Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2014/2015

powrót

Projekt edukacyjny „Jestem przyjacielem środowiska w którym żyję”

WSTĘP

Projekt „Jestem przyjacielem środowiska w którym żyję” przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Jego celem jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży tematyki dotyczącej (szeroko rozumianej) ekologii i ochrony środowiska naturalnego Ziemi oraz związku człowieka ze środowiskiem, w którym żyje. Problematyka ta jest cały czas aktualna w życiu każdej społeczności lokalnej i globalnej, ponieważ wiedza ludzi nie zawsze idzie w parze z ich działaniami. „Wychowanie proekologiczne” stanowi więc ważny punkt w podejmowanych przez szkołę i rodzinę zadaniach wychowawczych i edukacyjnych.

Realizacja projektu odbywać się będzie w formie zajęć dydaktycznych na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej oraz na pozalekcyjnych zajęciach wychowawczych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym.

I. CELE PROJEKTU:

Ogólne:

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz rozbudzanie emocjonalnej więzi z przyrodą

- uświadomienie uczniom szczególnego miejsca człowieka w przyrodzie

- wdrażanie do podejmowania działań koniecznych dla ochrony środowiska naturalnego Ziemi

- kształtowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły jego stan

- przygotowanie do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń dla przyrody i nadmiernej eksploatacji środowiska.

- uświadomienie związku stanu środowiska naturalnego ze zdrowiem człowieka

Szczegółowe:

- ukazanie zmian zachodzących w otoczeniu w wyniku ingerencji człowieka

- uświadomienie przyczyn zanieczyszczeń środowiska oraz zagrożeń dla zdrowia wynikających z degradacji środowiska naturalnego

- wyrabianie świadomości i zachowań proekologicznych, podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska

- propagowanie zdrowego stylu życia

- rozwijanie potrzeby przebywania w środowisku naturalnym, będącym miejscem doznań estetycznych i odpoczynku człowieka

- wdrażanie do właściwego obcowania z przyrodą

- prowadzenie samodzielnej obserwacji i wyciąganie wniosków

- rozwijanie kreatywności uczniów

II. METODY REALIZACJI:

Słowne:

- wykład (nazwanie czynności oraz jej objaśnianie)

- dyskusja

oglądowe – pokaz, obserwacja, prezentacje multimedialne

aktywizujące:

- wykonywanie ćwiczeń (segregowanie odpadów, umiejętność oszczędzania wody i energii

elektrycznej)

-scenki dramowe,

-tworzenie plansz poglądowych, układanie rymowanek, haseł

- wykonywanie plakatów

III. FORMY REALIZACJI:

- indywidualna

- grupowa

- zbiorowa

IV. PRZEWIDYWANE OSIAGNIECIA UCZNIÓW.

Projekt ma przede wszystkim na celu kształtowanie praktycznych umiejętności ucznia

i rozwijanie jego odpowiedzialnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

- uczeń widzi miejsce człowieka w środowisku przyrodniczym Ziemi

- dostrzega szczególny wpływ człowieka na środowisko oraz przewiduje skutki jego pozytywnych i negatywnych działań

- traktuje ochronę środowiska naturalnego jako swój obowiązek

- postępuje w sposób przyjazny dla środowiska

- umie wyjaśnić pojęcie „ekologia”, rozumie znaczenie działań ekologicznych

- reaguje na zachowania zagrażające zdrowiu i życiu własnemu i innych wynikające z wpływu otaczającego środowiska

- dokonuje wnikliwej obserwacji otoczenia, wyjaśnia zjawiska, zwłaszcza niekorzystne dla środowiska, dostrzega problemy ekologiczne w swoim otoczeniu

- rozumie konieczność podejmowania działań mających na celu zmniejszenie ilości produkowanych śmieci

- zna zasady ochrony powietrza, gleby i wody

- zna parki krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania,

- dostrzega zagrożenia dla roślin i zwierząt wynikające z działalności człowieka

- wyciąga i interpretuje wnioski oraz ocenia efekty pracy własnej i innych

- korzysta z różnych źródeł informacji

V. TREŚCI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

Termin realizacji: I część - Wrzesień 2014r.

Tematyka:

1.Ekologia jako nauka.

2. Środowisko i jego elementy.

3. Słownictwo związane z ochroną środowiska naturalnego.

4. Segregowanie i wykorzystanie wtórne odpadów.

5. Oszczędność i ochrona czystości wody.

6. Ochrona powietrza i gleby.

7. Zdrowy styl życia, produkty ekologiczne.

Cele operacyjne:

Uczeń:

- wie, co to jest środowisko naturalne i wymieni jego składniki

- potrafi wyjaśnić wpływ środowiska na zdrowie człowieka i człowieka na środowisko

- uzasadni potrzebę ochrony środowiska

- rozumie pojęcie „ekologia” i „działania ekologiczne”

- wzbogaci swoje słownictwo o wyrazy związane z ochroną przyrody np. recykling, biodegradacja itp.

- potrafi właściwie segregować śmieci

- zaproponuje sposób wykorzystania odpadów wtórnych

- zna zasady oszczędzania wody, energii w domu oraz stosuje je w życiu

- wykorzystuje w codziennym życiu produkty ekologiczne

- zna „Kalendarz Ekologiczny”

Sposób realizacji:

- pogadanki

- pokazy ilustracji

- czytanie tematycznej literatury

- ćwiczenia praktyczne

- rozwiązywanie rozrywek umysłowych

- wykonanie pracy plastycznej

- tworzenie haseł i fraszek

- praca przy komputerze

- quiz tematyczny

- konkurs plastyczny

Termin realizacji: II część – Kwiecień 2015r.

Tematyka:

1.Formy ochrony przyrody.

2. Parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody.

3. Rośliny i zwierzęta chronione.

4. Zasady bezpiecznego obcowania z przyrodą.

5. Organizacje walczące o ochronę przyrody w Polsce i na świecie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

- wie, co to są parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody

- wskaże je na mapie Polski oraz określi ich charakterystyczne cechy

- zna zasady właściwego zachowania w parku i rezerwacie przyrody

- rozpozna faunę i florę występującą w regionie

- zna najczęściej spotykane rośliny i zwierzęta chronione

- przestrzega zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami

- umie właściwie zachować się w lesie, nad jeziorem, w górach itp.

- dostrzega ekologiczne walory swojej okolicy

- zna organizacje walczące o środowisko naturalne

Sposób realizacji:

- pogadanki

- pokazy plansz i ilustracji

- czytanie tematycznej literatury

- rozwiązywanie rozrywek umysłowych

- wykonanie pracy plastycznej

- praca przy komputerze

- impreza z udziałem zaproszonego gościa

- quiz tematyczny

- konkurs plastyczny

VI. EWALUACJA

- obserwacja prowadzona na bieżąco ( zaangażowanie uczniów na zajęciach: samodzielności i umiejętności współpracy)

- prezentacja wytworów uczniów na okolicznościowych wystawach w szpitalu

- praktyczne sprawdzenie umiejętności

- impreza z udziałem zaproszonego gościa (leśnik)

- wystawa pokonkursowa w Urzędzie Miasta

Opracowały:

B. Deptuła, B. Kocoń, M. Sakowska, D. Sarnowska