Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2014/2015

powrót

Projekt edukacyjny pt. „Globalne zagrożenia Ziemi”

„ Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i przewiduj skutki! ” Owidiusz

Współczesny obraz świata jest niezwykle zróżnicowany pod wieloma względami. Ludzie coraz częściej zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że świat jako całość stoi w obliczu wielu zagrożeń i problemów do niedawna nie dostrzeganych lub nie istniejących. Spośród wielu niekorzystnych zjawisk obserwowanych w każdym miejscu Ziemi naukowcy zidentyfikowali zjawiska szczególnie niebezpieczne w skali globalnej. O tym, że z Ziemią nie jest najlepiej dowiadujemy się codziennie z mediów. Klęski żywiołowe, globalne ocieplenie, wyniszczona flora i fauna - to wszystko sprawia, że człowiek zaczął intensywniej zastanawiać się nad kondycją naszej planety. Czy grozi nam katastrofa, kryzys demograficzny, żywnościowy, surowcowy lub ekologiczny? Jak liczną populację ludzką może wyżywić Ziemia? Ile czasu zostało do ogólnoświatowej klęski żywiołowej? Czy współczesna medycyna znajdzie odpowiedź na choroby cywilizacyjne i zakaźne ostatnich lat? Czy zagraża nam nadmierne ocieplenie klimatu? Czy naszej planecie nie grozi zagłada, kiedy mamy do czynienia z nowym problemem współczesnego świata – zagrożeniem terrorystycznym?

Są to tylko nieliczne z pytań stawianych coraz częściej przez naukowców. Wiele z nich pozostanie bez odpowiedzi. Obecnie potrafimy jedynie obserwować zmiany i starać się przewidzieć ich konsekwencje. Współczesna szkoła musi próbować uzmysławiać uczniom te globalne zagrożenia, aby następne pokolenia mogły żyć zdrowo i bezpiecznie ponieważ Ziemia, na której żyjemy, jest jedyna i niepowtarzalna, jest ewenementem w otaczającym nas wszechświecie…

Projekt zawiera:

1.    Nazwę projektu.

2.    Cele projektu.

3.    Czas i zasięg trwania projektu.

4.    Bloki tematyczne.

5.    Środki i materiały do realizacji projektu.

6.    Realizatorzy projektu.

7.    Przebieg realizacji projektu.

8.    Kryteria oceniania.

9.    Przewidywane efekty realizacji projektu.

10.    Metody pracy.

11.    Ewaluację projektu.

Realizacja projektu

I.    Nazwa projektu: „Globalne zagrożenia Ziemi”

II.     Cele projektu

Cel główny – uświadomienie globalnych zagrożeń, na jakie narażony jest człowiek i jego planeta Ziemia.

Cele szczegółowe:

• przekazanie wiadomości o środowisku, o zagrożeniach spowodowanych antropopresją oraz o skutkach tych zagrożeń w taki sposób, aby zdobyta wiedza zachęcała uczniów do poszukiwania własnych rozwiązań problemów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

• zapoznanie uczniów z międzynarodowymi założeniami obejmującymi aspekty zrównoważonego rozwoju środowiska,

• zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska tak, aby podejmowany wysiłek wzbudzał optymizm, dawał wiarę w przyszłość i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy,

• uświadomienie uczniom potrzeby poznania problemów ekologii,

• rozwijanie świadomości ekologicznej - wiedzy, poglądów, wyobrażeń o środowisku i jego zagrożeniach,

•  zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania,

• rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska,

• aktywizowanie uczniów do podejmowania działań dla dobra człowieka i otaczającej go przyrody,

•  kształtowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska,

•  uświadamianie uczniom skutków działalności człowieka na stan środowiska naturalnego.

III. Czas i zasięg trwania projektu

•    Czas trwania projektu: październik 2014 r.

•    Jest to projekt poznawczy, wieloetapowy, przygotowany dla uczniów przebywających

na leczeniu w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 i objętych nauką

w Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.

IV. Bloki tematyczne

Projekt został podzielony na cztery bloki tematyczne:

1.    Zagrożenia Ziemi płynące z Kosmosu

•    Obiekty pochodzenia kosmicznego wykryte do 5 lat przed możliwą kolizją z Ziemią;

•  Obiekty pochodzenia kosmicznego wykryte powyżej 5 lat przed możliwą kolizją z Ziemią;

•    Naturalne i sztuczne „śmieci kosmiczne”;

•    Czarne dziury, wybuchy supernowych oraz burze magnetyczne;

•    Protuberancje Słońca;

•    Osłabienie pola magnetycznego Ziemi.

2.    Zagrożenia Ziemi płynące ze zanieczyszczenia atmosfery

•    Efekt cieplarniany;

•    Proces redukcji warstwy ozonowej;

•    Kwaśne deszcze.

3.    Zagrożenia Ziemi związanie z dewastacją środowiska przyrodniczego

•    Zanieczyszczenia hydrosfery;

•    Zmniejszające się zasoby wody słodkiej;

•    Źródła zanieczyszczeń gleb i sposoby zapobiegania ich degradacji;

•    Dlaczego należy chronić lasy?

