Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2015/2016

powrót

Projekt edukacyjny „Z magicznej półki Bajkowozu”

SPIS TREŚCI

I Wstęp i założenia organizacyjne.

II Cele projektu.

III Realizatorzy projektu.

IV Czas i miejsce realizacji projektu.

V Metody i formy wykonania projektu.

VI Źródła informacji.

VII Tematyka i harmonogram działań.

VIII Czas i sposób prezentacji.

IX Ocena prezentacji.

X Ocena projektu.

XI Ewaluacja projektu.

I Wstęp i założenia organizacyjne.

We współczesnym świecie książka musi rywalizować z różnymi formami przekazu, aby utrzymać należne jej miejsce. Znaczenia książki nie można przecenić. Pełni ona nadal ważną funkcję, przede wszystkim edukacyjną. W dobie nieustannego doskonalenia się, nauki języków, zdobywania kolejnych etapów kształcenia, zmiany kwalifikacji, ciągle wzrasta rola książki. Wydawcy prześcigają się w wydawaniu coraz bardziej atrakcyjnych encyklopedii, słowników, zbiorów poezji, baśni, itp., często bogato ilustrowanych, zawierających skondensowaną wiedzę z różnych dziedzin. Mimo to, trudno skłonić dzieci i młodzież do obcowania z książką. Przegrywa ona z komputerem i telewizją. Nauczyciele, wychowawcy i rodzice zastanawiają się , co zrobić, aby zmienić tę sytuację. Wielu dorosłych również nie czyta, nie można więc liczyć na to, że wpoją oni swoim dzieciom miłość do książek.

Kontakt z książką nie jest tak naturalną potrzebą jak zabawa, różne formy aktywności ruchowej, poznawczej czy werbalnej. Rozbudzenie takich potrzeb wymaga pewnych wzorów, których musi dostarczyć przede wszystkim środowisko rodzinne, przedszkolne i szkolne. Rodzice i nauczyciele mogą od najwcześniejszych lat w sposób świadomy i systematyczny kształtować nawyki stałego obcowania z książką i czasopismem.

Ważne jest rozbudzenie w dziecku zaciekawienia książką, a wtedy kontakt z nią pozostanie naturalną potrzebą już na całe życie. Dziecko nie powinno być pozostawione z książeczką ,,sam na sam”. Ważna jest pomoc dorosłego, jego uwaga i zainteresowanie. Wspólne chwile spędzone na oglądaniu i czytaniu bajeczek na pewno zaowocują w przyszłości. Przygotujemy w ten sposób dziecko do tego, aby kiedyś stało się czytelnikiem dojrzałym, zdolnym świadomie wybierać i oceniać książkę, rozwijać określone gusty i zainteresowania literackie, obcować z dziełem literackim w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

Dlaczego wprowadzenie dziecka w świat literatury należy uważać za ważne zadanie rodziców, nauczycieli i wychowawców?

Można na to pytanie odpowiedzieć następująco: ponieważ jest to wprowadzenie w bogaty świat wartości , jakie zawiera w sobie literatura piękna. Jeżeli chcemy, aby dzieci umiały odróżniać dobro od zła, czytajmy dzieciom wartościowe książki. Dzieci uczą się głównie poprzez przykład, naśladując dorosłych. Współczesny świat dostarcza jednak wielu sprzecznych wzorów, w których łatwo się zagubić. Dlatego świadomie powinniśmy uczyć dzieci wartości moralnych, czytając im mądre książki, rozmawiając o wartościach i samemu je praktykując. Zdaniem L. i R. Eyre -,,Wartości, tak jak języka trzeba się uczyć od najmłodszych lat. Ucząc się wartości pomagamy dzieciom zbudować mocny i prawy charakter. Dzięki nim będą stawiać sobie dobre cele i słuszne decyzje.”

,,Wartości moralne to drogowskazy życiowe, które kształtują lepszych ludzi, lepsze życie i lepsze stosunki międzyludzkie. Wartości moralne nadają życiu sens.”

Pamiętając o ważnej roli książki w życiu dzieci i młodzieży, podjęłyśmy się opracowania i przeprowadzenia wśród uczniów szkoły szpitalnej projektu edukacyjnego

pt. „Z magicznej półki Bajkowozu”.

Projekt adresowany jest do uczniów klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej przeby­wających na leczeniu i uczących się na oddziałach dziecięcych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Realizowany będzie w dniach od 6 X do 27 X 2015 roku. Powstał w oparciu o doświadczenia edukacyjne nauczycieli języka polskiego, nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli pozalekcyjnych zajęć wychowawczych. Zawarte w nim treści są zgodne z pod­stawą programową języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej jak i podstawami programo­wymi z poszczegól­nych przedmiotów dla klas IV-VI. Projekt ma charakter interdyscyplinarny – działa w różnych dziedzinach edukacji.

II Cele projektu.

Cele terapeutyczne:

- odreagowanie napięć nerwowych spowodowanych pobytem w szpitalu,

- poprawa nastroju poprzez stwarzanie okazji osiągnięcia sukcesu.

Cele ogólne:

- zapoznanie z treścią wybranych opowiadań,

- analiza i interpretacja treści omawianych książek,

- kształtowanie dziecięcej wyobraźni,

- rozwijanie aktywności twórczej oraz uzdolnień plastycznych,

- integracja wokół wspólnych działań.

Cele operacyjne:

Wiadomości

Uczeń:

- poznaje nowe książki oraz ich autorów,

- wymienia bohaterów opowieści,

- nazywa emocje i stany, w których znajdują się bohaterowie,

- opisuje ilustracje zawarte w książkach,

- kreuje dalsze losy bohaterów (opowiadanie twórcze).

Umiejętności

Uczeń:

- streszcza przeczytane opowiadanie,

- dyskutuje na temat treści wybranych lektur,

- odgrywa role bohaterów omawianych książek,

- wyszukuje informacje,

- powtarza i uzupełnia wiedzę na temat poznanych wcześniej lektur,

- wykonuje prace plastyczne nawiązujące do tematyki omawianych opowiadań,

- planuje i samodzielnie wykonuje przedmioty związane z treścią książek, poznanych na zajęciach.

Postawy

Uczeń:

- wykazuje się szacunkiem wobec książek,

- rozwija nawyk codziennego czytania,

- kształtuje swoją kreatywność i wyobraźnię,

- współpracuje z członkami grupy,

- pomaga w pracy młodszym kolegom.

III Realizatorzy projektu:

mgr Monika Musiał, mgr Alina Poznańska, mgr Danuta Sarnowska

IV Czas i miejsce realizacji projektu.

Czas realizacji: 6 X – 27 X 2015 roku.

W każdym tygodniu projekt realizowany będzie na jednej godzinie zajęć z języka polskiego, jednej wynikającej z art.42 KN (tzw. „godzinie karcianej”), jednej godzinie zajęć bibliotecznych, jednej godzinie pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.

Miejsce: Oddziały Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

V Metody i formy wykonania projektu.

Metody:

- pogadanki,

- dyskusje,

- praca z tekstem,

- aktywizujące,

- metoda praktycznego działania,

- tworzenie własnych opowiadań (metoda szkatułkowa),

- ćwiczenia ruchowe.

Formy pracy:

- indywidualna,

- zbiorowa.

Forma wykonania projektu:

- prace plastyczne wykonane różnymi technikami,

- własnoręcznie wykonane przedmioty związane z treścią opowiadań,

- wiersze, historyjki i opowiadania twórcze,

- listy adresowane do bohaterów omawianych lektur.

VI Źródła informacji: wybrane książki z Bajkowozu, czasopisma dziecięce i młodzieżowe, Internet, scenariusze zajęć do twórczych działań z książką, własne doświadczenie uczniów.

VII Tematyka i harmonogram działań

6 X 2015

O sztuce opowieści. Sznurkowa historia:

- głośne czytanie opowiadania autorstwa Roksany Jędrzejewskiej-Wróblewskiej,

- omówienie treści opowiadania,

- wspólne tworzenie historii, których bohaterami są sznurki przywiązane do różnych przedmiotów w klasie,

- wspólne tworzenie opowieści na podstawie wylosowanych wyrazów (metoda szkatułkowa),

- ćwiczenia ruchowe "Mam na imię...i nie wiecie o mnie, że...",

- ćwiczenie plastyczne polegające na wykonaniu czegoś ze sznurka.

