Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2015/2016

powrót

Projekt edukacyjny pt. „Jan Paweł II - pielgrzymem pokoju”

„W WYCHOWANIU CHODZI WŁAŚNIE O TO, AŻEBY CZŁOWIEK

STAWAŁ SIĘ CORAZ BARDZIEJ CZŁOWIEKIEM –

O TO, AŻEBY BARDZIEJ BYŁ, A NIE TYLKO WIĘCEJ MIAŁ,

ABY WIĘC POPRZEZ WSZYSTKO, CO MA, CO POSIADA,

UMIAŁ BARDZIEJ I PEŁNIEJ BYĆ CZŁOWIEKIEM,

TO ZNACZY, AŻEBY RÓWNIEŻ UMIAŁ BARDZIEJ BYĆ NIE TYLKO Z DRUGIM,

ALE I DLA DRUGICH”.

Jan Paweł II (przemówienie w UNESCO dn.02.06.1980)

 

 

Projekt edukacyjny pt. „Jan Paweł II - pielgrzymem pokoju”

 

 

I. Wstęp

Jan Paweł II i nauka, którą głosił, jest wielką skarbnicą treści poznawczych i wychowawczych. Uchwałą Sejmu RP z dnia 5 grudnia 2014 r., rok 2015 został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II. Każdy młody człowiek potrzebuje w swoim życiu autorytetu, kogoś, kto będzie dla niego wzorem do naśladowania. Takim człowiekiem, szczególnie dla wielu młodych ludzi z całą pewnością jest Papież Jan Paweł II. Dzisiejszy świat oferuje młodym ludziom wiele pokus, które w osobach nie mających oparcia w nikim, mogą wywołać wiele nieprzyjemnych konsekwencji i zmian. Szukamy więc dla siebie autorytetu, który będzie wzbudzał nasze zaufanie oraz wywoła zmiany w naszym myśleniu, postrzeganiu współczesnego świata. Projekt ten skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 33 przebywających na leczeniu w Klinice Onkologii i Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, ale również obejmuje całą społeczność szkolną, chcącą kształtować system pewnych wartości wyższych i pozytywnych wzorców do naśladowania. Realizując powyższy projekt, uczniowie będą rozwijali swoje umiejętności w zakresie: uczenia się, myślenia, poszukiwania, działania, doskonalenia, komunikowania i współpracy. Będzie to także doskonała okazja do integracji młodzieży szkolnej.

 

Sądzimy, że realizacja naszego projektu w dużym stopniu przyczyni się do rozwinięcia u dzieci i młodzieży wrażliwości na słowa Ojca Świętego, szczególnie te, które kierowane były bezpośrednio do nich. Wyrobi w nich poczucie własnej wartości, pokaże wielki potencjał dobra i piękna, jakie tkwi w każdym człowieku, a szczególnie w dziecku. Ufamy, że ten projekt w dużej mierze przyczyni się do rozwoju moralności dzieci, uwrażliwi je na potrzeby drugiego człowieka.

 

II. Cele projektu:

Cel główny:

Pogłębianie wiedzy na temat życia i nauczania Jana Pawła II jako pielgrzyma pokoju.

 

Cele szczegółowe:

· przybliżenie uczniom sylwetki Jana Pawła II jako wielkiego Polaka, autorytetu moralnego i wzoru patrioty;

· kształtowanie postawy patriotycznej i przesłania pokoju rozumianej zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II jako „umiłowanie tego, co ojczyste” (historii, tradycji, języka, krajobrazu, dokonań rodaków), wyrażające się w świadomości narodowej i działaniu na rzecz narodowej wspólnoty;

· poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej życia i nauczania Jana Pawła II ze szczególnym uwzględnieniem jego roli jako wielkiego wychowawcy Polaków, duchowego przewodnika młodzieży i pielgrzyma pokoju;

· wdrożenie uczniów do samodzielnej pracy: poszukiwania, selekcji, analizy i scalania informacji oraz ich wykorzystywania w konkretnej sytuacji zadaniowej;

· wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości;

· doskonalenie umiejętności prezentacji wytworów własnej pracy.

 

III. Czas trwania i zasięg projektu:

Projekt realizowany będzie w miesiącu październiku na Oddziale Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. Treści tematyczne będą przekazywane na lekcjach wychowawczych, języka polskiego i religii w klasach I-III gimnazjum; w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w klasach licealnych.

 

IV. Treści tematyczne:

Karol Wojtyła od najmłodszych lat. Jego rodzice i najbliżsi.

