bądź dobry jak chleb – św. Brat Albert Chmielowski” przeznaczony do realizacji w Zespole Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

"Święty Brat Albert nie pisał uczonych traktatów..., On po prostu pokazał jak należy miłosierdzie czynić. Pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi stać się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. Służyć bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie, być dobrym jak chleb."
Jan Paweł II


SPIS TREŚCI
I. Wstęp i założenia organizacyjne
II. Cele projektu
III. Czas trwania i zasięg projektu
IV. Metody i formy wykonania projektu
V. Tematyka i harmonogram działań
VI. Przewidywane osiągnięcia uczniów
VII. Ewaluacja projektu


I. Wstęp i założenia organizacyjne
Rok 2017 został ustanowiony przez polski Parlament Rokiem św. Brata Alberta.
W specjalnej uchwale napisano: „Jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia”. „Wielkość Brata Alberta wyraziła się w tym, że potrafił poruszyć innych, by nie pozostawali obojętni na los najbardziej opuszczonych, wyzwalając ludzką solidarność i dobroczynność” – powiedział kard. Stanisław Dziwisz w związku z rozpoczęciem Roku św. Brata Alberta. Z tej okazji zaplanowanych zostało wiele wydarzeń przypominających życie i działalność krakowskiego apostoła ubogich. Nasz szkoła włączyła się w obchody 100 letniej rocznicy urodzin tego wielkiego Polaka. Czas upływa, a my wciąż pamiętamy o nim pamiętamy. Warto jednak w tym roku w sposób szczególny zwrócić uwagę na jego życie i dzieła. Jego przesłanie, jako człowieka miłosierdzia, jest wciąż aktualne. Ludzi biednych, ubogich, chorych i potrzebujących wciąż mamy wokół siebie. Oni potrzebują naszego zaangażowania, tego byśmy byli „dobrzy jak chleb”.


II. Cele projektu
CEL GŁÓWNY:
• przybliżenie sylwetki Alberta Chmielowskiego jako wielkiego Polaka, autorytetu moralnego i wzoru godnego do naśladowania.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• kształtowanie postaw moralnych opartych o najwyższe wartości;
• kształtowanie umiejętności dostrzeganie wartościowych cech charakteru i usposobienia;
• kształtowanie pozytywnych postaw poprzez zrozumienie pojęcia „ czynienia dobra”, jako bezinteresownego działania na rzecz innych ludzi;
• kształtowanie postawy dobroci i radości oraz dzielenia się z innymi;
• kształtowanie postawy patriotycznej;
• wdrożenie uczniów do samodzielnej pracy: poszukiwania, selekcji, analizy i scalania informacji oraz ich wykorzystywania w konkretnej sytuacji zadaniowej;
• wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości;
• doskonalenie umiejętności prezentacji wytworów własnej pracy.


III. Czas trwania i zasięg projektu
Czas realizacji: od 8 maja do czerwca 2017.
Zasięg projektu: uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego przebywający na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym oraz w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. Treści tematyczne będą przekazywane na lekcjach religii, języka polskiego, historii, WOS-u oraz na zajęciach pozalekcyjnych.


IV. Metody i formy wykonania projektu
Metody:
- rozmowy tematyczne
- rozrywki umysłowe
- zajęcia plastyczne
- burza mózgów
- pokazy multimedialne
- praca z komputerem
- quiz tematyczny
- gry dydaktyczne
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- filmy dydaktyczne
- praca z czasopismami i książkami

FORMY :
- indywidualna praca,
- praca w grupie


V. Tematyka i harmonogram działań

W trakcie realizacji projektu będą realizowane:
1. Zajęcia tematyczne.
2. Zapoznanie z utworami literackimi i malarstwem św. Brata Alberta.
3. Pokaz filmów i prezentacji multimedialnych.
4. Quizy tematyczne.
5. Konkursy wiedzy o Albercie Chmielowskim.
6. Zajęcia plastyczne.

Proponowane tematy:
• „Poznajemy życiorys św. Brata Alberta”;
• Święty od biedaków. Krótka opowieść o Bracie Albercie Chmielowskim;
• „Myśli św. Brata Alberta”;
• „Cytaty św. Brata Alberta”;
• Prezentacja dokonań Brata Alberta;
• Brat mojego Boga – sztuka teatralna;
• Malarstwo Alberta Chmielowskiego;
• Św. Brat Albert Chmielowski i jego przesłanie „Bądź dobry jak chleb...”;
• Książki o Bracie Albercie;
• Prezentacja dorobku życia Św. Brata Alberta;
• Wiersze poświęcone bratu Albertowi: „Piękne życie”, „Bracie Albercie” Krystyny Chojeckiej, „Brat Albert” Krzysztofa Kołtuna;
• Losy brata Alberta na tle historii Polski;
• Współczesne dzieła niosące pomoc potrzebującym – instytucje, akcje, osoby prywatne.

VI. Przewidywane osiągnięcia uczniów:
Uczeń:
• wymienia najważniejsze wydarzenia z życia i działalności św. Brata Alberta;
• wyjaśnia, dlaczego święci są autorytetem dla wielu ludzi;
• zna dzieła i instytucje niosące współcześnie pomoc potrzebującym
• rozumie znaczenie kanonizacji i beatyfikacji świętych i błogosławionych;
• zna system wartości w życiu człowieka;
• współdziała w grupie i wspólnie rozwiązuje problemy;
• korzysta z różnych mediów i właściwie je wykorzystuje;
• selekcjonuje i przetwarza zebrane wiadomości;
• planuje i organizuje własną pracę;
• dokonuje samooceny własnej pracy;
• prezentuje wyniki swojej pracy.


VII. Ewaluacja projektu
Ewaluacja cząstkowa:
1. Quiz „Co wiemy o Św. Bracie Albercie?”
2. Wykonanie plakatu o Św. Bracie Albercie.

Ewaluacja końcowa:
1. Impreza podsumowująca projekt w Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy.
2. Wystawa tematycznych prac plastycznych.
Wnioski z realizacji zostaną uwzględnione w kolejnych projektach edukacyjnych.

 

Opracowanie i realizacja:
Ks. Dariusz Okoński
Agnieszka Kiernicka
Anna Osowska
Bożena Gęborys