Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2016/2017

powrót

Projekt edukacyjny „Z Wawelem do Trójmiasta”

Walory wycieczek szkolnych są powszechnie znane. Doświadczenia związane z wyjazdami są często dla uczniów jednym z bardziej wyrazistych wspomnień z pobytu w danej placówce. Głównym jednakże powodem, dla którego w każdej szkole jest miejsce dla imprez pozaszkolnych, w tym wycieczek, jest ich wspomagająca rola w procesie realizowania programu dydaktycznego i wychowawczego. Połączenie metody projektu z wycieczką szkolną daje uczniom jeszcze większe możliwości na samodzielne poszukiwanie różnych źródeł wiedzy i na tej podstawie budowania trwałych jej fundamentów.

Kierując się tym ważnym w wychowaniu młodzieży zadaniem, opracowano projekt edukacyjny pt. „Z Wawelem do Trójmiasta”. Pozwala on uczniom poznać piękno aglomeracji miejskiej leżącej nad Bałtykiem. Zapoznaje ich z położeniem geograficznym trzech polskich miast leżących nad polskim morzem oraz z ich historią, przez co uczy szacunku wobec dorobku naszych przodków. Ujęte w tytule projektu słowo Wawel - nazwa dawnej rezydencji władców Rzeczypospolitej – miejsce szczególne, łączące wszystkich Polaków, ale Wawel to też nazwa jednej z najstarszych firm cukierniczych w Polsce, dzięki hojności której wycieczka do Trójmiasta może być dla uczniów bardziej atrakcyjna.

Nasz projekt edukacyjny poprzedza wyjazd na dwudniową wycieczkę do Trójmiasta.
Na dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem na wycieczkę uczniowie otrzymują instrukcje z poleceniami do przygotowania. Dzielą się na trzy zespoły dowolnie, według zainteresowań. Pracują na zajęciach w szkole i w domu. Uczniowie zdobywają informacje o zagadnieniu, przygotowują opracowania, które na godzinie wychowawczej będą kolejno prezentować.
I. Podstawowe informacje
Temat projektu:” Z Wawelem do Trójmiasta”.
Tematy prezentacji:
1. Fauna Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i Oceanarium w Gdyni
2. Gdańsk w czasie II wojny światowej
3. Zabytki Gdańska
Zespół uczniowski: zespoły gimnazjalne i zespół licealny
Nauczyciele opiekunowie projektu: Alicja Cierżnicka, Alicja Stefanik

Problem: Przygotowanie informacji na temat Trójmiasta w celu rozwinięcia własnych zainteresowań oraz podzielenia się nimi z innymi uczniami.

II Cele projektu:
- kształcenie umiejętności korzystania z dóbr kultury
- wyrabianie postaw szacunku wobec kultury, tradycji i historii własnego narodu
- rozwijanie wiedzy o gatunkach zwierząt i ryb zgromadzonych w trójmiejskim ogrodzie zoologicznym i oceanarium oraz ich środowiskach przyrodniczych
- kształcenie umiejętności zachowania się w miejscach publicznych

III Cele szczegółowe/przewidywane osiągnięcia uczniów:
Uczeń:
- dokona interpretacji tytułu projektu,
- przedstawi klasyfikację zwierząt zgromadzonych w gdańskim Zoo,
- dokona charakterystyki wybranych gatunków zwierząt,
- scharakteryzuje wybrane środowiska morskie zaprezentowane w Oceanarium w Gdyni,
- pozyska informacje nt. wybuchu II wojny światowej,
- przedstawi obronę Poczty Polskiej w Gdańsku,
- zaprezentuje obronę Westerplatte,
- opracuje informacje nt. obozu koncentracyjnego w Stutthofie,
- Dokona wyboru trasy zwiedzania Gdańska,
- przedstawi informacje nt. najważniejszych pomników Gdańsku,
- wskaże i omówi atrakcyjne miejsca w Trójmieście.

IV Metody i formy pracy:
- praca indywidualna i grupowa
- wyszukiwanie i analiza informacji
- przedstawienie efektów pracy w postaci prezentacji multimedialnej podczas lekcji wychowawczej.

V Harmonogram działań:
- przedstawienie tematu, podział na zespoły i przydział zadań
- wyjaśnienie uczniom wcześniej przygotowanych instrukcji
(instrukcja dla każdego zespołu zawiera: temat projektu i jego cele, zadania jakie mają wykonać uczniowie oraz źródła, z których powinni korzystać przygotowując się do prezentacji, termin wykonania zadania)
- praca zespołów nad zadaniami w czasie zajęć terapeutycznych, lekcji lub indywidualnie w domu
- przedstawienie efektów pracy w postaci prezentacji multimedialnych 23.05.2017 r. podczas godziny wychowawczej

Załączniki:
1. Instrukcja dla zespołu I – edukacja przyrodnicza: „Fauna gdańskiego Zoo i oceanarium w Gdyni”.
2. Instrukcja dla zespołu II – edukacja historyczno-polonistyczna: „Gdańsk w czasie II wojny światowej”.
3. Instrukcja dla zespołu III – edukacja historyczno-polonistyczna: „Zabytki Gdańska”.
Opracowanie: Alicja Cierżnicka, Alicja Stefanik

 