· Zebranie książek, artykułów prasowych, wydruków komputerowych o dzieciństwie i życiu młodzieńczym Karola Wojtyły.

· Wypis najważniejszych dat i wydarzeń z tego okresu.

· Zebranie wspomnień kolegów Lolka.

 

Lata kapłańskie i kardynalskie.

· Wyjaśnianie pseudonimu „Wuj Karol”.

· Pokaz zdjęć „Na szlaku z młodzieżą”.

· Kapłan i biskup wśród wiernych.

 

Wybór na Stolicę Piotrową.

· Wyjaśnianie terminu konklawe- samodzielne szukanie informacji: encyklopedie, słowniki, Internet.

· Wykonanie herbu Jana Pawła II- objaśnianie jego symboliki.

· Humor Jana Pawła II

 

Papież i górskie krajobrazy.

· Prace plastyczne dowolną techniką

· Zebranie wypowiedzi Jana Pawła II o górach i górskich wyprawach

· Sport i turystyka- albumy gazetka, wspomnienia przyjaciół

 

Ojciec Św. na spotkaniach z dziećmi.

· Zgromadzenie zdjęć Ojca Świętego z dziećmi

· Zebranie wypowiedzi Papieża o dzieciach

· Wybór ciekawych cytatów z przemówień do dzieci

 

Pielgrzymki Ojca Świętego do Polski.

· Opracowanie kroniki papieskich podróży do Ojczyzny

- układ chronologiczny

- hasło pielgrzymki

- główne przesłanie

- odwiedzone miasta

· Przygotowanie zestawu map konturowych Polski z zaznaczonymi miastami poszczególnych pielgrzymek.

 

Wiersze dla Ojca Świętego.

· Układanie wierszy rymowanek, modlitw o Ojcu Świętym.

· Pisanie oraz ozdabianie przygotowanych wierszy..

· Recytacja najładniejszych wierszy podczas koncertu dla Ojca Świętego.

 

Piosenki dla Ojca Świętego.

· Wyszukiwanie piosenek dla Jana Pawła II.

· Opanowanie tekstów na pamięć.

· Opracowanie układu choreograficznego.

 

Portret „Sercem malowany”.

· Wybór techniki plastycznej.

· Zgromadzenie potrzebnych materiałów.

· Wykonanie portretów.

· Prezentacja prac na wystawie.

 

 

V. Metody i formy:

Formy pracy: zbiorowa i indywidualna

 

Metody pracy:

- rozmowy tematyczne

- rozrywki umysłowe

- zajęcia plastyczne

- burza mózgów

- pokazy multimedialne

- praca z komputerem

- quiz tematyczny

 

VI. Pomoce:

- zestaw materiałów edukacyjnych, filmy edukacyjne, plansze, zdjęcia, książki, czasopisma, karty pracy, mapa pielgrzymek, pisaki; prezentacja PowerPoint, itp.

 

VII. Przewidywane osiągnięcia:

uczeń:

· zna podstawowe wydarzenia z życia Karola Wojtyły;

· wyszukuje w różnych źródłach informacje na zadany temat (książki, encyklopedie, Internet, programy multimedialne, filmy);

· wymienia do jakich miast pielgrzymował Ojciec Święty;

· zna najważniejsze przesłania spotkań z wiernymi;

· zaznacza na mapie trasę wybranej pielgrzymki;

· definiuje pojęcie autorytetu i idola;

· wymienia cechy charakterystyczne pontyfikatu Jana Pawła II;

· zna symbole papieskie – nazywa je i rozpoznaje na ilustracjach;

· zna główne hasła, przesłania, idee nauki Jana Pawła II.

 

VIII. Przebieg i realizacja projektu:

1. Zajęcia tematyczne.

2. Zapoznanie z utworami literackimi propagującymi życie i dorobek św. Jana Pawła II.

3. Pokaz filmów i prezentacji multimedialnych.

4. Quizy tematyczne.

5. Konkursy wiedzy o św. JP II.

6. Zajęcia plastyczne.

7.Sprawozdanie z realizacji projektu.

 

IX. Ewaluacja projektu

Ewaluacja końcowa:

· Impreza podsumowująca projekt „ Jan Paweł II pielgrzymem pokoju” w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

· Wystawa tematycznych prac plastycznych.

X. Realizatorzy projektu:

Ksiądz Dariusz Okoński, Agnieszka Kiernicka, Bożena Gęborys