Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2014/2015

powrót

Projekt edukacyjny: „Na górskim szlaku”

SPIS TREŚCI

I Wstęp i założenia organizacyjne.

II Cele projektu.

III Realizatorzy projektu.

IV Czas i miejsce realizacji projektu.

V Metody i formy wykonania projektu.

VI Źródła informacji.

VII Tematyka i harmonogram działań.

VIII Czas i sposób prezentacji.

IX Ocena prezentacji.

X Ocena projektu.

XI Ewaluacja projektu.

I Wstęp i założenia organizacyjne.

Jednym z podstawowych zadań szkoły jest kształtowanie u uczniów więzi uczucio­wych ze swoją „małą i wielką Ojczyzną”. By być dobrą Polką, Polakiem dzieci muszą najpierw poznać swoją rodzinę, dom, ulicę, swoje rodzinne miasto oraz uroki swojej Ojczyzny - Polski. Miłość rodziny, regionu i miasta, wreszcie miłość Ojczyzny da młodemu człowiekowi silne podstawy intelektualne, emocjonalne i etyczne. Przyczyni się do ukształtowania harmonijnie rozwiniętej jednostki twórczej, która nigdy nie zarzuci swych najcenniejszych tradycji i war­tości, nie wyrzeknie się swych korzeni, wie „kim jest i skąd pochodzi”, zna swoją tożsamość.

Kierując się tym ważnym w wychowaniu dzieci i młodzieży zadaniem, opra­cowano projekt edukacyjny pt. „Na górskim szlaku”. Pozwala on uczniom poznać piękno polskich gór. Zapo­znaje ich z położeniem geograficznym Tatr, kulturą i historią Podhala, przez co uczy szacunku wobec dorobku naszych przodków.

Projekt adresowany jest do uczniów klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej przeby­wających na leczeniu i uczących się na oddziałach dziecięcych w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno - Zakaźnym im. Tadeusza Borowicza oraz na oddziale Kliniki Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Realizowany będzie w dniach od 27 X do 21 XI 2014 roku. Powstał w oparciu o doświadczenia edukacyjne nauczyciela języka polskiego, nauczyciela edukacji wczesno -szkolnej oraz diagnozę potrzeb edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej. Zawarte w nim treści są zgodne z pod­stawą programową języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej jak i podstawami programo­wymi z poszczegól­nych przedmiotów dla klas IV-VI. Projekt ma charakter interdyscyplinarny – działa w różnych dziedzinach edukacji.

Wyboru tematu i poszczególnych zagadnień projektu dokonali sami uczniowie wykorzystując mapę mentalną i burzę mózgów. Nauczyciele określili jedynie zakres tematyczny przedsię­wzięcia, wyznaczyli jego ramy czasowe oraz uwzględnili potrzeby środowiska szpitalnego.

II Cele projektu.

Cele terapeutyczne:

- odreagowanie napięć nerwowych spowodowanych pobytem w szpitalu,

- poprawa nastroju poprzez stwarzanie okazji osiągnięcia sukcesu.

Cele ogólne:

- kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do własnego kraju,

- kształtowanie poczucia świadomości obywatelskiej,

- poznanie regionu Podhala, jego przyrody, historii i dorobku kulturowego,

- rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej oraz uzdolnień plastycznych,

- integracja wokół wspólnych działań.

Cele operacyjne:

Wiadomości

Uczeń:

- rozpoznaje i nazywa typy krajobrazów Polski,

- wymienia charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego,

- zna podstawowe gatunki roślin i zwierząt typowych dla regionu,

- wypowiada się na temat zawodów, zwyczajów i obrzędów mieszkańców gór,

- omawia charakterystyczne cechy pogody w Tatrach,

- nazywa i charakteryzuje elementy stroju podhalańskiego,

- wie, jak przygotować się na wycieczkę w góry,

- zna zasady bezpiecznego poruszania się po górskich szlakach,

- opowiada o działalności GOPR-u.