•    Co to jest recykling?

•  Sposoby składowania odpadów oraz zagrożenia wynikające z niewłaściwego składowania odpadów;

•    Z ekologią w wakacyjnym plecaku;

•    Sposoby wytwarzania energii i metody jej oszczędzania.

4.    Co najbardziej zagraża człowiekowi?

•    Przeludnienie Ziemi.

•    Brak surowców naturalnych, w szczególności nieodnawialnych.

•    Epidemie chorób.

•    Zamachy terrorystyczne.

V. Środki i materiały do realizacji projektu

    Uczestnicy projektu korzystają z różnych źródeł informacji na temat zasobów przyrody i jej ochrony. Mogą korzystać z literatury i czasopism, książek, atlasów, mikroskopu, programów multimedialnych, materiałów z Internetu oraz wykorzystując wiedzę zdobytą na zajęciach szkolnych.

VI. Realizatorzy projektu

Bożena Gęborys, Wojciech Franków.

VII. Przebieg realizacji projektu

Projekt będzie zawierał następujące elementy:

    Blok I

•    Pokazy filmów przyrodniczych;

•    Pokazy filmów i doświadczeń związanych z astronomią;

•    Pogadanki tematyczne, burze mózgów;

•    Quizy wiedzy.

    Blok II

•    Nocna obserwacja nieba przez uczniów i odnajdowanie ważnych obiektów;

•    Rozpoznawanie konstelacji i gwiazdozbiorów;

•    Pogadanka związana z zagrożeniami płynącymi z kosmosu;

•    Ważne światowe instytucje zajmujące się badaniem kosmosu m. in. NASA i ESA;

•  Internet jak narzędzie służące do badania przestrzeni kosmicznej przez każdego zainteresowanego – ważne strony i artykuły;

•    Quizy wiedzy na temat Układu Słonecznego.

    Blok III

•    Obserwacja stanu środowiska w swoim otoczeniu - skala porostowa;

•    Dyskusja o tym, jaki jest stan środowiska Ziemi oraz formach jej pomocy;

•    Segregowanie odpadów – ćwiczenia;

•    Plakat tematyczny – las i jego znaczenie dla człowieka;

•    Test wiedzy o stanie środowiska naszej planety.

    Blok IV

•    Rozmowy kierowane nt. mikroorganizmów zagrażających człowiekowi;

•  Plakat – miejsca szczególnie niebezpieczne dla człowieka wynikające z zamachów terrorystycznych;

•    Burza mózgów – wpływ przeludnienia Ziemi na człowieka;

•    Choroby cywilizacyjne i ich charakterystyka;

•    Konkurs wiedzy o globalnych zagrożeniach dla człowieka.

VIII. Kryteria oceniania

    Nauczyciele opracują regulaminy konkursów i kryteria oceny zadań konkursowych. Oceny konkursów dokona jury. Opracowana ankieta ewaluacyjna pozwoli ocenić zaangażowanie uczniów w realizację projektu. Zwycięzcom konkursów zostaną wręczone nagrody i dyplomy.

Ocenie podlegać będą następujące formy działalności uczniów:

•    aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach tematycznych związanych z realizacją projektu;

•    wykonanie plakatu;

•    uczestnictwo w konkursie wiedzy;

•    aktywny udział w pogadankach i dyskusjach związanych z tematyka projektu.

IX. Przewidywane efekty realizacji projektu

•     uczeń zna zagrożenia Ziemi płynące z Kosmosu;

•     potrafi wymienić naturalne i sztuczne „śmieci kosmiczne”;

•     rozumie czym są czarne dziury, wybuchy supernowych oraz burze magnetyczne;

•     rozumie zjawisko protuberancji słonecznych;

•  potrafi scharakteryzować proces powstawania efektu cieplarnianego, kwaśnych deszczów oraz zaniku warstwy ozonowej;

•     potrafi wymienić i scharakteryzować zanieczyszczenia hydrosfery;

•     rozumie dlaczego należy chronić lasy;

•     potrafi segregować śmieci;

•     rozumie dlaczego należy oszczędzać energię;

•     rozumie skutki przeludnienia Ziemi;

•     wymienia choroby które zagrażają ludzkości.

X. Metody pracy

-    obserwacja przyrodnicza,

-    praca z czasopismami i książkami,

-    eksperymenty, badania,

-    dyskusja, rozmowa, pokaz,

-    film dydaktyczny

XI. Ewaluacja projektu

    Opracowana ankieta jak i uwagi uczestników projektu pozwolą dokonać oceny projektu w trakcie jego realizacji oraz po zakończeniu. Na podstawie uwag i wniosków będzie można określić przydatność projektu w sensie edukacyjnym i wychowawczym, dostrzec słabe punkty w jego realizacji. Mogą także nasunąć się nowe pomysły do realizacji na przyszłość w dziedzinie edukacji proekologicznej w naszej szkole.

Autorzy projektu:

Bożena Gęborys

Wojciech Franków