Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2016/2017

powrót

Projekt edukacyjny "Dbamy o naszą planetę Ziemię – jesteśmy przyjaciółmi przyrody"

„Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi – przydarzy się człowiekowi. Człowiek nie utkał pajęczyny życia, jest nitką w tej pajęczynie; niszcząc pajęczynę życia – niszczy samego siebie.”

Cytat: Wódz Seattle (ok. 1786–1866) – wódz plemion Suquamish i Duwamish z okolic Seattle

 

SPIS TREŚCI

I. Wstęp i założenia organizacyjne

II. Cele projektu

III. Czas trwania i zasięg projektu

IV. Sposoby realizacji

V Metody i formy wykonania projektu

VI. Tematyka i harmonogram działań

VII. Ewaluacja projektu

 

I. Wstęp i założenia organizacyjne

Ludzie od bardzo dawna interesowali się Ziemią, oraz otaczającym ją Wszechświatem. Wszechświat to niezmierzona przestrzeń, którą przenika energia w różnych postaciach. Ziemia jest najbardziej poznaną dotychczas planetą i jak na razie jedyną, na której może istnieć życie.

Egzystencja człowieka na Ziemi jest nierozerwalnie związana ze środowiskiem naturalnym i dlatego bardzo istotne jest właściwe ukształtowanie zachowań człowieka wobec natury. Aby życie mogło nadal istnieć, człowiek musi poznać i szanować prawa, które regulują stosunki pomiędzy organizmami żywymi i ich naturalnym środowiskiem.

Cała planeta jest naszym domem i na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za jej los, bo wszyscy ludzie na świecie mają wspólne powietrze, wodę i ziemię. To od nas zależy dalszy los naszej planety.

Człowiek jako cząstka tego świata ma cieszyć się jego pięknem i korzystać ze wszystkich dóbr, ale ma też obowiązek przeciwstawić się wszelkiej arogancji wobec środowiska.

Aby człowiek mógł żyć, musi wykorzystywać zasoby naturalne, ale także bronić środowiska przed degradacją i gospodarować tak, aby z jego bogactw mogły korzystać przyszłe pokolenia.

Jednym z czynników zapobiegania i ograniczania takiego stanu rzeczy jest edukacja ekologiczna i kształtowanie ekologicznych postaw u dzieci. Ważne staje się, zatem kształtowanie świadomości i odpowiedzialności za środowisko, a zwłaszcza to najbliższe dziecku.

Nieprzemyślana ingerencja w przyrodę to zagrożenie nie tylko dla świata roślinnego i zwierzęcego, ale również dla człowieka i dlatego bardzo ważne zadanie stoi przed każdym z nas. Marnotrawstwo zasobów naturalnych powoduje nieodwracalne szkody, niszczy florę, faunę i prowadzi do zachwiania równowagi ekologicznej w ekosystemach.

Współczesny człowiek eksploatuje Ziemię w sposób nieodpowiedzialny, a prowadzi to do wyczerpania surowców i niebezpiecznego skażenia środowiska.

Taka postawa jest typowa dla człowieka konsumpcyjnego, który bogacąc się materialnie zapomina o przyrodzie i innych.

Jednym z głównych zadań wychowawczych szkoły jest uświadomienie uczniom, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na ludziach za losy naszej błękitnej planety, a także zwrócenie uwagi na postępującą degradację środowiska naturalnego, jak i możliwości zapobiegania i minimalizowania jej skutków, czyli co może zrobić człowiek, aby pomagać Ziemi, zapobiegać i chronić nasze środowisko.

Projekt: Dbamy o naszą planetę – jesteśmy przyjaciółmi przyrody” będzie dotyczył przypomnienia historii powstania Ziemi, jej miejsca we wszechświecie, bioróżnorodności, wskazania zagrożeń dla ludzkości, jakie niesie za sobą niewłaściwe postępowanie człowieka oraz ustanowienie kodeksu postępowania dobrego mieszkańca Ziemi.

 

II. Cele projektu

1. Cele ogólne:

• minimalizowanie stresów związanych z pobytem w środowisku szpitalnym poprzez stwarzanie warunków do osiągania sukcesów i zadowolenia w czasie działalności edukacyjno - wychowawczej

• wspieranie rozwoju procesów poznawczych oraz usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych

• kształtowanie odpowiedzialności za naszą planetę Ziemię

• kształtowanie postaw proekologicznych

2. Cele szczegółowe

• uczniowie chętnie uczestniczą w formach zabawowych dostosowanych do ich możliwości wysiłkowych i osiągają sukces i zadowolenie w działalności edukacyjno – wychowawczej

• uczniowie opowiadają o miejscu Ziemi w Układzie Słonecznym i Wszechświecie

• uczniowie opowiadają o budowie Ziemi i wymieniają cenne zasoby naturalne

• uczniowie wyjaśniają pojęcie bioróżnorodności i wymieniają cechy środowiska naturalnego

• podają przykłady, jak można zapobiegać degradacji naszej planety

• podają kiedy i pod jakim hasłem, odbywa się Dzień Ziemi 2017

• samodzielnie wyszukują informacje w Internecie oraz rozwiązują zadania

• wyjaśniają zasady rozwiązywania rebusów, eliminatek, wykreślanek quizów i zgodnie z nimi rozwiązują tematyczne rozrywki umysłowe

• samodzielnie tworzą kodeks dobrego mieszkańca Ziemi

• uczniowie współtworzą atmosferę przyjaźni i wzajemnego zrozumienia, dbają o dobre imię grupy i akceptują jej zasady funkcjonowania

• chętnie wykonują prace plastyczne i prezentują je na wystawie

 

III. Czas trwania i zasięg projektu

Projekt będzie realizowany od 18 do 29 kwietnia na oddziale laryngologii i chirurgii Adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 33 w wieku od 3 – 18 lat przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym.

22 kwietnia Dzień Ziemi pod hasłem: „W kierunku natury”

 

IV. Sposoby realizacji

• zajęcia edukacyjno - wychowawcze w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych

 

V. Metody i formy wykonania projektu

• rozmowy tematyczne

• rozrywki umysłowe

• zajęcia plastyczne – różnorodne techniki plastyczne

• burza mózgów

• prezentacje multimedialne

• praca z komputerem

• kodeks dobrego mieszkańca Ziemi

• odezwa do poddanych

• krzyżówki, rebusy, wykreślanki, eliminatki

 

VI. Tematyka i harmonogram działań

1. Miejsce Ziemi w układzie słonecznym i we Wszechświecie

2. Budowa naszej planety i jej zasoby naturalne

3. Bioróżnorodność Ziemi

4. Selektywna zbiórka odpadów

5. Dzień Ziemi 2017 pod hasłem: „W kierunku natury”

6. Wizyta gości z Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

 

VII. Ewaluacja projektu

• systematyczne obserwacje podczas zajęć i informacje zwrotne uzyskiwane od wychowanków (termometr uczuć, emotikony z emocjami, kosz i walizka)

• quiz tematyczny: Jesteśmy przyjaciółmi przyrody

• kodeks dobrego mieszkańca Ziemi

• wystawa prac plastycznych

 

Autorzy projektu: Maria Kozik, Bożena Dorszewska