Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2016/2017

powrót

Projekt edukacyjny „Tydzień z Henrykiem Sienkiewiczem”

Wstęp.

Henryk Sienkiewicz jest pisarzem, którego dzieła wywarły ogromny wpływ na kształtowanie postaw i charakterów wielu pokoleń Polaków. Przez dziesiątki lat bohaterowie jego powieści służyli jako symbole cech i postaw życiowych, ich słowa nabierały wagi przysłów, stawały się trwałymi składnikami świadomości społecznej. Utwory wychodzące spod jego pióra stawały się bestselerami od momentu ukazania się.

Stefan Żeromski pisał, iż „czytali je wszyscy, tacy nawet którzy nigdy nic nie czytają”. Dodawał z podziwem „Książki kursują, rozbiegają się błyskawicznie. Niebywałe, niesłychane powodzenie. Sienkiewicz zrobił dużo, bardzo dużo. Niech imię jego będzie pochwalone”. Dzisiaj również dzieła powieściopisarza znajdują swoich wielbicieli, o czym świadczą ekranizacje i ponawiane wydania jego książek.

Realizacja projektu „Tydzień z Henrykiem Sienkiewiczem” ma na celu przybliżenie uczniom sylwetki pisarza, jego utworów oraz zwrócenie uwagi na to, jak wielkie znaczenie miał i ma nadal jego dorobek dla czytelników w Polsce i na całym świecie.

Szczególną okazją dla omówienia powyższych zagadnień jest fakt, iż rok 2016 został przez Sejm Rzeczpospolitej poświęcony w szczególny sposób Henrykowi Sienkiewiczowi
z powodu rocznic: 5 maja minęło 170 lat od urodzin pisarza, a 15 listopada przypada 100-na rocznica jego śmierci.

O tym, iż nie tylko w Polsce książki Sienkiewicza były czytane i podziwiane świadczy fakt,
iż 10 grudnia 1905 roku otrzymał Nagrodę Nobla. Był pierwszym Polakiem, który otrzymał
tę nagrodę w dziedzinie literatury i to w czasie, gdy Polski nie było na mapie Europy.

Warto również, aby uczestnicy projektu, w kilka dni po Święcie Niepodległości, dostrzegli
i uświadomili sobie głęboki patriotyzm, jaki motywował Henryka Sienkiewicza do kreślenia kolejnych dzieł literackich, brania udziału w wielu akcjach i inicjatywach społecznych. Niestety on sam wolnej Polski nie doczekał.

Podczas realizacji projektu uczniowie będą mogli poznać lub przypomnieć sobie dzieła Henryka Sienkiewicza, zapoznać się z treścią przemówienia, jakie wygłosił podczas ceremonii rozdania nagród im. Alfreda Nobla w Sztokholmie, obejrzeć wybrane ekranizacje jego dzieł.

Zaplanowane w ramach projektu przedsięwzięcia mają być dla dzieci i młodzieży okazją
do wzajemnej integracji, pogłębienia wiedzy, kształtowania postaw, odbycia niezwykłej podróży wraz z bohaterami dzieł Henryka Sienkiewicza.

Uczestnicy projektu.

Do uczestnictwa w projekcie zostaną zaproszeni uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego przebywający w Klinice Pediatrii Hematologii
i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Czas realizacji projektu:

14- 18 listopada 2016 roku - przygotowanie do realizacji projektu

21- 25 listopada 2016 roku - projekt „Tydzień z Henrykiem Sienkiewiczem”

Cele ogólne:

· zainteresowanie uczniów twórczością Henryka Sienkiewicza, jego działalnością
na rzecz Polski i Polaków, a także wzorcami osobowymi, jakie umieścił na kartach swych dzieł,

· budzenie szacunku dla Ojczyzny, przywiązania do tradycji, zainteresowań związanych z przeszłością naszego państwa,

· kształtowanie postaw patriotycznych,

· poszerzenie wiedzy na temat ważnych wydarzeń związanych z historią Polski,

· rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

· doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych,

· wdrożenie uczniów do samodzielnego rozwiazywania problemów, korzystania
z różnych źródeł informacji,

· umacnianie wiary we własne możliwości,

· przygotowanie do kształcenia i samokształcenia w przyszłości.

Cele szczegółowe/ przewidywane osiągnięcia uczniów:

Uczeń:

· wymieni najważniejsze fakty związane z życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza,

· przeczyta ze zrozumieniem wybrane utwory Henryka Sienkiewicza (w całości lub wybrane fragmenty)

- Potop

- Quo vadis

- W pustyni i w pyszczy

- Latarnik

- Legenda żeglarska

- Sachem

- Bajka

- tekst przemówienia po otrzymaniu Nagrody Nobla

· scharakteryzuje wybranych bohaterów poznanych utworów,

· wskaże elementy świata przedstawionego w przeczytanych fragmentach,

· zdefiniuje pojęcia; powieść, nowela, ekranizacja filmowa dzieła literackiego,

· wykona plakat, rozwiąże krzyżówkę, uzupełni karty pracy

· zapozna się z wybranymi adaptacjami filmowymi dzieł noblisty,

· weźmie udział w dyskusji na temat twórczości Henryka Sienkiewicza,

· wykona i zagra w grę dydaktyczną opartą na życiu i twórczości pisarza

· wyjaśni znaczenie słów kończących Trylogii: „Na tym kończy się ten szereg książek pisanych w ciągu kilku lat i w niemałym trudzie – dla pokrzepienia serc”

· potwierdzi rolę i znaczenie twórczości Henryka Sienkiewicza dla literatury polskiej i społeczeństwa polskiego

Metody pracy:

· rozmowy tematyczne

· elementy wykładu

· praca z tekstem literackim, czytanie ze zrozumieniem

· pogadanka

· dyskusja

· praca z różnymi źródłami informacji

· burza mózgów

· rozwiązywanie zadań i łamigłówek

· praca plastyczna, plakat

· aktywnego słuchania

· swobodnej wypowiedzi

Ewaluacja projektu.

Informacją zwrotną niezbędną do oceny projektu, jego celów i efektów będą postawy, zachowania i zaangażowanie uczniów w czasie zajęć.

Sprawdzenie zdobytej przez dzieci i młodzież wiedzy i umiejętności będzie możliwe
w trakcie wykonywania przez uczniów okolicznościowych plakatów, uzupełniania kart pracy, łamigłówek, krzyżówek.

W czasie trwania projektu uczniowie przygotują grę edukacyjną oraz wystawkę dzieł Henryka Sienkiewicza i opracowań jemu poświęconych. Będą mieli również okazję obejrzeć ekranizację opartą na wybranej powieści Henryka Sienkiewicza (W pustyni i w puszczy, Potop, Ogniem i mieczem, Krzyżacy, Quo vadis).

Opracowanie: Agnieszka Kiernicka, Alina Poznańska