Umiejętności

Uczeń:

- wskazuje kierunki oraz krainy geograficzne na mapie Polski,

- ćwiczy umiejętność sprawnego posługiwania sie mapą i planem,

- znajduje miejscowości na mapie,

- poprawnie pisze nazwy geograficzne,

- wykonuje plakat informacyjno-dydaktyczny na temat zwierząt i roślin polskich gór,

- przygotowuje makietę krajobrazu górskiego,

- opracowuje i wykonuje gry dydaktyczne utrwalające zdobyte wiadomości,

- przedstawia w postaci rysunku krajobraz górski,

- posługuje się wybranymi słowami z gwary góralskiej,

- planuje pięciodniową wycieczkę po Tatrach i przedstawia ją w postaci prezentacji multimedialnej,

- czyta ze zrozumieniem, korzysta z różnych źródeł informacji, dokonuje selekcji i analizy tekstów, wyciąga wnioski, prezentuje zdobytą wiedzę na forum grupy,

- odkrywa własny potencjał twórczy, przezwycięża trudności, dąży do wzbogacenia swej wiedzy i umiejętności, doskonali samoocenę,

- zgodnie współpracuje w grupie, integruje się z nią.

Postawy

Uczeń:

- wykazuje się szacunkiem wobec historii i dorobku kulturalnego omawianego regionu kraju,

- pomaga w pracy młodszym kolegom.

III Realizatorzy projektu: mgr Monika Musiał, mgr Anna Wodzińska

IV Czas i miejsce realizacji projektu.

Czas realizacji: 27 X – 21 XI 2014 roku.

W każdym tygodniu projekt realizowany będzie na jednej godzinie zajęć z języka polskiego, jednej wynikającej z art.42 KN (tzw. „godzinie karcianej”) oraz dwóch godzinach edukacji wczesnoszkolnej.

Miejsce: Klinika Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dra Antoniego Jurasza, Oddziały Dziecięce Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Borowicza w Bydgoszczy

V Metody i formy wykonania projektu.

Metody:

- wykłady,

- pogadanki,

- praca z mapą, przewodnikiem,

- gry dydaktyczne,

- konkursy,

- metoda praktycznego działania,

- wyszukiwanie informacji w Internecie.

Formy pracy:

- indywidualna,

- zbiorowa.

Forma wykonania projektu:

- prezentacja multimedialna przedstawiająca wycieczkę po Tatrach,

- plakat informacyjno-dydaktyczny na temat zwierząt i roślin polskich gór,

- makieta krajobrazu górskiego,

- słownik gwary góralskiej,

- gry dydaktyczne utrwalające zdobyte wiadomości,

- prace plastyczne przedstawiające krajobraz górski.

VI Źródła informacji: mapa, plany Tatr, przewodniki po Tatrach, albumy, kalenda­rze, pocztówki, książki, czasopisma dziecięce i młodzieżowe, Internet, własne doświadczenie uczniów.

VII Tematyka i harmonogram działań

27X - 28X 2014

Poznanie różnych typów krajobrazów Polski, charakterystycznych cech krajobrazu górskiego oraz zmiennej pogody w Tatrach:

- wyszukiwanie w Internecie, książkach informacji na omawiany temat,

- wykonanie prac plastycznych przedstawiających krajobraz górski,

- przygotowanie slajdów do prezentacji multimedialnej, przedstawiających zaplanowaną przez uczniów wycieczkę po wybranych szlakach górskich w Tatrach,

- wirtualne przygotowanie plecaka turysty górskiego.

3XI - 4XI 2014

Zapoznanie uczniów z wybranymi roślinami i zwierzętami polskich Tatr:

- wyszukiwanie w Internecie, książkach wiadomości na omawiany temat,

- wykonanie plakatu informacyjno-dydaktyczny prezentującego rośliny i zwierzęta gór,

- wykonanie regulaminu właściwego zachowania się turysty na górskich szlakach,

- przygotowanie kolejnych slajdów do prezentacji multimedialnej, przedstawiających zaplanowaną przez uczniów wycieczkę po wybranych szlakach górskich w Tatrach.

13XI - 14XI 2014

Poznanie tradycji, zwyczajów i obrzędów mieszkańców Podhala:

- wyszukiwanie w Internecie, książkach informacji na temat zajęć mieszkańców gór, ich tradycji i obrzędów,

- rozpoznawanie, prawidłowe nazywanie elementów stroju góralskiego,

- opracowanie słownika gwary góralskiej,

- przygotowanie kolejnych slajdów do prezentacji multimedialnej, przedstawiających zaplanowaną przez uczniów wycieczkę po wybranych szlakach górskich w Tatrach.

24XI - 25XI 2013

Zasady bezpiecznego poruszania się po górskich szlakach:

- wyszukiwanie w Internecie informacji na omawiany temat,

- przygotowanie plecaka na wyprawę górską,

- zapoznanie z działalnością GOPR-u,

- przygotowanie slajdów do prezentacji multimedialnej, przedstawiających zaplanowaną przez uczniów wycieczkę po wybranych szlakach górskich.

VIII Czas i sposób prezentacji.

Prace wykonywane przez uczniów w trakcie realizacji projektu będą prezentowane zawsze w czasie przeprowadzanych zajęć oraz podczas imprezy podsumowującej projekt. Impreza odbędzie się w ostatnim tygodniu listopada 2014 roku na oddziale Kliniki Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy. Zarówno rodzice dzieci przebywających na oddziale jak i personel medyczny będą mogli obejrzeć prezentację multimedialną, plakat - „Zwierzęta i rośliny polskich gór”, makietę krajobrazu górskiego, „Słownik gwary góralskiej”, gry dydaktyczne oraz prace plastyczne przedstawiające krajobraz górski.

W dniu prezentacji uczniowie będą uczestniczyli w konkursie pt. „W kręgu kultury ojczystej”. Będą musieli wykazać się znajomością historii, kultury i tradycji Podhala.

IX Ocena prezentacji.

Oceny prezentacji dokonają osoby zaproszone przez dzieci oraz nauczyciele pracujący na oddziale. Będzie to ocena ustna, która ma motywować i mobilizować dzieci chore do dalszej pracy doceniając jednocześnie ich wysiłek, który włożyli w realizację przedsięwzięcia.

X Ocena projektu.

W trakcie realizacji projektu ocenie podlegać będą następujące formy działalności uczniów:

- zaangażowanie podczas zajęć lekcyjnych wprowadzających w historię i kulturę regionu Podhala oraz w przygotowanie planu wycieczki,

- praca z mapą Polski,

- umiejętność wyszukiwania w Internecie i informatorach wiadomości na temat historii, tradycji oraz codziennych zajęć mieszkańców gór,

- umiejętność przygotowania prezentacji multimedialnej,

- estetyka, pomysłowość zaprojektowania i wykonania plakatów przedstawiających rośliny i zwierzęta zamieszkujące w środowisku górskim oraz plan wycieczki po górach,

- oryginalność i estetyka wykonanych prac plastycznych,

- wykazanie się wiedzą na temat krajobrazu górskiego, flory i fauny tego regionu oraz tradycji i obrzędów mieszkańców Podhala - konkurs,

Ocena działań uczniów będzie każdorazowo oceną ustną.

XI Ewaluacja projektu.

Opinie o efektywności realizowanych przedsięwzięć zbierane będą w trakcie trwania projektu oraz na zakończenie jego realizacji w formie ustnej oraz za pomocą metod takich jak:

- tarcza strzelecka – dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

- róża wiatrów – dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

Na podstawie uwag i wniosków zostanie określona przydatność projektu w sensie edukacyj­nym i wychowawczym. Wnioski z jego realizacji zostaną uwzględnione przy opracowywaniu kolejnych projektów edukacyjnych.

Literatura

1. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B.: Ja i uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce 2003.

2. Nyka J.: Tatry Polskie: Przewodnik, Wydawnictwo Trawers, Latchorzew 2008.

3. Potocka B., Nowak L.: Projekty edukacyjne. Poradnik dla nauczycieli, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2002.

4. Tatry Polskie: Schematy szlaków turystycznych, Agencja Wydawnicza WiT, Piwniczna Zdrój 2011.

5. Rau K., Ziętkiewicz E.: Jak aktywizować uczniów. „Burza mózgów” i inne techniki w edukacji, Oficyna Wydawnicza GP, Poznań 2000.