Projekt – „ Z Wawelem do Trójmiasta”.
Instrukcja dla zespołu I - Edukacja przyrodnicza
Temat: Fauna Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i Oceanarium w Gdyni
Cele projektu:
- kształcenie umiejętności korzystania z dóbr kultury
- wyrabianie postaw szacunku wobec kultury, tradycji i historii własnego narodu
- rozwijanie wiedzy o gatunkach zwierząt i ryb zgromadzonych w trójmiejskim ogrodzie zoologicznym i oceanarium oraz ich środowiskach przyrodniczych
Zadania:
Podzielcie się zadaniami wewnątrz grupy. Po wykonaniu poszczególnych poleceń przygotujcie wspólnie prezentację nt. „Fauna Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i Oceanarium w Gdyni”.
1. Podaj logiczne wyjaśnienie tytułu projektu „Z Wawelem do Trójmiasta” (dlaczego z Wawelem do Trójmiasta?)
2. Zapoznaj się z klasyfikacją zwierząt zgromadzonych w gdańskim Zoo. Przedstaw swoją pracę na schemacie.
3. Dokonaj charakterystyki 2 wybranych przez siebie przykładów gatunków zwierząt z każdej z następujących grup:
a) Płazy
b) Gady
c) Ptaki
d) Ssaki
4. Scharakteryzuj 3 wybrane przez siebie rodzaje środowisk morskich, które zostały zaprezentowane w Oceanarium w Gdyni.
5. Z wszystkich przygotowanych przez zespół materiałów wykonajcie wspólnie prezentację multimedialną.
Źródła: Internet, przewodniki, opracowania, albumy

Termin prezentacji: 23.05.2017 r. podczas godziny wychowawczej
Sposób prezentacji: Prezentacja multimedialna (do 20 minut)
Kryteria oceny albumu i prezentacji: skala ocen 0 – 5
- Spełnienie wymagań (wykonanie zadania)
- Oryginalność ujęcia tematu
- Poprawność językowa tekstów i wypowiedzi
- Estetyka wykonania pracy
- Prezentacja: autokreacja, wywoływanie zaciekawienia
Ocena końcowa za projekt:

 


Projekt – „ Z Wawelem do Trójmiasta”.
Instrukcja dla zespołu II - Edukacja historyczno-polonistyczna
Temat: Gdańsk w czasie II wojny światowej
Cele projektu:
- kształcenie umiejętności korzystania z dóbr kultury
- wyrabianie postaw szacunku wobec kultury, tradycji i historii własnego narodu
- rozwijanie wiedzy o gatunkach zwierząt i ryb zgromadzonych w trójmiejskim ogrodzie zoologicznym i oceanarium oraz ich środowiskach przyrodniczych
Zadania:
Podzielcie się zadaniami wewnątrz grupy. Po wykonaniu poszczególnych poleceń przygotujcie wspólnie prezentację multimedialną „Gdańsk w czasie II wojny światowej”.
1. Podaj logiczne wyjaśnienie tytułu projektu „Z Wawelem do Trójmiasta” (dlaczego z Wawelem do Trójmiasta?)
2. Opracuj informacje nt. wybuchu II Wojny Światowej.
3. Przedstaw obronę Poczty Polskiej w Gdańsku.
4. Zaprezentuj obronę Westerplatte.
5. Opracuj informacje nt. obozu koncentracyjnego w Stutthofie.
6. Z wszystkich przygotowanych przez zespół materiałów wykonajcie wspólnie prezentację multimedialną.
Termin konsultacji: lekcje historii i języka polskiego
Źródła: Internet, przewodniki, opracowania, albumy

Termin prezentacji: 23.05.2017 r. podczas godziny wychowawczej
Sposób prezentacji: Prezentacja multimedialna (do 20 minut)
Kryteria oceny albumu i prezentacji: skala ocen 0 – 5
- Spełnienie wymagań (wykonanie zadania)
- Oryginalność ujęcia tematu
- Poprawność językowa tekstów i wypowiedzi
- Estetyka wykonania pracy
- Prezentacja: autokreacja, wywoływanie zaciekawienia
Ocena końcowa za projekt:

 


Projekt – „ Z Wawelem do Trójmiasta”.
Instrukcja dla zespołu III - Edukacja historyczno-polonistyczna
Temat : Zabytki Gdańska
Cele projektu:
-kształcenie umiejętności korzystania z dóbr kultury
-wyrabianie postaw szacunku wobec kultury, tradycji i historii własnego narodu
-rozwijanie wiedzy o gatunkach zwierząt i ryb zgromadzonych w trójmiejskim ogrodzie zoologicznym i oceanarium oraz ich środowiskach przyrodniczych
Zadania:
Podzielcie się zadaniami wewnątrz grupy. Po wykonaniu poszczególnych poleceń przygotujcie wspólnie prezentację multimedialną „Zabytki Gdańska”.
1. Podaj logiczne wyjaśnienie tytułu projektu „Z Wawelem do Trójmiasta” (dlaczego z Wawelem do Trójmiasta?)
2. Opracuj harmonogram spaceru po Starówce Gdańskiej (omów najważniejsze zabytki Starówki).
3. Przedstaw najważniejsze pomniki Gdańska.
4. Wskaż i opracuj atrakcyjne miejsca w Trójmieście.
5. Z wszystkich przygotowanych przez zespół materiałów wykonajcie wspólnie prezentację multimedialną.
Termin konsultacji: lekcje historii i języka polskiego
Źródła: Internet, przewodniki, opracowania, albumy

Termin prezentacji: 23.05.2017 r. podczas godziny wychowawczej
Sposób prezentacji: Prezentacja multimedialna (do 20 minut)
Kryteria oceny albumu i prezentacji: skala ocen 0 – 5
- Spełnienie wymagań (wykonanie zadania)
- Oryginalność ujęcia tematu
- Poprawność językowa tekstów i wypowiedzi
- Estetyka wykonania pracy
- Prezentacja: autokreacja, wywoływanie zaciekawienia
Ocena końcowa za projekt: