Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2016/2017

powrót

Projekt edukacyjny „Podziel się radością”

WSTĘP

 

Ważnym elementem kształtowania postaw i relacji społecznych jest uświadamianie dzieciom i młodzieży, jak istotne jest dostrzeganie potrzeb innych, nawiązywanie życzliwych kontaktów, budowanie więzi. W dzisiejszym świecie, kiedy dorośli i dzieci skupiają się często na własnych sprawach, problemach, zamykają się we własnym świecie, kiedy relacje międzyludzkie ulegają znacznemu ograniczeniu powinniśmy jako nauczyciele, wychowawcy tak często jak tylko to możliwe, rozbudzać w uczniach wrażliwość na drugiego człowieka, chęć i potrzebę kontaktu z rówieśnikami.

 

Dzieci i młodzież przebywające w szpitalu w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii na długotrwałym leczeniu są szczególnie narażone na izolację, osamotnienie, oderwanie od środowiska rówieśników. Chcąc chociaż w niewielkim stopniu zaradzić tym problemom wraz z Panią Barbarą Galek, nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim postanowiłyśmy zachęcić dzieci przebywające w szpitalu i uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 do nawiązania kontaktu – przyjaźni, zbudowania życzliwej więzi. Wierzymy, że poprzez uczestnictwo w tym projekcie uczniowie szkoły podstawowej dowiedzą się o problemach swoich rówieśników przebywających w szpitalu, uwrażliwią się na ich potrzeby, będą chciały chociaż odrobinę pocieszyć, zapewnić o swojej pamięci i życzliwości. Dla dzieci przebywających w szpitalu nawiązanie kontaktów z uczniami z Solca Kujawskiego będzie z kolei okazją doświadczenia wsparcia, życzliwości rówieśników, przeżycia radosnych chwil. Chciałybyśmy również, aby dzieci chore, wykonując plakaty, laurki, pisząc listy, uświadomiły sobie, że one też mogą coś zrobić dla kogoś, że mogą sprawić innym radość.

 

Zaplanowane w ramach projektu przedsięwzięcia będą dla dzieci i młodzieży z Kliniki PHO oraz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim okazją do wzajemnej integracji, budowania postaw życzliwości i wrażliwości na potrzeby innych.

 

 

1. CELE PROJEKTU

Cele ogólne:

· Budowanie właściwych relacji społecznych.

· Kształtowanie postaw wrażliwości, wzajemnej życzliwości, sprawiania innym radości.

· Wdrożenie uczniów do podejmowania działań, do aktywności w celu budowania więzi z rówieśnikami.

· Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

· Umacnianie poczucia wiary we własne możliwości.

· Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku w budowaniu relacji międzyludzkich.

· Przygotowanie do kształtowania i budowania relacji międzyludzkich w przyszłości.

· Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

Cele szczegółowe/Przewidywane osiągnięcia ucznia

Uczeń:

· Współdziała w grupie, wykorzystując twórczość własną w pracach plastycznych.

· Wykonuje plakat, laurkę, kartkę świąteczną, dar serca.

· Dba o estetykę wykonywanych prac.

· Pisze list z uwzględnieniem elementów charakterystycznych dla tej formy wypowiedzi.

· Układa świąteczne życzenia dla rówieśników.

· Zna wybrane pozycje literatury dziecięcej i młodzieżowej.

· Charakteryzuje losy bohaterów wybranych książek.

· Nawiązuje życzliwe relacje z rówieśnikami.

 

 

2. PLAN REALIZACJI PROJEKTU

 

X. POZNAJMY SIĘ – listy powitalne uczniów SP nr 4 i ZS Nr 33

 

XI. SPOTKANIE W SP NR 4: rozmowa kierowana, prezentacja pracy szkoły szpitalnej, praca plastyczna, wspólne czytanie książek

 

XII. ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA: plakat tematyczny, kartki świąteczne, przedstawienie

 

II. DZIEŃ CHOREGO: dar serca dla dzieci z ZS Nr 33 od dzieci z SP nr 4

 

III/IV SPOTKANIE W ZS NR 33: rozmowa kierowana, praca plastyczna, czytelnicze popołudnie

 

VI. DZIEŃ DZIECKA: dar serca dla dzieci z SP nr 4 od dzieci z ZS Nr 33

 

VI PODSUMOWANIE PROJEKTU: listy z podziękowaniami

 

 

3. Czas trwania i zasięg projektu

Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy przebywających na leczeniu w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim. Realizacja założeń planowana jest od października 2016 roku do czerwca 2017 roku.

 

 

4. Podsumowanie projektu

Ewaluacja projektu będzie odbywać się na bieżąco, na każdych zajęciach, poprzez obserwację postępów i aktywności uczniów. Wyniki pracy uczniów (plakaty, laurki, zdjęcia itp.) zostaną zaprezentowane na gazetce szkolnej zarówno w szpitalnej świetlicy, jak i w Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim.

 

 

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Kiernicka, Katarzyna Niedzwiec