13X 2015

Zmysły. Czarna książka kolorów:

- głośne czytanie opowiadania autorstwa Monena Cottina,

- omówienie treści opowiadania,

- pogadanka na temat roli zmysłów w naszym życiu,

- rozszyfrowanie wiadomości zapisanych alfabetem Braille'a,

- zabawy związane z wykorzystaniem zmysłu smaku, zapachu, słuchu i dotyku,

- zadanie plastyczne wykorzystujące zmysł słuchu, czyli malowanie dźwięków.

20X 2015

Talenty. Narodziny księżniczki:

- głośne czytanie opowiadania autorstwa Ildiko Boldizsar,

- omówienie treści opowiadania,

- pogadanka na temat talentów i umiejętności,

- zadanie kreatywne - wcielenie się w postać wróżki, które obdarowują ludzi darami i talentami,

- ćwiczenie ruchowe "Wstają wszyscy, którzy mają talent...",

- zadanie plastyczne polegające na wykonaniu woreczka z talentami.

27X 2015

Dokąd iść? Mapy mówią do nas.

- poganka na temat rodzaju map, ich przydatności i umiejętości odczytywania zawartych w nich informacjach, itp.,

- zapoznanie z zawartością książki autorstwa Heekyoung Kim,

- ćwiczenie kreatywne polegające na szukaniu ukrytego skarbu za pomocą mapy i kompasu,

- ćwiczenie ruchowe polegające na przemieszczaniu się w czterech kierunkach świata,

- zadanie plastyczne - wykonanie mapy dowolną techniką plastyczną.

VIII  Czas i sposób prezentacji.

Prace wykonywane przez uczniów w trakcie realizacji projektu będą prezentowane zawsze w czasie przeprowadzanych zajęć. Zarówno rodzice dzieci przebywających na oddziale jak i personel medyczny będą mogli obejrzeć stworzone przez uczestników prace plastyczne. Podczas każdego spotkania robione będą zdjęcia, które zostaną umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły oraz przesłane zostaną do Fundacji Serdecznik, która ufundowała Bajkowóz.

IX Ocena prezentacji.

Oceny prezentacji dokonają osoby zaproszone przez dzieci oraz nauczyciele pracujący na oddziale. Będzie to ocena ustna, która ma motywować i mobilizować dzieci chore do dalszej pracy, doceniając jednocześnie ich wysiłek, który włożyli w realizację przedsięwzięcia.

X Ocena projektu.

W trakcie realizacji projektu ocenie podlegać będą następujące formy działalności uczniów:

- zaangażowanie podczas zajęć bibliotecznych,

- estetyka i pomysłowość wykonania prac plastycznych,

- wybór techniki plastycznej,

- oryginalność i estetyka powstałych prac plastycznych i literackich,

- poprawność językowa,

- umiejętność współpracy w grupie,

- przestrzeganie kultury wypowiedzi,

- umiejętność prowadzenia pogadanek i dyskusji.

Ocena działań uczniów będzie każdorazowo oceną ustną.

XI Ewaluacja projektu.

Opinie o efektywności realizowanych przedsięwzięć zbierane będą w trakcie trwania projektu oraz na zakończenie jego realizacji w formie ustnej oraz za pomocą metod takich jak:

- tarcza strzelecka – dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

- róża wiatrów – dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

Na podstawie uwag i wniosków zostanie określona przydatność projektu w sensie edukacyj­nym i wychowawczym. Wnioski z jego realizacji zostaną uwzględnione przy opracowywaniu kolejnych projektów edukacyjnych.

Literatura

1. Boldizsar I., Narodziny księżniczki, Wydawnictwo Namas, Poznań 2011.

2.Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B.: Ja i uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce 2003.

3.Cottin M., Czarna książka kolorów, Wydawnictwo Widnokrąg, Piaseczno 2012.

4.Jędrzejewska-Wróbel R., Sznurkowa historia, Nasza Księgarnia, Warszawa 2004.

5. Kim H., Dokąd iść? - Mapy do nas mówią, Wydawnictwo Entliczek, Warszawa 2013.

6..Potocka B., Nowak L.: Projekty edukacyjne. Poradnik dla nauczycieli, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2002.

7. Rau K., Ziętkiewicz E.: Jak aktywizować uczniów. „Burza mózgów” i inne techniki w edukacji, Oficyna Wydawnicza GP, Poznań 2000.