Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2016/2017

powrót

Podsumowanie projektu edukacyjnego pt. "Dobre wychowanie na co dzień i od święta"

Kulturalnego człowieka możemy bez trudu poznać po jego zachowaniu, sposobie ubierania się, czy też wysławiania. Dobre maniery, czyli zasady savoir-vivre, to nic innego jak serdeczność, uprzejmość i życzliwość dla innych. Kulturę osobistą i dobre maniery kształtujemy przez całe życie; istotne jest jednak, aby rozpocząć tę pracę od najwcześniejszych lat. Dobre maniery człowiek wynosi z domu rodzinnego, w którym powinny one zostać ukształtowane i zakorzenione. Jeszcze nie tak dawno tzw. zasady dobrego wychowania sterowały naszym życiem. Przez ich pryzmat ocenialiśmy znajomych i nieznajomych w różnych sytuacjach życiowych. Rozluźnienie obyczajów spowodowało, że wiele ponadczasowych norm odeszło w zapomnienie. Młodzi ludzie często nie znają, a jeżeli znają, to niechętnie respektują zasady savoir-vivre. Jest to więc ważny problem i spore wyzwanie dla wychowawców i nauczycieli. Istotą projektu było przybliżanie uczniom podstawowych zasad savoir–vivre’u, wyposażanie w umiejętność kulturalnego zachowania oraz wychowanie w duchu szacunku dla drugiego człowieka.

Realizacja projektu objęła swym zasięgiem uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum w Klinice Psychiatrii, Onkologii i Hematologii oraz Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Realizacja założeń projektu miała miejsce od grudnia 2016 r. do lutego 2017 r. Cele projektu zostały zrealizowane. Uczniowie zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych zgodnie z przyjętymi normami i zasadami kultury. Nasi podopieczni zwracają uwagę na kulturalne komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami, personelem medycznym i rówieśnikami. Stosują zasady kulturalnego zachowywania się w miejscach publicznych kino, teatr, filharmonia, opera, środki komunikacji publicznej itp. Wymieniają i dobierają do danej sytuacji zasady dobrego zachowania, których należy przestrzegać.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- przeprowadzono cykl zajęć warsztatowych dla uczniów Kliniki Psychiatrii dotyczących zasad komunikowania się, gestów i mowy ciała oraz kultury zachowania;

- wykonano elementy dekoracyjne na świąteczny stół;

- przeprowadzono zajęcia warsztatowe nt. nakrywania stołu , zachowania przy stole, w trakcie rodzinnych i oficjalnych spotkań, usadzenia gości i dbania o atmosferę przy spotkaniach;

- wykonano gazetkę tematyczną pt. „Dobre wychowanie” oraz „Maniery nastolatka”

- prace plastyczne na temat „Moje wychowanie - moją wizytówką”

- rozmowy kierowane na temat: relacje z rówieśnikami , nauczycielami , osobami starszymi - scenki rodzajowe;

- quiz wiedzy pt. „Zasady dobrego zachowania”;

- odbyły się spotkania z Panem Łukaszem Kosińskim (pracownik Wydziału Edukacji UM oraz organizator Akademii Dobrego Wychowania przy UKW w poprzednich latach) nt. zasad wychowania na co dzień oraz budowania pozytywnego wizerunku własnej osoby;

- omówiono alfabet dobrych manier;

- przeprowadzono imprezy na oddziałach podsumowujące projekt pt. „Jestem grzeczny i miły dla wszystkich”.

W trakcie realizacji założeń projektu podkreślone zostało, że znajomość podstawowych zasad kulturalnego zachowania i komunikacji międzyludzkiej jest bardzo ważna w naszym życiu, zjednuje nam sympatię i szacunek innych ludzi. Potwierdza to motto „Ten, kto umie się zachować, na sympatię zasługuje. Dobrze wiec pamiętaj słowa: przepraszam, proszę, dziękuję”.

Mamy nadzieję, że udało się skłonić uczniów do zmiany zachowań, refleksji dotyczących wpływu kultury na jakość codziennych kontaktów społecznych, przestrzegania przez nich zasad kulturalnego życia i wyrobienia nawyków stosowania w praktyce zasad savoir-vivre. Wierzymy, ze korzystając z wiedzy i doświadczeń wyniesionych z zajęć uczniowie będą radzić sobie w różnych sytuacjach społecznych w sposób taktowny, nie powodujący konfliktów. Widzimy potrzebę kontynuacji tego typu działań w związku z rozluźnieniem norm i zasad społecznych.

Organizatorzy projektu:

Bożena Gęborys

Monika Krajniak

Anna Widerkiewicz