Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2014/2015

powrót

Projekt edukacyjny „Zdrowie na talerzu”

PROJEKT EDUKACYJNY
„Zdrowie na talerzu”
realizowany w roku szkolnym 2014\2015

ORGANIZATORZY:
Beata Deptuła, Małgorzata Sakowska, Beata Kocoń

WSTĘP
W związku z narastającymi problemami zdrowotnymi, związanymi z nieprawidłowym żywieniem, pragniemy w sposób przystępny i zrozumiały dla dzieci i młodzieży zapoznać ich z tematyką zagrożeń płynących z nieprzestrzegania zasad zdrowego żywienia. Nie bez znaczenia bowiem jest sposób, ilość i jakość tego co jemy. Pragniemy poruszyć tematy dotyczące wartości odżywczych wybranych produktów, zwrócić uwagę na różnorodne diety związane z ogólnym rozwojem dzieci oraz wybranymi jednostkami chorobowymi. 

1. CZAS TRWANIA I ZASIĘG PROJEKTU.
Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w wieku od 3 – 18 lat. Realizacja założeń planowana jest od 03.02. 2015 roku do 13.02.2015 r. na  oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego (kardiologii, endokrynologii, neurologii, reumatologii i pneumonologii). 

2. CELE PROJEKTU 
Terapeutyczny:
Odreagowanie napięć spowodowanych chorobą i pobytem w szpitalu poprzez stwarzanie pogodnej i twórczej atmosfery na oddziale. 

Ogólny:
Poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia oraz kształtowanie umiejętności i nawyków niezbędnych do utrzymania zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem
odpowiedzialności indywidualnej i świadomego wyboru.

Szczegółowe:
1) zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
2) budzenie zainteresowania własnym zdrowiem
3) kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania
4) poznanie wartości odżywczych produktów
5) uświadomienie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka
6) wykazanie korelacji między błędami żywieniowymi a chorobami cywilizacyjnymi
7) stosowanie prawidłowych zasad przygotowywania i spożywania posiłków 
8) nabycie i doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz sposobów ich wykorzystania w życiu codziennym
9)  rozwijanie umiejętności twórczej realizacji zadań

3. SPOSOBY REALIZACJI 
a) Zajęcia edukacyjne w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.
b) Godziny wychowawcze.
c) Zajęcia przedszkolne.
d) Lekcje przedmiotowe.
e) Zajęcia z dietetykiem.

4. PLAN REALIZACJI PROJEKTU.
Tematyka
- zasady prawidłowego żywienia
- urozmaicenie i regularność posiłków
- składniki odżywcze i ich znaczenie dla
  organizmu
- piramida żywienia
- wpływ prawidłowej diety na zdrowa
  kondycję organizmu
- tradycyjne potrawy a zdrowe odżywianie
- estetyka przygotowania i spożywania
  posiłków
- sporządzanie listy prawidłowych nawyków
  żywieniowych
- przygotowanie prezentacji multimedialnej – 
  produkty zaliczane do zdrowej żywności
- przepisy, które warto polecić
Metody pracy
-rozmowy tematyczne
-rozrywki umysłowe
-zajęcia plastyczne
-burza mózgów
-pokazy multimedialne
-praca z komputerem
-quiz tematyczny

5. METODY PRACY:
a) Metody oparte na słowie.
b) Metody oparte na obserwacji.
c) Metody oparte na praktycznej działalności uczniów.
d) Metody aktywizujące.

6. FORMY: 
Praca indywidualna i w grupach.

7. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:
uczeń:
- wie jak ważne jest zdrowe odżywianie 
- rozumie znaczenie piramidy żywieniowej
- dostrzega potrzebę codziennego spożywania owoców i warzyw
- zna nazwy polskich owoców i warzyw 
- rozumie znaczenie witamin dla zdrowia
- dokonuje wyboru między tym, co popularne, a zdrowe
- wie, że należy przestrzegać zasad higieny podczas przygotowywania i spożywania posiłków
- dostrzega potrzebę estetyki spożycia pokarmu
- robi sałatkę, kanapki
- wykonuje tematyczne prace plastyczne
- układa hasła o zdrowiu
- zbiera informacje z różnych źródeł
- współpracuje w trakcie wykonywania określonych zajęć

8. EWALUACJA I PREZENTACJA EFEKTÓW PROJEKTU:
Ewaluacja końcowa
a) Impreza „Zdrowie na talerzu”.
b) Wystawa tematycznych prac plastycznych.