Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2016/2017

powrót

Projekt edukacyjny pt. „Dobre wychowanie na co dzień i od święta”

„Dobre maniery są kluczem do łatwiejszego życia wśród ludzi”

 

I. SŁOWO WSTĘPNE

Kulturalnego człowieka możemy bez trudu poznać po jego zachowaniu, sposobie ubierania się, czy też wysławiania. Dobre maniery, czyli zasady savoir-vivre, to nic innego jak serdeczność, uprzejmość i życzliwość dla innych. Kulturę osobistą i dobre maniery kształtujemy przez całe życie; istotne jest jednak, aby rozpocząć tę pracę od najwcześniejszych lat. Dobre maniery człowiek wynosi z domu rodzinnego, w którym powinny one zostać ukształtowane i zakorzenione. Jeszcze nie tak dawno tzw. zasady dobrego wychowania sterowały naszym życiem. Przez ich pryzmat ocenialiśmy znajomych i nieznajomych w różnych sytuacjach życiowych. Rozluźnienie obyczajów spowodowało, że wiele ponadczasowych norm odeszło w zapomnienie. Młodzi ludzie często nie znają, a jeżeli znają, to niechętnie respektują zasady savoir-vivre. Jest to więc ważny problem i spore wyzwanie dla wychowawców i nauczycieli. Istotą projektu jest więc przybliżanie uczniom podstawowych zasad savoir–vivre’u, wyposażanie w umiejętność kulturalnego zachowania oraz wychowanie w duchu szacunku dla drugiego człowieka.

 

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Czas trwania i zasięg projektu:

Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 33: szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum przebywających na leczeniu w Klinice Psychiatrii, Pediatrii, Onkologii i Hematologii oraz Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Realizacja założeń planowana jest od listopada 2016 r. do stycznia 2017 r.

 

III. CELE PROJEKTU

Cele ogólne:

-propagowanie zasad kulturalnego zachowania

-podniesienie kultury osobistej uczniów

-wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych zgodnie z przyjętymi normami i zasadami kultury

 

Cele operacyjne:

-uczniowie stosują w praktyce zwroty grzecznościowe;

-uczniowie wymieniają i dobierają do danej sytuacji zasady dobrego zachowania, których należy przestrzegać;

-stosują zasady kulturalnego zachowywania się w miejscach publicznych kino, teatr, filharmonia, opera, środki komunikacji publicznej itp.);

-samodzielnie nakrywają stół zgodnie z zasadami savoir-vivre;

-kulturalnie komunikują się z nauczycielami, rodzicami, personelem medycznym i rówieśnikami;

-dbają o odpowiednią oprawę uroczystości i uczestniczą w ich przygotowaniu i przeprowadzeniu

-samodzielnie wykonują dekoracje stołu i otoczenia dostosowane do okoliczności;

-znają i stosują zasady netykiety

-rozwiązują rebusy tematyczne, krzyżówki i wykreślanki.

 

IV. SPOSOBY REALIZACJI

Treści i tematyka projektu

Kultura osobista.

Kultura języka.

Słowa klucze.

Savoir-vivre przy stole.

Uroczystości rodzinne.

Gościmy obcokrajowców, czyli savoir-vivre na świecie.

Jak Cię widzę, tak Cię piszę, czyli o doborze stroju.

Dobre maniery w szkole.

Netykieta, czyli kultura w sieci.

Grzeczność na co dzień, czyli o zachowaniu się w miejscach publicznych.

Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych.

 

Metody pracy:

-zajęcia warsztatowe,

-burza mózgów.

-rozmowy tematyczne.

-pokaz multimedialny.

-praca z komputerem.

-quizy wiedzy.

-zajęcia plastyczne.

 

Formy pracy:

Praca w grupach i indywidualna.

 

Techniki pracy stosowane do realizacji założeń projektu edukacyjnego:

Rozmowy kierowane.

Ćwiczenia- zabawy tematyczne

Swobodne wypowiedzi.

Burza mózgów.

Praca z komputerem.

Drama.

Zajęcia plastyczne.

Quizy tematyczne.

Gry dydaktyczne.

Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów.

Prezentacje multimedialne.

 

Pomoce dydaktyczne:

rekwizyty- przedmioty użytkowe

komputery, laptopy,

książki,

plansze

serwetki

materiały dekoracyjne.

 

V. EWALUACJA I PREZENTACJA EFEKTÓW PROJEKTU

Efektem realizacji projektu będzie zmiana zachowań uczniów, przestrzeganie przez nich zasad kulturalnego życia w grupie społecznej, wyrobienie nawyków stosowania w praktyce zasad savoir-vivre, radzenie sobie w różnych sytuacjach społecznych w sposób taktowny, nie powodujący konfliktów.

Ewaluacja cząstkowa – bieżąca:

-wykonanie plakatu

-praca pisemna „Moje zachowanie świadczy o mnie”

-wykonanie dekoracji okolicznościowych i pomoc w przygotowaniu imprez

Ewaluacja końcowa:

-konkurs wiedzy na temat savoir- vivre

-quiz o dobrym zachowaniu

-alfabet dobrych manier dla nastolatka

-ankieta ewaluacyjna

 

Autorzy projektu:

Bożena Gęborys

Anna Widerkiewicz

Monika Krajniak